(18.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Zase budeme tady podporovat systém, kdy na jedné straně dáváme obcím dotace, aby mohly například postavit školy či mateřské školky apod., a všichni říkáme, jaký máme silný program, ale znám třeba konkrétní obec, kde už se takto Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zachoval, kdy řekl obci: pokud chcete tento prázdný a zdevastovaný objekt, který už nikomu nepatří, my vám ho převedeme zadarmo, ale už na to nikdy nedostanete a nesmíte použít žádnou dotaci. Což mi přijde hloupé, ale jsem připraven případně doložit čeho a které obce se to týká.

Moc prosím, abyste přemýšleli o tom, že takto vytvářet systém nakládání s pozemky v majetku státu není dobré, protože není pružný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Pavera. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi, abych také řekl několik postřehů k navržené novele zákona o Státním pozemkovém úřadu. Já jenom bych navázal na kolegu Petra Bendla, který tady říkal o tom, že existuje ještě jeden úřad, který zastupuje stát ve věcech majetkových, a je to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, to znamená, také spravuje pozemky a spravuje i nemovitosti. To znamená, tady směrem k vládě možná by stálo za to přemýšlet, jestli nesloučit oba dva tyto úřady, zvláště když se u Státního pozemkového úřadu sníží množství spravovaných pozemků na zhruba 50 tisíc hektarů.

Já bych třeba s panem kolegou moc nesouhlasil s tím, že všechny pozemky bychom měli prodat, a já jako starosta obce také se snažím, abychom všechny pozemky obce neprodávali, protože nikdy nevíme, kdy je budeme ještě v budoucnu potřebovat. Jsou to třeba zaorané cesty v současné době, může tam v budoucnu vzniknout také cesta apod. A novela stanoví minimální rezervu státních pozemků ve výši zhruba 50 tisíc hektarů. Když jsem si to spočítal, kolik vychází v průměru na jednu obec nebo město v ČR, je to asi 8 hektarů, což není žádná velká plocha, pokud se tam má realizovat nějaká veřejně prospěšná státní stavba nebo i jiná. Nově umožňuje také převod pozemků na obce i kraje, pokud jsou určeny k realizaci veřejné zeleně, a také nově umožňuje převod pozemků s trvalým porostem na zřizovatele trvalého porostu. To vidím celkem jako takové klady.

V čem vidím trošku zápory, a tady to řeknu naplno, upravuje působnost Státního pozemkového úřadu a umožňuje čerpat informace z registru a evidence obyvatel. Já chápu, že musí úředník vědět určité informace, ale potom nechápu, proč má tyto informace k dispozici nějaký úředník z nějakého úřadu a nemá je k dispozici starosta obce. Nevím, jestli víte, že starosta obce vůbec neví anebo nemá vědět a nemůže vědět, pokud o to milostivě nepožádá pověřený úřad nebo někoho dalšího, kolik se mu narodilo občanů, kolik lidí zemřelo apod. a další informace. Takže úředník má přístup do registru, starosta ne. Takže tam si myslím, nejsem proti, ale bylo by dobré, aby se i ministr vnitra zamyslel nad tím, zda by neměl tuto situaci nějakým způsobem řešit ve prospěch starostů obcí.

Novela také neřeší převod pozemků neziskovým subjektům, jako jsou spolky, organizace. Existuje řada spolků a organizací, které mají na pozemcích státu, a to se týká i Úřadu pro zastupování státu, své stavby nebo sídla nebo zahradní domky, které si vybudovaly samy a za své peníze nebo brigádnicky, bohužel novelou občanského zákoníku se stává, že stát se stává kromě pozemků i majitelem těchto staveb, což by se mělo také nějakým způsobem řešit ve prospěch těch spolků a organizací.

Novela ruší bezúplatný převod státních pozemků na obce určených na výstavbu rodinných domů. Zdůvodňuje se to tím, že pozemky na výstavbu rodinných domků nejsou obcemi využívány. Tady by mě zajímalo, jestli má stát nějakou studii, kde to má nějakým způsobem zmapováno, protože jsem starostou obce a jsem předsedou Sdružení obcí Hlučínska, tak jsem v kontaktu se starosty Hlučínska a vím, že všechny převedené pozemky, které mají jednotlivé obce, tak jsou hojně využívány k tomu, aby se na nich stavělo, takže nevím, odkud čerpal stát nebo Ministerstvo zemědělství, tvůrci této novely, tyto informace. (V sále je velký hluk.)

Také mě trošičku zarazilo to, že v novele je napsáno, že Státní pozemkový úřad může převést zemědělské pozemky veřejnou nabídkou. To slovo může. A ono samozřejmě může a nemusí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do řeči, ale poprosím vás, kolegové a kolegyně, v případě, že máte něco důležitého, co potřebujete řešit, jděte do předsálí, ať je rozumět, co zde řečníci říkají. Děkuji vám, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Herbert Pavera: Já se vrátím jenom k tomu slovíčku může. Jenom bych chtěl říct, že určitě by tam mělo být napsáno, že Státní pozemkový úřad musí převést státní zemědělské pozemky veřejnou nabídkou. Ne že může převést. Samozřejmě kromě těch převodů, které jsou určeny k převodu jiným způsobem v daném zákoně.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Mám zde další omluvenku. Dnes od 19.15 do 20.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Zemek. A táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj si chcete vzít závěrečné slovo. Chcete si vzít závěrečné slovo? (Ano.) Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Dámy a pánové, pane předsedající, členové vlády, návrh zákona, který jsme teď projednávali v prvním čtení, uvedl pan ministr Daniel Herman, v rozpravě vystoupil pan Bendl, který upozorňuje, že si stát nepomůže a jen zkomplikuje situaci v oblasti staveb státu. Dále v rozpravě vystoupil pan poslanec Pavera, který doporučuje sloučit Státní pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a upozorňuje na v zákoně definovanou rezervu 50 tis. hektarů, že to může být málo. Dále upozorňoval na rozpor možnosti přístupu úředníků Státního pozemkového úřadu do evidence obyvatel, zatímco starostové obcí toto nemají. Myslím si, že tyhle připomínky se dají vypořádat ve druhém čtení. Pan poslanec Bendl měl ještě dotaz, který je přímo na pana ministra, a těší se, že mu ho pan ministr odpoví nejpozději ve třetím čtení.

Osobně doporučuji propustit tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, přičemž organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Já se táži, zda navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím, v tom případě přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže tak činím, odhlásím vás a požádám, abyste se opět přihlásili.

 

Přečtu návrh usnesení, o čem budeme hlasovat: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 105, kdy přihlášeno poslankyň a poslanců je 128, pro návrh 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a táži se, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Hlásí se pan poslanec Bendl. Prosím, váš návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP