(17.00 hodin)

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval předmětným tiskem na své 15. schůzi dne 23. října letošního roku a přijal následující usnesení.

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 294 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, a sice k bodu 14 § 22 se přidává nový odstavec s číslem 6. Slova "domnívá-li se na základě kontrolního zjištění" doporučujeme nahradit slovy "zjistili na základě kontroly". Dále ve svém usnesení výbor zmocnil zpravodaje výboru s usnesením seznámit Sněmovnu a předsedkyni výboru zaslat toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Moc vám děkuji, paní poslankyně Halíková, že jste se toho tak zodpovědně ujala. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, kdy eviduji dva přihlášené. Je to pan poslanec Vilímec a pan poslanec Bezecný. Takže první do rozpravy pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, tento sněmovní tisk možná není až tak mediálně zajímavý, ale on významně ovlivňuje život obcí a krajů. Já jsem již v prvním čtení tohoto sněmovního tisku upozorňoval na mnohá vážná úskalí, a to především v požadavcích, které jsou kladeny na kraje, ale především na obce, a to bez rozdílu jejich velikosti, při rozhodování o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů, ale také administrace těchto dotací. Při pochopitelné snaze o nastavení jasnějších pravidel by tento tisk dostával především obce do naprosto těžkopádné pozice, kdy hrozilo při extenzivnějším výkladu, že každé poskytnutí dotace by z administrativního i časového hlediska bylo velmi náročné a téměř neprůchodné jak pro poskytovatele, tak i příjemce dotace. Snaha o větší informovanost se totiž začala ve vládním návrhu dostávat do zjevného protikladu s racionalitou a přiměřenou administrativou.

Na závěr prvního čtení jsem také vyjádřil přesvědčení, že snad dojde především v rozpočtovém výboru k určitým nezbytným úpravám. Mohu s potěšením konstatovat, že se tak skutečně stalo. Podvýbor pro územní financování a posléze rozpočtový výbor přijal pozměňovací návrh na základě diskuse. Pozměňující návrh, který jsem podal společně s panem zpravodajem s ambicí odstranit v rámci možností administrativní náročnost spojenou s původním textem vládního návrhu. Musím také konstatovat, že pan ministr byl poměrně nezvykle podrobný při prezentaci tohoto sněmovního tisku, takže on většinu změn, které jsou obsaženy v návrhu usnesení rozpočtového výboru, okomentoval, takže určitě to nebudu opakovat, byť jsou tam ještě nějaké další změny. Protože víte, my jsme před časem v bouřlivé diskusi schválili novelu zákona o sociálních službách, na základě které by kraje měly poskytovat prostředky na sociální služby, ale ten návrh zákona, který byl přijat, vůbec nepočítal s tím, že se tak bude dít na základě veřejnoprávních smluv. Takže samozřejmě ten zákon také musel být nějak uveden do poznámky pod čarou v těchto rozpočtových pravidlech.

Změn je tam více, ale nebudu o nich podrobně mluvit. Chtěl bych pouze zdůraznit, že návrh rozpočtového výboru, tak jak byl přijat a tak jak byl konzultován s Ministerstvem financí, se Svazem měst a obcí a Asociací krajů, je vzájemně hodně provázaný a ve vztahu k hlasování ve třetím čtení si nedokážu představit, že se bude hlasovat po jednotlivých bodech o tomto návrhu.

Vážené kolegyně a kolegové, tyto úpravy, které schválil rozpočtový výbor, jsou nezbytné, aby nedošlo skutečně k tomu, že každá běžná výše dotace hasičskému spolku nebo Junáku bude obrovsky administrativně zatěžovat příjemce i poskytovatele. Beztak oproti stávajícímu platnému stavu tento sněmovní tisk požaduje u každé dotace uzavírat tzv. veřejnoprávní smlouvu. Bez ohledu na to, zda jde o 500 korun na odměny vítězům dětské soutěže, anebo jde o dotaci v řádu milionů korun. Takže i tak i po revizi rozpočtového výboru samozřejmě ten text bude určitě vytvářet daleko tvrdší prostředí pro obce i kraje. Nicméně oproti původní verzi usnesení rozpočtového výboru vychází myslím z rozumnějšího pohledu na reálný život a potřeby obcí i krajů, a proto je určitě namístě návrh rozpočtového výboru podpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bezecný. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Bezecný: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych ve stručnosti zdůvodnil pozměňovací návrh, který je vložen do systému.

Hlavním cílem pozměňovacího návrhu je posílit transparentnost procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů. Předložený vládní návrh zákona předpokládá pouze zveřejnění záměru poskytovatele dotace a dále smluv uzavřených s příjemci. Tyto zveřejněné úkony proto neposkytují veřejnosti detailnější přehled o průběhu celého procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, ale pouze o jeho počátku a konci. Z takto zveřejněných úkonů nebudou pro veřejnost dostupné informace o přehledu všech podaných žádostí a stejně tak nebudou veřejně dostupné údaje o tom, z jakých důvodů byly některé žádosti zamítnuty, zatímco jiným žádostem bylo vyhověno. Za účelem zvýšení transparentnosti celého procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a za účelem posílení kontroly veřejnosti nad tímto procesem se proto navrhuje, aby poskytovatelé byli povinni zveřejnit též seznam všech přijatých žádostí a po přijetí rozhodnutí o žádostech též seznam žádostí, které byly schváleny, a seznam žádostí, které byly zamítnuty. V případě zamítnutých žádostí budou též poskytovatelé povinni k jednotlivým žádostem uvést stručné zdůvodnění jejich zamítnutí. Navrhované povinné zveřejňování seznamu žadatelů a příjemců je obvyklým institutem, který se naplňuje u různých kategorií dotací a návratných výpomocí. K tomuto návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec. (Přichází poslanec Adamec.)

 

Poslanec Ivan Adamec: Dobrý večer, dámy a pánové, milá vládo. Budu stručný. Když jsem poslouchal návrhy na pozměňovací návrhy, tak ty jdou přesně proti sobě. A protože řada z nás pořád vykonává funkce starostů, místostarostů a víme, jak složitá je administrativa na obcích, tak mi nedá ve své faktické připomínce se tady zastat obcí. Myslím si, že administrativy je skutečně hodně, je jí dost, a představa, že tím, že všechno zveřejním, to bude průhlednější, že to bude lepší a že nám to bude fungovat smysluplněji a lépe, to já prostě po svých zkušenostech nesdílím. Opravdu bych se přimlouval za to, aby zvítězil zdravý selský rozum. Abychom nehloupli tím, že všechno budeme zveřejňovat polopatě. Kdo chce, dneska si ty informace stejně zjistí. Máme na to spoustu nástrojů. Já si myslím, že je zbytečné neustále každý krok prostě podsouvat lidem, kteří o to v řadě případů ani zájem nemají.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP