(16.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jistě vás nepřekvapí, když si jménem dvou klubů, TOP 09 a ODS, dovolím říct zdvořilé veto proti projednávání podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tedy veto podle § 90 odst. 2, budeme se tedy zabývat návrhem zákona ve standardním režimu.

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, kterého mezi námi vítám a prosím ho, aby se ujal slova. Vítejte, pane hejtmane.

 

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jménem Zastupitelstva Středočeského kraje vám předkládám novelu lesního zákona týkající se úpravy vlastnických práv státu na území lesů v České republice. Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2014 zaujala k návrhu zákona stanovisko neutrální. Návrh byl doručen poslancům dne 5. prosince 2014 jako sněmovní tisk 367/0.

Lesní pozemky ve vlastnictví státu tvoří 59,8 % všech lesů v České republice. Rozloha státních lesů se však postupně stále snižuje. Soukromí vlastníci lesních pozemků a podnikatelé v lesnicko-dřevařském sektoru již delší dobu požadují snižování rozlohy státních lesů ve prospěch nestátních subjektů. Nedávno tento jejich požadavek tlumočil pan ministr financí s návrhem rozprodeje státních lesů ve správě Lesů České republiky. Přitom jenom Lesy České republiky jsou trvalým přínosem několika miliard korun ročně do státní pokladny. Soukromí vlastníci naopak požadují od státu vyplácení finančních náhrad nejen za ekologické přínosy lesů pro společnost, například vodohospodářskou, půdoochrannou, klimatickou, sociální a zdravotní, ale i za pouhé respektování lesního zákona, jehož dodržování jim snižuje dosahování okamžitých maximálních zisků z těžby dříví.

Nestátní vlastníci vytvářejí lobbistické tlaky a požadují výrazná uvolnění zákonných ustanovení zákona o lesích a také zákona o ochraně přírody a krajiny. Dokonce otevřeně požadují legalizaci poplatků za vstup do soukromých lesů, za sběr hub a lesních plodů, za estetické vjemy z přírody či za zdravotní požitek čistého vzduchu. Tyto drsné asociační požadavky si můžeme vyposlechnout téměř na všech lesnicko-dřevařských shromážděních a konferencích a jsou již delší dobu publikovány v lesnických i jiných časopisech. Zprvu to mohlo rozesmát, později šokovalo a nyní je zcela jednoznačně jasné, že proti rozprodeji lesních pozemků v majetku státu je nutné se účinně bránit.

Lesy ve vlastnictví státu jsou posledním významným národním bohatstvím, které dosud nebylo zprivatizováno. Státní lesy jsou rozsáhlé materiální bohatství a při řádném a kontrolovaném hospodaření každým rokem přinášejí státní pokladně několik miliard do rozpočtu. Tento jejich nezanedbatelný ekonomický význam je však vysoce převyšován jejich významem celospolečenským. V období klimatické změny spojené s extrémními srážkami a teplotními výkyvy počasí nabývají funkce lesních ekosystémů v naší krajině tím větší důležitosti a ekologického zájmu. Ochrana státního vlastnictví lesů v současné výměře se tak stává nejvyšším veřejným zájmem. Bylo by tedy zcela zásadní politickou chybou, kdyby se připustily kroky, které by mohly směřovat k další privatizaci lesů ve vlastnictví státu.

Základní právní úpravou pro hospodaření v lesích je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, který upravuje pravidla pro hospodaření v lesích a nakládání s lesy bez ohledu na vlastnické právo. Z dosavadní aplikace uvedeného zákona se však v praxi ukázalo, že daná zákonná ustanovení nejsou dostatečná. Jistě jste ještě nezapomněli na mediální proklamace představitelů minulých vlád o jejich záměru privatizovat státní lesy. Trvalé tlaky lobbistů a podnikatelských subjektů, které usilují o privatizaci lesů ve vlastnictví státu, v tom pokračují.

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám připomenout, že návrh Zastupitelstva Středočeského kraje je v souladu s opatřením národního lesnického programu schváleného usnesením vlády č. 1221 z roku 2008, které stanovuje - cituji - "zachovávat dosavadní podíl státních lesů při respektování výsledků restitučního procesu a vytvořit podmínky pro jejich arondace, tj. zcelování a prodej drobného lesního majetku". Tento vládou přijatý závěr národního lesnického programu zůstal však i po sedmi letech pouhou proklamací nenaplněnou zákonným ustanovením.

Jak je doložitelné z materiálů Ministerstva zemědělství, resp. státního podniku Lesy České republiky, lesy ve vlastnictví státu každoročně přinášejí státu miliardové zisky. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na legislativní zakotvení nezcizitelnosti lesů v majetku státu garantuje, že při transparentním hospodaření a jeho důsledné kontrole budou lesy trvalým zdrojem pravidelných významných příjmů státního rozpočtu v řádu několika miliard ročně. Přijetím novely zákona o nezcizitelnosti státních lesů bude v zákoně o lesích zakotveno zachování vysokého podílu státních lesů v souladu s již přijatými, ale dosud nenaplněnými zásadami státní lesnické politiky.

Koaliční smlouva politických stran a hnutí nynější vlády obsahuje závazek o nezcizitelnosti lesů v majetku státu. Byla podepsána dne 6. ledna 2014. Koaliční vláda byla prezidentem republiky jmenována 29. ledna 2014. Tato vláda se v koaliční smlouvě výslovně zavázala k tomu, že nebude privatizovat státní lesy a že do zákona prosadí ustanovení o nezcizitelnosti státních lesů. Dosud se tak nestalo. (Velký hluk v sále.)

Proto se Zastupitelstvo Středočeského kraje ujalo své zákonné iniciativy k prosazení nezcizitelnosti lesů v majetku státu a navrhuje malou novelu, která by zabránila převodu lesů v majetku státu v současné výměře na jiné osoby, a v závěru podává návrh malé novely lesnického zákona č. 289/1995 Sb., který by tento požadavek zajistil.

Vážené dámy a pánové, zdůrazňuji, že návrh Zastupitelstva Středočeského kraje se nijak nedotýká nezpochybnitelně prokázaných restitučních nároků, které nebyly z různých důvodů až dosud vypořádány ani jiným ustanovením platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. Protože návrh Zastupitelstva Středočeského kraje obsahuje pouze naléhavou novelizaci jednoho paragrafu, a to § 4 Nakládání s lesy ve vlastnictví státu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, lze podle názoru předkladatele řešit všechny případné připomínky k návrhu zákona formou pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem svého vystoupení chci zdůraznit, že účelem návrhu novely zákona je zabezpečit lesy ve vlastnictví státu před dalšími nežádoucími privatizacemi s výjimkou oprávněných restitucí, které ještě nebyly vypořádány. Pokud si stát udrží ve vlastnictví většinu rozlohy lesů, bude to on, kdo i v budoucích náročných podmínkách bude rozhodovat a určovat lesnickou, ekologickou a sociální politiku v lesích ve prospěch všech občanů České republiky.

Obracím se proto na vás s důvěrou ve vaši podporu návrhu novely lesního zákona předloženého Zastupitelstvem Středočeského kraje. Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu hejtmanovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl zpravodajskou zprávu k této předkládané novele, kterou se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, takzvaný lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl předložen na základě, jak jste slyšeli, zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Středočeského kraje, které navrhovalo jeho projednání podle § 90 odst. 2, což bylo zamítnuto dvěma kluby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP