(12.30 hodin)

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Jenom krátce bych chtěl upozornit také na jeden paragraf tohoto zákona o pozemních komunikacích, a to na § 14 odst. 1b), kde není součástí průjezdního úseku dálnice a úseku silnice silniční vegetace, což dělá velký problém obcím a městům, které se musí starat o údržbu silniční vegetace. Pozemek, na kterém vegetace roste, je v majetku jiného vlastníka, jako je stát nebo kraj. Myslím si, že i tento paragraf by se měl nějakým způsobem upravit, protože je nelogické, aby se obec nebo město staraly o pozemek, který nepatří do jejich vlastnictví. Jsou obce, které se samozřejmě o tyto pozemky vzorně starají, protože mají zájem o to, aby tráva nebyla vysoká, aby stromy byly ořezané, jako se starají třeba obce na Hlučínsku, možná i jiné obce v České republice, ale kdybychom spoléhali jenom na ŘSD nebo na krajský úřad a správu silnic, tak ty udržují trávník, popř. ořez stromů provádějí jednou za rok, možná někdy i jednou za dva roky a více, takže mnohé obce se o to starají samy, ale ta povinnost by obcím neměla vyplývat ze zákona, ale mělo by to být jejich volné rozhodnutí. Proto budeme s kolegy zkoušet navrhnout pozměňující návrh k tomuto paragrafu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Paverovi. Nyní pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Dobré poledne, dámy a pánové. Podpořil bych pana poslance Paveru, že se opravdu obce starají o cizí majetek. Komunikace jsou v majetku státu, kraje nebo jiného majitele, a starají se o ně obce. Tím vzniká určitý rozpor.

Ale chtěl bych upozornit ještě na § 40, přenesení působnosti silničního správního úřadu na obce s rozšířenou působností. To má svoji logiku a myslím, že bychom to měli podpořit, ale určitě v tom návrhu zákona jsou tři variantní řešení A, B, C, a já bych se přikláněl k řešení C, kdy by se některé kompetence ponechávaly na obecních samosprávách. Uvedu příklad. Když si babička bude chtít před barák dát kontejner nebo si bude chtít postavit lešení a opravit si dům, bude muset jet na obec s rozšířenou působností, kterých je v naší republice pouze 205, žádat o to, jestli si může dát kontejner nebo postavit lešení. Tady bych se přimlouval o to, abyste se, až to budete projednávat v hospodářském výboru, zamysleli nad variantním řešením a přiklonili se k řešení C a vymysleli nějaký způsob vyjmenování základních věcí, které by obce, ty normální jedničkové obce, byly schopny administrativně zvládnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Váchovi, ten byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Nemá zájem. Paní zpravodajka také nemá. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, zpravodajka má stejný názor. Kdo se hlásí další k jinému přikázání? Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat pouze o přikázání hospodářskému výboru v hlasování pořadové číslo 67, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 165 pro 147, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, lhůta k projednání zůstává 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 30. Předám řízení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dříve než přikročíme k projednávání dalšího bodu, poprosím pana poslance Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za přidělené slovo. Kolegyně a kolegové, seznámím vás s výsledky tří tajných voleb, které jsme provedli tajným způsobem, a předestřu, že příliš úspěšná Sněmovna ani tentokrát nebyla. Budou nás tady čekat ještě druhá kola těchto tajných voleb.

 

105.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě
a realizaci stavby dálnice D47

Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, kde je 47, tak v tomto případě bylo vydáno i odevzdáno 172 hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo 87, nutné pro zvolení. Poslanec Jan Birke získal 84 hlasy a poslanec Stanislav Pfléger 59 hlasů. O tři hlasy jsme, jak jsem řekl, nebyli úspěšní, a v prvním kole nebyl nikdo, resp. žádný ze dvou kandidátů zvolen. Ještě jednou zopakuji, 87 bylo kvorum, Jan Birke obdržel 84 hlasy, Stanislav Pfléger 59 hlasů. Oba dva kandidáti postupují do druhého kola této volby.

 

106.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

V případě volby dvou členů Dozorčí rady Vinařského fondu bylo vydaných lístků také 172, kvorum stejné, 87. Petr Adam obdržel 57 hlasů, Petr Bendl 34 hlasy, Miloslav Janulík 55, Miroslav Volařík 91 hlas a Pavel Pastorek 36. V tomto případě Sněmovna částečně úspěšná byla, v prvním kole byl zvolen pan Miroslav Volařík a stává se členem Dozorčí rady Vinařského fondu.

Zbývá obsadit ještě jedno místo, a o toto místo se utkají dva poslanci, protože v souladu s volebním řádem postupuje dvojnásobek neobsazených míst s nejvyšším počtem hlasů. Do druhého kola v tomto případě postupují Petr Adam a Miloslav Janulík. Z nich budeme vybírat ono jedno místo.

 

107.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

A konečně volba devíti členů Rady Státního fondu kinematografie. Dámy a pánové, pokud dovolíte, nebudu číst celý dlouhý seznam, abych nezdržoval naši dnešní schůzi. Pochopitelně bude k nahlédnutí u mě nebo na volební komisi. Seznámím vás pouze s výsledky.

Z celého seznamu byli v prvním kole zvoleni dva kandidáti. Jsou to pánové Jiří Kubíček a Přemysl Martinek. Ještě jednou zopakuji - Jiří Kubíček a Přemysl Martinek. Do druhého kola postupuje v tomto případě 14 dalších kandidátů. Budeme obsazovat ještě 7 míst. Postupuje tedy 14 kandidátů. Opět nebudu ten seznam v tuto chvíli číst, je k dispozici na volební komisi.

Ještě předešlu, všechna druhá kola provedeme v druhé části této schůze, tzn. v týdnu od 9. února, konkrétně je pevně nechám zařadit na středu 11. února na obědovou pauzu. Děkuji a můžeme pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní budeme pokračovat projednáváním bodu číslo

 

32.
Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka,
Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila,
Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
/sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 366/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený paní předsedající, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl poslanecký návrh novely zákona, který je v systému veden jako sněmovní tisk č. 366.

Loňského roku přijal Parlament ČR zákon o poskytování péče v dětské skupině. Cílem tohoto zákona bylo rozšíření možnosti péče o děti v předškolním věku a také daňová podpora jak provozovatelům zařízení poskytujícím takovou péči, tak rodičům umísťujících v těchto zařízeních své děti. Kýženým efektem měla být podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života a jejich dřívější návrat na trh práce. Při přípravě zákona však nebyla vzata v potaz zařízení a služby před přijetím zákona již dlouhou dobu dobře fungující, které však nemohou ze své podstaty nebo z finančních či jiných důvodů kritéria tohoto zákona naplnit. Jedná se například o lesní mateřské školky, nízkoprahová zařízení, dětské kluby a další zařízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP