(9.30 hodin)

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, byl jsem požádán, abych seznámil tuto ctěnou Sněmovnu se stanoviskem Zastupitelstva Středočeského kraje, které mimo jiné bylo adresováno předsedovi Poslanecké Sněmovny Hamáčkovi s pozměňovacími návrhy.

"Vážený pane předsedo, Zastupitelstvo Středočeského kraje plně podporuje Vaše pozměňovací návrhy, které jste předložil na 17. schůzi Poslanecké sněmovny. Především podporujeme vynětí sporného § 1 o zrušení vojenského újezdu Brdy z předlohy zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, změny hranic krajů a změny hranic vojenských újezdů (změny hranic vojenských újezdů, ZHVÚ), sněmovní tisk číslo 57.

Zastupitelstvo Středočeského kraje nesouhlasí s návrhem úpravy krajské hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem na území vojenského újezdu Brdy po jeho zrušení, které vyplývá z předloženého návrhu správní příslušnosti katastrů k obcím, a trvá na zachování současných hranic. Nepochybujeme o tom, že Ministerstvo obrany je podle zákona číslo 222/1999 Sb., o obraně České republiky, kompetentní k rozhodnutí, zda a jak velké prostory pro výcvik obranyschopné armády potřebuje. Na druhé straně zákon číslo 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších samosprávných územních celků, který se týká hranic krajů, jednoznačně stanovuje, že vojenský újezd je součástí příslušného okresu. Po zrušení vojenského újezdu celé jeho území je součástí příslušného okresu, a tím i kraje. Není žádného právního důvodu tuto skutečnost svévolně měnit. Pro změnu hranic krajů je nutná shoda dotčených krajů. Toto stanovisko potvrzuje i Ústav státu a práva Akademie věd České republiky.

Argument, že starostové dotčených obcí již v roce 2012 schválili změnu hranic krajů, je značně zkreslený. Obce souhlasily s návrhem rozšíření své kompetence státní správy na pro ně navrženém katastru, ale obce Středočeského kraje se nevyjadřovaly ke změně stávajících hranic krajů. Plzeňský kraj požaduje (předsedající zvoní zvoncem) odtržení jihozápadní třetiny..."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Ten zvonek neznamenal, že se blíží Vánoce. ten zvonek znamenal, že si vás dovoluji poprosit o klid. Děkuji.

 

Poslanec Václav Zemek: Plzeňský kraj požaduje odtržení jihozápadní třetiny území vojenského újezdu Brdy ve svůj prospěch se zdůvodněním vodohospodářským. Oblasti povodí však nekopírují hranice okresů ani krajů.

Vážený pane předsedo, Středočeský kraj nemá připomínky ke znění dalších částí návrhu zákona. Protože však § 1 obsahuje příliš mnoho sporných bodů, Středočeský kraj plně podporuje váš pozměňovací návrh tento paragraf vyjmout a zbývající části týkající se vytvoření samostatných obcí na území vyňatém z území vojenských újezdů projednat.

Vážený pane předsedo, dovolujeme si vás touto cestou požádat, abyste s textem tohoto otevřeného dopisu seznámil poslance Parlamentu České republiky."

Takže tolik stanovisko Zastupitelstva Středočeského kraje. Já děkuji za vaši pozornost a doufám, že toto stanovisko vezmete v úvahu při svém hlasování o této předloze zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Václavu Zemkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Votava, po něm pan poslanec Grospič. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vládo.

Mě dost mrzí, že je to postaveno jako spor dvou krajů, kraje Středočeského a kraje Plzeňského. Určitě by bylo lepší, kdyby došlo k nějaké dohodě mezi oběma kraji, ale bohužel k žádné dohodě nedošlo. Takže nezbývá, než aby samozřejmě rozhodla Poslanecká sněmovna, protože máme tady na stole vládní návrh, který to řeší, a Poslanecká sněmovna je suverén, který určitě rozhodne. A pak jeden nebo druhý kraj by měl respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Já samozřejmě budu hájit zájem Plzeňského kraje. On o tom tady hovořil už pan kolega Vilímec. Vidíte, že jsme oba z jiné politické strany, a přesto na to máme stejný názor, protože hájíme názor Plzeňského kraje a hájíme ten názor i jako zastupitelé Plzeňského kraje.

Já jsem tady o tom hovořil již několikrát v předchozích čteních. Já podporuji vládní návrh. Nebudu podporovat návrh pana předsedy Hamáčka, byť je to můj stranický kolega, kterého si nesmírně vážím. On vyjadřuje názor zase Středočeského kraje, já to plně respektuji, je to jejich názor. Koneckonců před chvílí nám tady bylo předčítáno stanovisko Zastupitelstva Plzeňského kraje. Plzeňský kraj se domnívá, samozřejmě se svými obcemi, že jejich požadavek na navrácení katastru před rok 1949 je oprávněný. Obce nechtějí žádný majetkový prospěch, nechtějí žádnou výhodu. Chtějí pouze vrátit katastry do té polohy, v jaké byly před rokem 1949. Chtějí to i z řady důvodů - bylo tady už citováno. Vodohospodářské důvody, ano, jsou tam zásoby pitné vody, i to bude řešit problém obcí Plzeňského kraje, bude to řešit i problém povodní, protože i tak bude možno vytvořit třeba suchý poldr, který zabrání, aby docházelo k zatápění Rokycan. Takže myslím si, že tyto důvody jsou jasné, a už jsem o nich hovořil v předchozích svých vystoupeních.

Neustále se straší developery. To je vždycky prostě - tam, kde nejsou další argumenty, tam se vždycky zvedne otázka ano, teď tam naběhnou developeři a budou se tam stavět hotely, sjezdovky, já nevím co všechno. Já jsem se žádným developerem o tom nejednal. A hovořil jsem s řadou obcí, s řadou starostů obcí a všichni mě ujistili, že nemají zájem o to, aby tam vstoupili developeři a aby tam tedy podnikali svoje aktivity. Takže to si myslím, že není namístě takto argumentovat. Navíc samozřejmě v tomto území má být vytvořena chráněná krajinná oblast a tam jsou omezující podmínky, tak aby tam nemohlo dojít k nějakému bezbřehému investování a vytváření nějakých investic, které tam do toho území určitě patřit nebudou.

Takže dámy a pánové, mé stanovisko je zcela jasné. Budu hlasovat pro vládní návrh, nebudu hlasovat pro návrh pana kolegy Hamáčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Votavovi a nyní poprosím řádně přihlášeného pana poslance Grospiče, kterému se tímto omlouvám za tu faktickou poznámku. Po včerejším ujasnění ve vedení Poslanecké sněmovny i ve faktické poznámce se dá předložit procedurální návrh - to pro kolegy. Omlouvám se, pane kolego. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji moc, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já tady nechci už opakovat argumenty, které zazněly v prvém čtení, v druhém čtení, ve výborech a znovu zaznívají tady v třetím čtení. Ale jenom slova svého předřečníka pana poslance Votavy, která zněla bezprostředně předtím, než teď vystupuji, mě utvrzují v tom, že předložený návrh je velice problematický, nevyjasněný, a když něco samo o sobě, tak jenom zřízení chráněné krajinné oblasti není věc zcela jasná, vydiskutovaná ani s obcemi, ani na úrovni vlády, ani na úrovni ministerstev. Myslím si, že jsou zde všechny důvody pro to, abychom tento návrh vrátili zpět do druhého čtení - proto předkládám tento návrh - a znovu se vrátili ve výborech ke všem problematickým bodům, ale také abychom umožnili např. ministru obrany lépe vysvětlit skutečné záměry, které má armáda s využitím zbývajících vojenských objektů, které budou na Brdech, ale samozřejmě i s tím, co by eventuálně souviselo v případě zrušení vojenského újezdu Brdy k ochraně toho zbylého prostředí. (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi a eviduji jeho návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Hlasy z pléna.) Pardon, omlouvám se. Pardon, poprosím pana ministra, aby nám řekl jedno slovo. Omlouvám se, já jsem ukončil rozpravu. Poprosím pana ministra.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Souhlas, pan ministr tím otevřel rozpravu. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane ministře. Já jsem se, pane předsedající, opravdu hlásil, a to jak zmáčknutím tlačítka, tak máváním ruky, ale vy jste mě v tu chvíli neviděl, neboť jste se díval do materiálů, což vám nevyčítám, ale mám svědky na to, že jsem se hlásil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP