(9.40 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vládní návrh posuzovaného zákona byl projednán v rámci prvého čtení na 19. schůzi Poslanecké sněmovny konané dne 19. října 2014 a usnesením číslo 461 byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví, který jej projednal na 13. schůzi konané dne 12. listopadu 2014 a doporučil Poslanecké sněmovně s vládním návrhem zákona vyslovit souhlas.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik na úvod k předkládanému vládnímu návrhu zákona. Věřím, že návrh podpoříte v dalším legislativním procesu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Jak jste sám již uvedl, tento tisk jsme přikázali výboru pro zdravotnictví. Usnesení bylo doručeno jako tisk 269/1. Prosím pana zpravodaje pana poslance Davida Kasala. (Jmenovaný poslanec je překvapen, z rohu vybíhá jiný poslanec. Rozruch v sále.) Bude změna zpravodaje? Ne. (Poslanec Kaňkovský se radí s předsedajícím.) Omlouvám se za chybu v podkladech. Prosím pana poslance Kaňkovského, který byl určen zpravodajem. Mám zde uvedeno jméno pana poslance Kasala, kterému se tímto omlouvám za překvapení. Pan poslanec Kaňkovský se ujme slova.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví ze 13. schůze, která byla konaná dne 12. listopadu 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o sněmovní tisk 269.

Po úvodním slově a informaci náměstkyně pro legislativu a právo Lenky Tesky Arnoštové, zpravodajské zprávě poslance Víta Kaňkovského a po rozpravě výbor pro zdravotnictví:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 269;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Tolik k usnesení výboru pro zdravotnictví.

Nad rámec tohoto usnesení chci uvést, že podobně jako včera u bodu 2 zde došlo k tomu, že se předpokládalo, že zákon, návrh zákona bude schválen v roce 2014, a účinnost zákona je navržena od 1. 1. 2015. Abychom se nedostali do situace, kdy budeme polemizovat o tom, zda jsme se znovu neocitli v zemi, kdy zítra již znamená včera, přihlašuji se a avizuji, že v podrobné rozpravě načtu jednoduchý pozměňovací návrh, který upraví účinnost tohoto zákona tak, aby to bylo v souladu s legislativou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci jen pár věcí k tomuto návrhu zákona. Možná by bylo dobré, kdyby pan ministr k tomu řekl něco víc, jestli považuje za systémové, že se prostředky, které vytvořil Státní ústav pro kontrolu léčiv, používají takovýmto způsobem na sanaci dvou zdravotnických zařízení, a jestli ty peníze, které budou takto využity, budou stačit k odvrácení problémů, které jsou v konkrétních nemocničních zařízeních. A potom také, jestli peníze, které se takto vynaloží, nebudou ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv chybět na další agendu, která spadne pod kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A je to samozřejmě otázka, jestli i ty poplatky, které SÚKL vybírá v souvislosti s registrací léčiv a se správními řízeními, jsou nastaveny ve správné výši.

Čili to si myslím, že by bylo dobré, aby k tomuto návrhu zaznělo, protože i když ho schválila vláda a má jaksi podporu i zdravotnického výboru, tak je to takový hodně nestandardní postup a bylo by dobré, abychom o tom věděli více. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud není žádná přihláška, tak obecnou rozpravu končím. Otevřu rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj avizoval své vystoupení, tak má možnost. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré dopoledne. Jak jsem již avizoval, nežijeme v zemi, kde zítra již znamená včera, jak nám ji opěvoval Julius Fučík, a doufám, že ani nebudeme.

Předkládám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 269.

Článek III Účinnost nově zní: "Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení."

Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. A vzhledem k tomu, že nepadl žádný... Zeptám se ještě na závěrečná slova, jestli... Je zájem. Prosím, pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, já bych vaším prostřednictvím zareagoval na dotazy, které tady byly vzneseny, jestli je toto opatření systémové, nebo není. Asi úplně systémové není. Nicméně si myslím, že je logické, správné a že je plně v kontextu s ostatními kroky této vlády, která se snaží, aby finanční prostředky neležely zbytečně na účtech a aby byly využívány pro účel, který je správný. Myslím si, že pokud se v uplynulých letech podařilo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nashromáždit takovéto prostředky, když je nepotřebuje teď aktuálně pro svoji činnost, tak je v pořádku, aby byly využity pro potřeby zdravotnictví.

Ještě jsem dnes ověřoval finanční situaci SÚKLu. Pan ředitel Blahuda mi říkal, že je tam celkem něco přes 2 miliardy, to znamená, i když provedeme tento odvod, tak 300 milionů bohatě stačí na všechny potřeby Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Možná bych využil, že mám možnost v této velevážené sněmovně mluvit. Řeknu ještě informaci, co se týče SÚKLu. Jenom za loňský rok díky revizím Státní ústav pro kontrolu léčiv ušetřil systému zdravotního pojištění přes 2 miliardy korun, takže je vidět, že tato instituce funguje tak, jak má. A myslím si, že jí nezpůsobíme žádnou nevratnou újmu, kde bychom poškodili její funkčnost. Jinak bych rozhodně s ničím takovým nepřišel. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj závěrečné slovo nežádá. Tím pádem, jak jsem již avizoval, nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto tisku a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodajovi.

 

Zahajuji bod

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Prosím pana ministra Marcela Chládka, aby se ujal slova a předložený návrh z pověření vlády uvedl.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vzhledem k tomu, že již při prvním čtení tady byla poměrně široká diskuse a debata, kde jsme podrobně probrali jednotlivé body této novely, tak si dovolím pouze připomenout, že tato novela řeší celou řadu záležitostí, které byly prodiskutovány na jednotlivých výborech i podvýborech i za účasti odborné veřejnosti. Největší debata byla ohledně § 16, která dnes je, řekněme tomu, i poměrně zajímavým tématem mediálně, protože se k tomu vyjadřuje celá řada i státníků. A určitě je dobře, že tímto paragrafem se snažíme dostat do hlavního vzdělávacího proudu co největší počet dětí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP