(17.30 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra financí, pokud to ví, z jakých zdrojů, z jakých prostředků, jestli z cizích prostředků, jak uhradil nebo snížil ten státní dluh. Myslím si, že by to všechny zajímalo. Protože expozé pana ministra je velmi květnaté, ale myslím si, že určitě já jako poslanec a člověk, také jsem ekonom, vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou, obor finance a úvěr, bych docela rád slyšel, z jakých prostředků Ministerstvo financí snížilo státní dluh, pokud dosáhlo schodku, běžného schodku rozpočtu ve výši 77 miliard. To znamená, z jakých zdrojů, pan ministr mluví o nějakých cizích zdrojích, 120 miliard - to jsou zdroje obcí, krajů nebo jiných? Nebo jaké zdroje si vypůjčil, aby státní dluh snížil o 17 miliard a ještě uhradil 77 miliard schodku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana kolegy Michala Kučery. Poté pana poslance Pavla Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych chtěl nepřímo odpovědět panu kolegovi Vilímcovi, z jakých zdrojů. Já jsem se z otevřených zdrojů teď dočetl, že pan ministr Babiš v loňském roce, 2014, jak říká, obhájil post nejzadluženějšího člověka v České republice. Dluží 25 miliard korun. Možná že tam je ta odpověď. Protože pokud ten český rozpočet spravuje jako ten svůj rozpočet, tak ten směr je nám všem jasný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Holík k faktické poznámce. Nevidím ho. Tak pan místopředseda vlády Andrej Babiš, řádně přihlášený.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já nevím, jestli tady mám dělat bilanci své firmy. Skutečně mě bavíte, pane kolego, protože je evidentní, že vůbec nerozumíte tomu, o čem mluvíte. Moje firma údajně udělala asi 230 miliard tržeb za minulý rok. A oběžná aktiva, cizí zdroje jsou plusové. A dělá EBITDA asi 16,5 miliardy. Tak zkuste si najít nějakého poradce, ať vám to někdo spočítá, o čem to je. Pokud máte pocit, že na 230 miliard 23 miliard dluhů je moc, tak je mně líto, ale asi potom tomu moc nerozumíte.

Ten předřečník. Znovu opakuji, že si pan Kalousek napůjčoval strašně moc peněz za špatné úroky. Tak když jsem přišel, tak jsem řekl, já nepotřebuji mít tolik 350 rezerv, mně stačí možná 150 nebo méně, 120. Takže my nejsme na Ministerstvu financí pitomci. My víme, co děláme. Věřte mi! A ty trhy nám věří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Dovolte, abych ještě před ukončením obecné rozpravy konstatoval omluvy. Pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá od 17.30 z rodinných důvodů, od 17 hodin se také omlouvá z rodinných důvodů paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a pan předseda vlády Bohuslav Sobotka také od 17.30 z pracovních důvodů.

Ptám se, kdo dál v rozpravě. Pokud nikdo, rozpravu obecnou končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které nemám také žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí z místa, a proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, ani pro třetí čtení nepadl návrh na zamítnutí nebo zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

 

Budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání, kterým je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr Jiří Dienstbier. Požádám ho, aby se ujal slova. Stejně tak žádám kolegu Vladimíra Koníčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, úvodem bych zdůraznil, že tento návrh zákona není doprovodným zákonem k novele Ústavy, která byla postoupena Poslaneckou sněmovnou Senátu a čeká na projednání v Senátu. Tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu je v zásadě technickou novelou, která má přizpůsobit zákon předchozím legislativním změnám, tedy napravit určitou zastaralost právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, které jsou v zákoně obsaženy. Norma byla přijata již v roce 1993. Právní řád od té doby prošel řadou změn, které doposud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty. Návrh zákona dále v reakci na vývoj v oblasti informačních systémů upravuje rovněž tuto problematiku, pokud jde o jejich využívání Nejvyšším kontrolním úřadem zejména při provádění kontrol. V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi.

K těm hlavním bodům patří promítnutí do právní úpravy působnosti NKÚ terminologické změny v souvislosti se změnami právního řádu, jak už bylo naznačeno, a to zejména v oblasti soukromého a pracovního práva a organizace státních zastupitelství, dále stanovit povinnost vydávat věstník NKÚ obsahující kontrolní nálezy na internetových stránkách NKÚ, přizpůsobit právní úpravu využívání informačních technologií zejména v kontrolní činnosti NKÚ, aktuální úrovni rozvoje těchto technologií a umožnit při sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ předběžně si opatřovat podklady pro posouzení, které konkrétní subjekty zařadit do plánu kontrolní činnosti. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol a do jisté míry i reagovat na požadavek odstranění některých duplicit kontrolních mechanismů.

Jak jsem říkal, návrh zákona je technickou novelou a já vás poprosím o jeho podporu.

Možná ještě k projednávání v kontrolním výboru, kde byly přijaty pozměňovací návrhy, které jsou, snad až na jednu výjimku, technického charakteru a jsou přijatelné. Co se týče té věcné změny, tam já bych pak, ono to bude praktické spíše až ve třetím čtení, ale i pro jednání zde zaujal neutrální postoj. Je to přijatelné, ale nebudu k tomu zaujímat ani negativní ani podpůrný postoj. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 262/1, a proto žádám zpravodaje, předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se tímto návrhem podrobně zabýval a na své 12. schůzi dne 15. ledna přijal usnesení číslo 83, které máte všichni rozdáno jako sněmovní tisk 262/1. Kontrolní výbor v něm doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, schválila, a doporučuje pět pozměňovacích návrhů, které máte obsaženy v tisku 262/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy. Také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Za těchto okolností se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli ve druhém čtení hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Podle schváleného pořadu schůze máme před sebou

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby z pověření vlády tisk uvedl. Zároveň požádám pana poslance Michala Kučeru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů jako náhradní zpravodaj za pana kolegu Urbana. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP