(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, za vaši faktickou poznámku. Nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy již neeviduji. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a pana vicepremiéra, zda si chcete vzít závěrečná slova v obecné rozpravě. Není tomu tak. Dobře. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Bezecný. Pan poslanec Kubíček svou přihlášku stáhl.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument 1546. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan vicepremiér Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále se hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Já bych si dovolil se jenom přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 1535, což je pozměňovací návrh, který jsem dal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan zpravodaj nebo pan vicepremiér? Není tomu tak. Eviduji žádost o vaše odhlášení, než budeme hlasovat. Takže já vás odhlašuji a požádám vás, abyste se opět přihlásili. Budeme hlasovat o návrhu zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to na 48 hodin.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 6, přítomných poslanců je 143, pro návrh 85 (proti 21). Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 48 hodin. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - druhé čtení

I zde požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, při prvním čtení jsem zde vyjmenoval sedm hlavních změn, které návrh novely přináší. Teď se omezím na dvě nejdůležitější. Je to za prvé posílení úlohy poskytovatelů dotací při zjišťování nesprávností, kterých se během jeho používání nebo souvislosti s nimi dopouštějí jejich příjemci, a při nápravě těchto nesprávností a jejich postihování. Za druhé zmocnění Ministerstva financí k vydávání státních dluhopisů a ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a ke splácení jistin státního dluhu.

U druhého bodu bych se chtěl krátce zastavit. Je jasné, že když zákon o státním rozpočtu každý rok stanoví, že schodek státního rozpočtu se vypořádá zvýšením stavu státních dluhopisů do té a té výše, není nutné stanovit novým zákonem, že se v této výši skutečně vydají. Domnívám se však, že zákonem není nutné povolovat Ministerstvu financí vydání státních dluhopisů ani v ostatních případech, kromě případů, kdy se překročí rozpočtovaný schodek státního rozpočtu a částku překročení je třeba uhradit penězi získanými z prodeje státních dluhopisů, čímž se dlouhodobě zvyšuje státní dluh. Krátkodobě může být toto zvýšení schodku pokryto zapojením peněžních prostředků státní pokladny. Vydáním a prodejem dluhopisů za účelem splácení jistin státního dluhu se státní dluh zvýší jen do doby, než se penězi z tohoto prodeje jistin uhradí. Pak se zase vrátí na původní výši.

Důvěryhodný stát své dluhy platit musí bez ohledu na legislativní procesy. A kdyby nepřijetí zákona vydání státních dluhopisů mu splacení některých z nich znemožnilo, dostal by se do postavení nespolehlivého dlužníka a musel by příště platit vyšší úroky, resp. by měl vůbec problém s financováním svých potřeb samotným při jakékoliv výši úroků. Rozhodnutí, že se mají vydat dluhopisy k pokrytí splátek státního dluhu a souvisejících potřeb, není nutné přijímat zákonem, tedy jinak než vydáním nového dluhu, protože jiný zdroj než v takovém případě není k dispozici. A do doby dosažení přebytkových státních rozpočtů tomu ani nemůže být jinak.

V podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a iniciativně tento návrh projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 295/1 až 4. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

První čtení bylo projednáno 1. 10. 2014 na 17. schůzi a bylo přikázáno výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a rozpočtovému výboru. Dovolím si přečíst usnesení rozpočtového výboru č. 149 ze 14. schůze ze dne 23. října 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 295.

Po úvodním slově náměstka financí Jana Gregora, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 295, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů - pozměňovací návrhy jsou obsahem tohoto usnesení, nebudu citovat.

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se ujal slova zástupce výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože pan poslanec Bendl se omlouvá. Takže pan poslanec Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 68 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 23. října 2014. Výbor pro veřejnou správu doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 295 projednat a schválit ve znění příslušného pozměňovacího návrhu a ten zní: k novelizačnímu bodu č. 11 § 14f odst. 1 se slova "pokud se na základě kontrolního zjištění domnívá" nahrazují slovy "zjistili na základě kontroly". Dále pak zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. A za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

To je usnesení výboru pro veřejnou správu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dva přihlášené. Prvním z nich je pan poslanec Vilímec a jako druhý pan poslanec Klučka. Požádám pana poslance Vilímce o jeho příspěvek do rozpravy.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já navážu na své vystoupení v prvním čtení k tomuto tisku a na druhý důvod předložení tohoto návrhu zákona, který zde rozebíral pan ministr financí, a to snahu vlády odebrat Poslanecké sněmovně a vůbec Parlamentu České republiky kontrolní pravomoc při vydávání státních dluhopisů.

Jak víme, zatímco současná legislativní praxe vyžaduje k vydávání státních dluhopisů zmocnění přijetím zvláštního zákona, vláda v tomto sněmovním tisku 295 navrhuje s jednou jedinou výjimkou, to je vydání státních dluhopisů na krytí v případě vyššího schodku, jinak obecné předání zmocnění k vydání státních dluhopisů jednou provždy Ministerstvu financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP