Úterý 7. července 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

27.
Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření
/sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vládou vám byl předložen návrh zákona o ukončení důchodového spoření a s tím související návrh tzv. doprovodného zákona, o kterém budu mluvit později. Návrhy byly připraveny na základě doporučení odborné komise pro důchodovou reformu, která měla za úkol zpracovat věcný návrh ukončení systému v souladu se záměrem vlády ukončit důchodové spoření.

Hlavním cílem je zastavení snižování objemu prostředků vybíraných v rámci pojistného na důchodové pojištění na výplaty důchodů. Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady jak na státní správu penzijní společnosti, a zejména účastníky. Z těchto důvodů se může účastník při likvidaci důchodových fondů rozhodnout buď o využití možnosti převedení všech jeho prostředků na jím určený účet nebo poštovní poukázkou, nebo převedení prostředků jako příspěvku do třetího pilíře.

Ukončení důchodového spoření je dále navrženo tak, aby byl respektován roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Tedy od 1. ledna 2016 se navrhuje ukončení placení pojistného na důchodové spoření, důchodové fondy budou zrušeny k 1. červenci 2016, prostředky budou účastníkům vyplaceny v posledním kvartálu 2016 a likvidace důchodových fondů bude ukončena převedením prostředků, které se nepodaří vyplatit účastníkům na účet určený správcem pojistného, tedy nejpozději v prvních dnech ledna 2017. S ohledem na soukromoprávní charakter smluv, na nichž je systém postaven, a s ohledem na roční bázi placení pojistného jsou návrhy koncipovány tak, že jednotlivé kroky jsou stanoveny vždy ke konkrétnímu datu.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona v prvním čtení z důvodu harmonogramu nastavení ukončování systému. Z hlediska účelu a nastaveného procesu vypořádání prostředků účastníků a přípravy dotčených subjektů hraje podstatnou roli časové hledisko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Mám zde přihlášku s přednostním právem paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně, krásné odpoledne, dámy a pánové. Dovolím si vznést za klub Občanských demokratů a klub TOP 09 veto, tak abychom podle § 90 odst. 3, kde stojí: Návrh podle odst. 2 nelze projednávat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců, anebo jde-li o návrh ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10 Ústavy. Takže veto dvou klubů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já toto eviduji, a prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, ministr financí uvedl tento vládní návrh zákona. Já jenom doplním některé věci.

Návrh zákona řeší postup u ukončování systému důchodové spoření, nároky účastníka, úmrtí účastníka ve spořicí době, zákaz strategie spoření ode dne vstupu důchodových fondů do likvidace, dále stanovuje povinnost oznámení penzijních společností o postupu při ukončení důchodového spoření, zaslání výpisu důchodového spoření, informaci o investování v důchodových fondech, úplatu penzijní společnosti, likvidaci v důchodových fondech a výplatu prostředků účastníka. Zákon také stanovuje nakládání s účty nevypořádaných prostředků, stanovuje depozitář důchodového fondu, který kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem důchodového fondu v souladu s tímto zákonem. Řeší sloučení důchodových fondů a předložení konečné výroční zprávy za rok 2016 o likvidaci fondů.

Dohled nad dodržováním povinnosti penzijních společností a depozitáře důchodového fondu podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použije zákon o důchodovém spoření obdobně.

Dále se zabývá zrušením stanoveného pojistného a zániku nedoplatků. V další části se zabývá doplacením pojistného na důchodové pojištění, kde stanovuje, že účastník může za dobu své účasti na důchodovém spoření v obdobích před rokem 2016 doplatit pojistné na důchodové pojištění upravené zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud splnil podmínku uvedenou v § 23 odst. 1 větě první.

Pojistné na důchodové pojištění lze doplatit pouze za celou dobu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášky pana poslance Vilímce, paní poslankyně Chalánkové, Adamové, pana poslance Karamazova a pana poslance Beznosky. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, bývalo vždycky dobrým zvykem, že se vedla společná rozprava jednak k návrhu zákona jako takového, v tomto případě zákona o ukončení důchodového spoření, a k těm navazujícím zákonům, změnovým zákonům. Myslím si, že to má své dobré tradice, proto bych teď navrhl přerušení projednávání tohoto návrhu, a pokud projde to přerušení, navrhl bych společnou rozpravu s dalším změnovým zákonem. Myslím si, že by to tak mělo být.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě, protože je to procedurální návrh, nechám o něm hlasovat bez rozpravy. Svolám všechny kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili znovu svými kartami.

Pro upřesnění, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, padl zde návrh na přerušení tohoto bodu a zároveň na sloučení rozpravy se souvisejícím zákonem a to je bod 28, tzn. Je to sloučení rozpravy. (Námitky v sále.) Já to jenom shrnuji, co řekl pan kolega Vilímec. Chtěla jsem to upřesnit v tom, že nemůžeme přerušovat tento bod, pokud chceme sloučit rozpravy. Musíme hlasovat o tom, že budeme mít sloučenou rozpravu, tudíž tento bod zůstane otevřený a budeme hlasovat o následujícím bodu, že sloučíme rozpravu. Já ho následně otevřu. Jestli s tím takhle pan kolega Vilímec souhlasí, protože jinak to je nehlasovatelné. Ano, souhlasí s tím.

Zahajuji hlasování o tom, že povedeme sloučenou rozpravu o bodech 27 a 28. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 158, do kterého je přihlášeno 143 přítomných, pro 141, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že na první bod, který byl v paragrafu devadesátky, jsme dali veto, tak z preventivních důvodů vznáším veto, aby se projednával i při té sloučené rozpravě ten druhý bod v § 90, jménem poslaneckého klubu TOP 09 a ODS, aby nevznikl nějaký chaos, že oba budou ve stejném režimu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já bych se na to stejně asi zeptala. Děkuji, eviduji vaše veto.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP