(9.30 hodin)
(pokračuje Ťok)

Cílem návrhu zákona je také zajistit slučitelnost právního řádu České republiky se sekundárními akty práva Evropské unie, které navazují na zmíněnou právní úpravu mezinárodní. Některá ustanovení Úmluvy o práci na moři byla na unijní úrovni reflektována ve směrnici Rady 2009/13/ ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě a kterou se mění směrnice 1999/63/ES. Druhou směrnicí provádějící Úmluvu o práci na moři je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU o některých povinnostech státu vlajky ohledně s Úmluvou o práci na moři a jejího prosazování.

Návrh zákona nadále odstraňuje ustanovení související se správním trestáním nedovoleného vypouštění znečišťujících látek na lodích ze zákona o námořní plavbě, a to v návaznosti na skutečnost, že transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění lodí a zavedení sankcí za protiprávní jednání, je nedovolené jednání trestáno prostřednictvím ustanovení trestního zákoníku a zákona číslo 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením dne 14. ledna 2015 doporučil návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů, s nimiž Ministerstvo dopravy souhlasí. Já vás tímto žádám, abyste druhé čtení schválili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 271/1. Prosím pana zpravodaje pana poslance Stanislava Pflégera, aby nás seznámil se závěry. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové.

Usnesení hospodářského výboru z 15. schůze ze dne 14. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je to sněmovní tisk 271. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra dopravy Ladislava Němce a zpravodajské zprávy poslance Stanislava Pflégera a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 271 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které vám byly doručeny jako sněmovní tisk 271/1. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. A za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem právě učinil. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře - pardon, pane zpravodaji, povýšil jsem vás.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Pokud tomu opravdu tak je, tak obecnou rozpravu končím, otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě pan ministr. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád požádal, tím, že nebyl žádný další pozměňovací návrh, jestli by bylo možné zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením ze 72 hodin na 48 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan zpravodaj se také hlásil? (Zpravodaj odpovídá panu předsedajícímu mimo mikrofon.) Se stejným návrhem, dobrá. Pokud není další přihláška do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme tedy muset rozhodnout pouze o návrhu, který zde padl, a to je návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 19, přihlášeno je 166, pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby se ujal slova a tisk nám uvedl. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám připomenul obsah předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem návrhu novely zákona o léčivech je umožnit využití finančních prostředků na zvláštním účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv odchylně od účelu jejich užití stanoveného v § 112 tohoto zákona. Podle uvedeného ustanovení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv tyto finanční prostředky náleží jako náhrada výdajů za provedení odborných úkonů od subjektů, na jejichž žádost se tyto úkony provádějí, a to tehdy, nelze-li tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových zdrojů. Předkládaným návrhem zákonem se navrhuje rozšířit účel užití těchto mimorozpočtových finančních prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv zakotvením možnosti jejich jednorázového převodu z jeho zvláštního účtu na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví. (V sále je velmi silný hluk.)

Důvodem pro převod těchto finančních prostředků pro potřebu resortu je zejména nabytí účinnosti zákona č. 109/2014 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotním pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění, kterým se zvýšily od 1. července 2014 měsíční platby za státní pojištěnce o 58 korun za měsíc, tj. na 845 korun. Účelem tohoto návrhu bylo navýšení prostředků veřejného zdravotního pojištění tak, aby bylo možno kompenzovat výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb v důsledku zrušení regulačních poplatků. Toto opatření představuje dopad na státní rozpočet v letošním roce ve výši cca 4,2 mld. korun. Na pokrytí výše uvedených nároků na státní rozpočet se může Ministerstvo zdravotnictví podílet již pouze zmíněnými mimorozpočtovými prostředky SÚKLu. Proto vláda rozhodla navrhnout novelu zákona o léčivech, který zajistí v letošním roce jednorázový převod těchto prostředků ve výši 1,7 mld. korun do státního rozpočtu. Tato částka byla stanovena tak, aby nezaložila dodatečné požadavky SÚKLu na výdaje ze státního rozpočtu. Tyto poskytnuté finanční prostředky budou účelově vázány a jejich -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já se omlouvám, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale hladina zvuku opět překračuje únosnou mez.***
Přihlásit/registrovat se do ISP