(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a v rozpravě bude mluvit první pan poslanec Petr Kudela. Dobré poledne už. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, seznámil jsem se se zprávou o protipovodňových opatřeních za rok 2013. Na první pohled mě zaujalo, že celý materiál je přehlídka utracených peněz o tom, jak co nejrychleji převést vodu městy, kdy se dělají zejména opatření ve městech pro zrychlení odvodu vody městy s tím, aby voda v městech nenapáchala škody. Chybí mi v něm více koncepčních věcí na zadržení vody v krajině. Ve zprávě se o těchto věcech hovoří až v závěrečných částech, kdy se hovoří o zvyšování kapacity rybníků a také o poldrech, a to s povzdechem na nedostatečné uvolnění finančních prostředků v roce 2013.

Vítám informaci pana ministra životního prostředí, že se spolu s panem ministrem zemědělství budou zaměřovat právě na problematiku zachování a zadržení vody v krajině. Když se podíváme na historické mapy naší země, vidíme pestrost čar znázorňujících pestrost vlastníků. Pestrost vlastníků byla také pestrostí pěstovaných plodin v různých fázích pestrosti růstových fází. Krajina intenzifikací zemědělství ztrácí schopnost zadržování vody. Zde také sklízíme plody meliorací, vysušování, které se děly v minulých letech.

Doporučuji zprávu schválit, ale také prosím a doporučuji ministrům zemědělství a životního prostředí zaměřit svou pozornost právě na zadržování vody v krajině, tak jak o tom pan ministr zemědělství hovořil v závěrečné fázi svého projevu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, chci za tu zprávu poděkovat. Myslím si, že podrobně popisuje právě výdaje do důležité oblasti, kterou prevence před povodněmi bezesporu je. V roce 2007 vzniklo několik programů, které byly vyvolány neaktivitou vlád předešlých, před rokem 2007, protože to, co jsme zažívali v roce 2002 a později v řadě případů při povodních, ukázalo na absolutní absenci schopnosti státu tehdy řešit a být připraven na velké povodně. Díky tomuto programu, který probíhal mezi lety 2007 až 2013 a dále v některých částech byl prodloužen do roku 2015, se podařilo opravdu realizovat řadu velmi významných protipovodňových opatření, a proto také povodně, které jsme zažili už před pár lety, nenapáchaly takové škody a byly obce, města, kraje ve spolupráci se státem schopny daleko lépe zvládnout, než to bylo v letech minulých, v té době velkých povodní, které jsme tehdy zažívali.

Částka 11,7 miliardy korun je podle mne adekvátní a je nutné, aby se pokračovalo v duchu toho, co říkal i můj předřečník, nejen v protipovodňových opatřeních, ale programy, které už byly v soustavě podpory protipovodňových opatření a týkaly se odbahňování rybníků, zavodňování suchých nádrží a podobně, tak aby voda v té krajině byla. Myslím si, že to je něco, čemu se má Česká republika věnovat velmi významně. Diskutujeme to na zemědělském výboru poměrně pravidelně a já registruji, že snad by tu v Poslanecké sněmovně měla být vůle přimět Ministerstvo zemědělství k tomu, aby přišlo s vážným programem na realizaci opatření proti suchu, abychom to finanční tempo, které tam je, udrželi a v případě, že nebude už tolik velkých projektů na protipovodňová opatření, tak ale udrželi finanční bázi na tom, abychom byli schopni se věnovat opatřením, která povedou k udržování vody v krajině, a to nejenom v obrovských rybnících a jejich odbahňování. Mám teď na mysli zejména takové ty malé rybníky, spíše vodní plochy, neprodukční rybníky, kterých bylo kdysi v našich městech a obcích poměrně hodně, bohužel zarostly, často se zabahnily a je neefektivní, neekonomické pro obce, které mají jiné starosti, aby do těchto věcí investovaly. Proto si myslím, že je povinností státu, aby přijal nějaká opatření proti suchu a aby pomáhal obnovovat rybníky. Dnes jsem vnímal i reakci pana ministra životního prostředí, že na tom ve spolupráci s ministrem zemědělství pracují. Doufám, že to bude brzy, protože finanční období 2015 až 2020 v podstatě už běží a programy už by měly být hotovy a mělo by být jasné, jestli v této oblasti, tzn. podpory udržení vody v krajině, je stát ochoten do budoucna udělat či nikoliv, protože v minulosti už to tak bylo. Některé programy tam vznikaly a je na co navázat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné poledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové, na úvod bych chtěl jen moc poděkovat všem, kteří dnes přišli oblečeni v modré barvě, protože asi víte, že dneska běží osvětová kampaň "Česko svítí modře" na zvýšení povědomí o dětech a lidech s autismem, takže vám děkuji, že jste přišli a podpořili tuto akci.

Co se týká protipovodňových opatření, zde bych chtěl samozřejmě poděkovat za to, že stát opravdu věnuje nemalé částky na protipovodňová opatření. Myslím si, že v minulosti stát napáchal řadu škod tím, jak rovnal směr řek, potoků, jak přistupoval i k osevním postupům na polích, jak se zaorávaly různé polní cesty a rušily se i remízky. To je důvod, proč dnes mluvíme i o zachytávání vody v krajině. Myslím si, že i v budoucnu by měly být peníze věnovány nejen na technické stavby a různá opatření, která by zadržovala vodu v krajině, ale mělo by se více věnovat i tomu, jak některé svahy ozelenit, jak vrátit některé polní cesty zpět, jak udělat nové remízky, samozřejmě i jak změnit některé osevní postupy na určitých svazích, protože i ty jsou příčinou toho, že při bleskových povodních mají obce a města často spoustu kvalitní zemědělské půdy ve svých domech a na svých ulicích a silnicích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi a požádám pana kolegu Zahradníka a pana kolegu Kučeru ještě o strpení. Dobře, tak poslanec Zahradník, poté pan kolega Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Zase se vracím k tomu, co jsem tu zmiňoval, když jsem hovořil o zprávě o životním prostředí a kdy jsme se s panem ministrem Brabcem shodli, že je potřeba v této věci něco dělat. Ve věci snahy akumulovat co možná největší množství vody, která na území české kotliny vzniká.

Rozdělil bych to na dvě části. Jednak koncepční část, která tu podle mne má velmi dobré základy z doby, kdy byl projednáván onen zmíněný plán hlavních povodí. Připomínám, že hlavními odpůrci přijetí tohoto plánu byli jednak starostové obcí, kteří neradi viděli, že by na jejich územích měla být chráněna, ne zatím zastavěna, ale chráněna určitá území, a pak k tomu byli ekologičtí aktivisté, kteří na každém takovém území našli nějakého živočicha, tvora, který tam podle jejich tvrzení žil a který potřebuje chránit tak, aby nebylo možné toto území do plánu hlavních povodí zařadit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP