(15.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já už to nechci protahovat, protože si myslím, že si to zaslouží diskusi v tom druhém čtení. Ale přece jen velmi stručnou reakci na oba dva předřečníky. Ano, opět souhlasím s tím, co říkal pan ministr Babiš. Ten stát do toho podle mého názoru musí vidět. Pak je ovšem otázkou, zda to má být banka. A já tady závidím panu ministru Mládkovi jeho naprosto jednoznačný názor. Já si dovolím říct, že i za tou alternativou, kterou prezentuji, nestojím tak úplně stoprocentně jednoznačně. Jenom si dovoluji tvrdit, že obě varianty mají své výhody a nevýhody a že bychom je měli velmi pečlivě prodiskutovat a zvážit, protože pokud systém agentur se stejným posláním úspěšně funguje v celé řadě zemí Evropské unie, tak nevidím důvod, proč by nemohl fungovat i v České republice. To, že jsme si to kdysi vyjednali s Evropskou unií, neznamená, že to musíme držet jako banku do skonání světa.

A úplně drobnou technickou poznámku. Dnes už se nejedná o skoro státní subjekt, dnes se jedná o stoprocentně státní subjekt, protože podíly v ČMRZB, soukromé podíly, které tam měly některé privátní banky, jsme jako stát vykoupili právě proto, aby to mohlo sloužit jako platební agentura prostředků z Evropské unie. A ta musí být stoprocentně státní, tam nemohou být žádné soukromé podíly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Není zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Navrhuji ústavněprávnímu. Mimochodem, zaznělo to i v diskusi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Laudát navrhuje ústavněprávní výbor. Pan poslanec Velebný se hlásil? Se stejným návrhem, ano. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve tedy, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Laudáta, abychom tento návrh přikázali ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já tedy konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému a ústavněprávnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh taktéž uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vládou vám byl předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. Tímto návrhem se ukončuje možnost vstupovat do tzv. druhého pilíře důchodového spoření. Vstup do systému tak bude zastaven v předstihu před ukončením druhého pilíře, čímž bude zamezeno nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. Cílem této změny zákona je snížit nároky na administraci v rámci vypořádání prostředků účastníků a zamezit neodůvodněným nákladům. Zejména tak nebude narůstat objem prostředků, které by v důsledku vstupu nových účastníků byly přesměrovány z důchodového pojištění do důchodového pilíře. Od začátku roku 2013 do konce roku 2014 se odhaduje výše prostředků přesměrovaná z důchodového pojištění do důchodového spoření na 1,5 mld. korun. Se zastavením možnosti vstupu do druhého pilíře se rovněž ruší požadavek 50 tis. účastníků v důchodových fondech do dvou let ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů.

Dále se navrhuje prodloužit stávající výjimku z limitu investování určenou pro počáteční období existence důchodových fondů do konce roku 2016. Tato úprava umožní investovat konzervativně i ve fondech, které podle statutu a zákona nejsou konzervativně zaměřeny. Účelem této změny je především ochrana prostředků účastníků před významnějším kolísáním hodnoty majetku v důchodových fondech před ukončením systému důchodového spoření a vyplacení prostředků účastníkům.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o schválení předloženého návrhu zákona v prvním čtení. Z hlediska účelu navrhované právní úpravy hraje podstatnou roli časové hledisko. Navrhovaná právní úprava splní svůj účel pouze tehdy, jestliže nabude účinnost co nejdříve, pokud možno v prvních měsících roku 2015, v každém případě však ve značném časovém předstihu před zahájením ukončení důchodového spoření, k němuž má dojít k 1. lednu 2016. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi financí a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Syblík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, o účast ve druhém pilíři není velký zájem. Využívá jej jen asi 83 tisíc lidí, zejména proto, že důchodové spoření v sobě zakotvuje mimo jiné celou řadu neatraktivních podmínek. Je označován jako dobrovolný. Přesnější by ovšem bylo tento označit za povinný s dobrovolným vstupem, protože z druhého pilíře nelze vystoupit. Každý, kdo vstoupí do druhého pilíře, se zavazuje k tomu, že po zbytek své aktivní kariéry bude odvádět svoje spoření do soukromě spravovaného fondu, tedy bez garance státu. Tyto soukromé fondy mohou přitom investovat i s rizikem ztráty. Samozřejmě že správu odváděného spoření neprovádějí zadarmo, ale za úplatu, a to 10 %. Nikdo nemůže naspořené prostředky čerpat dříve než po přiznání starobního důchodu. Každý musí uzavřít smlouvu o pojištění důchodu s životní pojišťovnou. Rovněž pojištění důchodu s životní pojišťovnou také není zadarmo, ale za úplatu podle podmínek životní pojišťovny.

S ohledem na vytyčený cíl zastavit vstup nových účastníků do systému důchodového spoření, o jehož ukončení rozhodla vláda, je nezbytné, aby navrhovaná právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Ale o tom už tady hovořil pan ministr. Z tohoto důvodu doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásil pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Okamura, po nich pan poslanec Vilímec. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09, vyslovit veto s projednáváním v režimu podle § 90 jednacího řádu. Vnitřně mě přitom hřeje skutečnost, že tak činím i v souladu s vnitřním názorem pana místopředsedy vlády Babiše, který kdysi označil zrušení druhého pilíře za kardinální chybu a za omyl, se kterým neměl souhlasit v koaliční smlouvě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Okamura a eviduji to veto dvou poslaneckých klubů, tudíž nebudeme tento zákon schvalovat podle § 90. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP