(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené 33. schůzi. Ještě než zahájíme bod číslo 206, ústní interpelace, dovolte mi, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 15.30 paní poslankyně Golasowská, od 14.30 do 17 hodin paní poslankyně Šánová, od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů Helena Válková a pan poslanec Kolovratník, mezi 16. a 19. hodinou, od 14.30 se také omlouvá pan poslanec Pavel Čihák. To je vše z omluv.

 

Přistoupíme k bodu

 

206.
Ústní interpelace

Ústní interpelace, tak, jak byly podány poslanci Poslanecké sněmovny, byly vylosovány v následujícím pořadí, které vidíte na tabuli a které jste dostali na své lavice. První interpelující je paní poslankyně Vlasta Bohdalová, která interpeluje pana předsedu vlády. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážený pane premiére, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pane premiére, v posledních týdnech a měsících máme plná média a hlavně i mezi lidmi se hovoří o problému především migrace a dalších mezinárodních problémech a jaksi byl zakryt jeden velký problém, který řeší desítky a možná i stovky lidí v naší společnosti, a to je problém samoživitelek a samoživitelů, kteří se nemohou domoci svého práva na soudně vyměřené výživné od svého partnera, který je jim už dlouhé měsíce toto výživné dlužen. Pokud vím, tak my jako sociální demokracie jsme toto měli v programu, a pokud vím, tak i vláda má zavedení této legislativní normy v koaliční smlouvě.

Chtěla bych se tedy v tuto chvíli zeptat, jestli již došlo k dohodě o úpravě této problematiky, jestli se v rámci koalice o této problematice jedná a jak je celý problém daleko. Děkuji vám předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Slova se ujme v odpovědi na tuto interpelaci pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dobrý den, vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Věcný záměr zákona o zálohovaném výživném byl zpracován na základě uzavřené koaliční smlouvy. Ta koaliční smlouva deklaruje podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné, a to formou zákonné úpravy řešící zálohované výživné, které bude poskytováno za jasných a státem předem stanovených podmínek. Musím říci, že my jsme jako jedna z koaličních stran, sociální demokracie, ten návrh dali do koaliční smlouvy a dohodli jsme se na tom, že bude v koaliční smlouvě i na základě toho, že jsme v uplynulých letech opakovaně tady na půdě Poslanecké sněmovny zkoušeli prosadit zákon, který by zálohované výživné řešil, protože já jsem si vědom faktu, že skupina samoživitelů nebo samoživitelek, které se starají o děti, a ten druhý rodič neplní svoji zákonnou povinnost - a teď se můžeme bavit o celé škále důvodů, které k tomu vedou - je případ, kterému bohužel společnost téměř nevěnuje pozornost, ačkoliv je to velmi četná situace. Je to tak jakoby zvláštně ve stínu. Zatímco řada témat, která jsou možná mediálně atraktivnější, plní diskuse i v této Poslanecké sněmovně, tak téma situace osamělých samoživitelů a samoživitelek s dětmi, kde ten druhý rodič se prostě odpovědně vůči dětem v žádném případě nechová, je stranou hlavního proudu veřejné debaty.

Bohužel, situace v koaliční debatě není úplně jednoduchá, protože v okamžiku, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo věcný záměr zákona, tak se ukázalo, že koaliční partneři na to mají poněkud odlišný názor, to znamená, v rámci koalice se diskuse zadrhla. Já bych možná popsal, jak přesně v tuto chvíli budeme postupovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo věcný záměr zákona. Obdobně, jako je tomu v ostatních zemích, připravilo opatření v oblasti sociálního zabezpečení, to znamená, je navržena dávka, v tomto případě dávka, u které se předpokládá, že její výše bude vymáhána po povinném rodiči. Ten návrh ministerstva byl zpracován v pracovní skupině, kde byly všechny dotčené resorty a byli tam také zástupci odborné a laické veřejnosti. Návrh věcného záměru zákona prošel vnějším připomínkovým řízením. Jak už jsem řekl, přípravu a projednávání návrhu provázely rozdílné reakce, pokud jde o nalezení vhodného způsobu řešení problematiky rodičů s dětmi, kde druhý rodič řádně neplatí stanovené výživné.

Často byla navrhována řešení, která ne zcela souvisí s úpravou zálohovaného výživného a týkají se spíše primární úpravy vyživovací povinnosti a jejího vymáhání dle předpisů práva občanského hmotného a procesního, úpravy v oblasti práva trestního, případně aplikace těchto předpisů příslušnými institucemi. Ovšem podle mého názoru toto ta cesta není, protože snaha, řekněme, intenzivněji kriminalizovat neplacení výživného neřeší okamžitou sociální situaci rodin s dětmi, které jsou tímto postiženy.

My jsme o té věci opakovaně jednali na půdě koalice. Já jsem požádal paní ministryni práce a sociálních věcí a také ministry financí, spravedlnosti a vnitra, aby vyslali své kompetentní zástupce do speciálně ustavené pracovní skupiny. Tam už byly zaslány nominace, připravuje se jednání této skupiny a cílem by mělo být vypořádat připomínky, které se objevily vůči věcnému záměru zákona, tak aby mohl být následně projednán na vládě.

Já určitě budu usilovat o to, aby ta věc byla co nejdříve vypořádána na úrovni vládní koalice, aby věcný záměr mohl být projednán a mohlo být připraveno paragrafované znění příslušného návrhu zákona. Souhlasím s tím, co jste zde řekla. Je to vážný sociální problém a já bych byl rád, kdyby naše vláda byla schopna v rámci svého mandátu přijít s naprosto konkrétním řešením, které pomůže matkám samoživitelkám, popřípadě otcům samoživitelům v jejich tíživé sociální situaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane premiére. Ptám se, jestli paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Ano. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já velice děkuji za odpověď, pane premiére. Byla bych ráda, a teď mluvím k celé koaliční vládě, aby tento problém byl pro ni tak strašně důležitý jako elektronická evidence tržeb nebo zdanění hazardu, protože já si osobně myslím, že když se dostávají lidé na dno ne vlastní vinou, ale tím, že přestala fungovat rodina, je to přesně ta chvíle, kdy má zafungovat stát. A rozhodně to nevyřeší tím, že si někdo založí nadaci a dává osamělým matkám půl milionu ročně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan premiér nemá zájem o odpověď. Děkuji paní poslankyni Bohdalové.

Nyní na řadu přišla paní poslankyně Nytrová s obdobnou interpelací. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, i já považuji problematiku zálohovaného výživného za velmi závažnou, a proto i já jsem měla interpelaci na tuto problematiku, ale protože si myslím, že pan premiér dostatečně zodpověděl, jaké kroky byly do dnešního dne udělány, tak svoji interpelaci stahuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nytrové. Budeme mít více času na další kolegy a kolegyně. Můžeme pokračovat. Nyní je interpelujícím poslancem pan poslanec Josef Zahradníček, který interpeluje předsedu vlády ve věci vlajky na Pražském hradě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP