(16.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, tedy pokračuji druhým bodem. Novela odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenu výjimku. A za třetí novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

Samozřejmě nemohu opomenout skutečnost, že vláda k návrhu novely, zejména její důvodové zprávě, uplatnila některé připomínky. Podle mého názoru ale žádná z nich není natolik závažná, aby pro tento návrh znamenala stopku hned v prvním čtení. Naopak jsem přesvědčena, že většinu těchto připomínek je možné zohlednit při projednání návrhu ve výborech a ve druhém čtení, kdy některé mohou být zapracovány ve formě pozměňovacích návrhů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na věcnou a konstruktivní diskusi a věřím, že nás dovede k smysluplnému výsledku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Dobrý den, paní předsedající, kolegyně a kolegové.

Předložený návrh se týká především té části zákona, která stanoví podmínky pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a platbu za toto odnětí. Jistě si mnozí z vás vzpomenou, že se jedná o problematiku, kterou jsme zde v tomto volebním období ve Sněmovně již jednou projednávali, a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu po dlouhé debatě měnili.

Jako zpravodaj zde musím rovněž zmínit stanovisko vlády, které je nesouhlasné, neboť návrh je podle ní v rozporu s účelem zákona, tedy ochranou zemědělského půdního fondu. Rozšířením výjimek pro odnětí zemědělského půdního fondu a pro platbu za toto odnětí by podle vládního stanoviska došlo nejen k eliminací odvodů jako ekonomického nástroje ochrany zemědělské půdy, ale taktéž k tomu, že veřejná správa tyto zábory nebude z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu posuzovat. V případě osvobození staveb pozemních komunikací ve vlastnictví krajů nebo obcí a veřejně prospěšných staveb by se navíc mohlo jednat o nedovolenou veřejnou podporu, a návrh tak může kolidovat s evropským právem.

Dámy a pánové, jedná se o problém, který se bezprostředně dotýká řady občanů a rovněž obcí, které o změkčení zákona již dlouhodobě usilují. Střetává se zde zájem na ochranu zemědělské půdy se zájmem na rozvoji obcí a při hledání optimálního řešení je třeba pečlivě vyvažovat každý krok. Pokud je mi známo, Ministerstvo životního prostředí takovouto analýzu chystá a my bychom měli dát dostatečný prostor k její přípravě. V opačném případě riskujeme, že budeme zákon a hlavně podmínky pro odnětí bez řádného uvážení měnit co půl roku, což je, jak jistě každý z nás musí uznat, nekoncepční a i nezodpovědný přístup.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Bendla, pana poslance Zemka a s přednostním právem pana poslance Gazdíka. Dříve než jim dám slovo, mám zde dvě faktické poznámky, a to paní poslankyně Chalánkové, kterou tu ale nevidím, takže asi omylem, a pana poslance Herberta Pavery. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající, pane ministře. Rád bych řekl pár slov k novele, kterou předkládáme společně s kolegy a kolegyněmi.

Myslím si, že stojí za to, abychom se zabývali v dalším čtení tím, jak novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu změnit, protože ze své zkušenosti starosty mám informace o tom, že lidé zbytečně platí i za své pozemky, které mají na zahradě, peníze jen pro to, že tam budou stavět rodinný domek. Myslím si, že to není správné. Před novelou zákona se vlastně žádné odvody, žádné peníze za zábor půdy ze zemědělského půdního fondu neodváděly při výstavbě rodinného domku, takže toto je nově zavedeno, připomínám. A určitě je správné, že stát neplatí za dálnice ani za silnice první třídy odvody ze zemědělského půdního fondu, ale myslím si, že stejně tak by neměly platit ani obce ani kraje, a to z prostého důvodu. I komunikace, které staví obce a které staví kraje, jsou také veřejně prospěšné. Proč by měl tedy stát brát peníze obcím a městům? I nad tím bychom se měli všichni docela dobře zamyslet, protože na jedné straně dáváme občanům různé výhody, možnost získat finance ať už na sociálním, či zdravotním, nebo zrovna probírané nemocenské, na druhé straně to budeme zase z občanů vytahovat tím, že budou platit zbytečné peníze za zábor ze zemědělského půdního fondu. Stejně tak jsou na tom obce.

Věřím, že novelu propustíte a podpoříte změny, které navrhujeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, za dodržení časového limitu. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Gazdíka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Předně děkuji všem, kteří podpořili a dohodli zařazení tohoto bodu na program jednání.

Zemědělský půdní fond je kategorie, která si jistě zaslouží hlubokou diskusi. Na jedné straně je tu hromadný úbytek půdy v České republice, který je skutečně alarmující a závažný. Domnívám se však, že my jsme svým zákonem, který tato Sněmovna přijala na jaře tohoto roku, zašli zase do opačného extrému. Stovky a tisíce mladých rodin, které jsou dnes v bezprizorní situaci, protože koupily pozemek a mají platit desetitisíce, většinou ale statisíce, za vynětí ze zemědělského půdního fondu, se dostaly do velmi nelehké situace. A já vás proto velmi prosím, abychom začali o té věci diskutovat, abychom tento návrh zákona postoupili do druhého čtení, kde jak koalice, tak opozice - protože toto není klasické politické téma, to je o udržitelnosti zemědělského půdního fondu a zároveň o jistém elementárním sociálním cítění k mladým rodinám, k rozvoji obcí, protože pokud zákon nezměníme, tak zastavíme rozvoj mnoha obcí a začneme vytvářet hluboký sociální problém na příští desetiletí. Proto vás prosím o propuštění do druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení Sněmovny a předsedům poslaneckých klubů, kteří se účastnili výjezdního zasedání vedení Sněmovny do Pardubického kraje, kde od zhruba 120 starostů jasně slyšeli názor, že toto je jejich priorita a je to to, co je dnes nejvíc tíží. Prosím vás, abyste to také vzali v potaz. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Zemek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, ono to není tak dávno, co jsme zákon o zemědělském půdním fondu tady projednávali. Ne že v tomto období, ale je to možná několik měsíců, možná týdnů, kdy jsme o tomto zákoně jednali a kde se řada z nás snažila vysvětlit těm, co pak prosadili jiné znění, že zákon o vynětí ze zemědělského půdního fondu je čistě jakýmsi výběrčím daní, ale že tím, kdo fakticky omezuje, jestli dojde k zastavění zemědělského půdního fondu do budoucna a ke snížení jeho množství na území České republiky, tímto nástrojem je územní plán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP