Pátek 5. prosince 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/ - třetí čtení

Pan vicepremiér a ministr financí už je na svém místě a přišel i zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Zemánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 294/5.

Otevírám rozpravu. První přihlášenou je paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu pozměňujícího návrhu, který zde ve druhém čtení přednesl pan poslanec Zdeněk Bezecný pod písm. D. Návrh totiž, tak jak byl předložen a zpracován Ministerstvem financí, je zcela nedostatečný. V případě poskytnutí dotace dává informaci pouze o tom, že dotace bude poskytnuta a kdo ji vlastně dostal. Má osobní zkušenost např. ze Středočeského kraje je taková, že tento postup je zcela nedostatečný, a Ministerstvo financí to ví. Proto v mém návrhu je povinnost uveřejnit všechny žadatele, ale i důvody, proč někomu poskytnuta dotace byla a někomu nebyla.

Pan ministr velmi často hovoří o tom, co všechno kdy bylo špatně, o tom, jak bude zavádět transparentní a veřejné přístupy ke všemu, ale jsou to jen slova. Prázdná slova. Protože tak nečiní skutky v návrzích, které jdou z Ministerstva financí. Děkuji za pozornost. (Potlesk TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní neeviduji... Pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem nechtěl už ve třetím čtení vystupovat, poněvadž jsem vystupoval v prvním i druhém čtení k tomuto návrhu. Ale protože vystoupila paní poslankyně Langšádlová, tak musím.

Víte, tento sněmovní tisk na jedné straně tak, jak jej vláda předložila, odstraňuje dosavadní tvrdost spojenou především s porušením rozpočtových pravidel, na druhé straně tento sněmovní tisk také přináší náročnější prostředí pro poskytování dotací z územních rozpočtů, a to jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce. Musím konstatovat, že tady společným úsilím rozpočtového výboru, Ministerstva financí, Svazu měst a obcí České republiky i Asociace krajů se povedlo původní až přehnaně tvrdé požadavky zmírnit do té podoby, že se stále sice požaduje přehlednost, větší publicita těchto dotací, ale zároveň tento návrh, pokud projde návrh rozpočtového výboru, nevede k absurdním situacím, kdy by skutečně nebylo možné bez nějaké přehnané administrativy podpořit mladé sportovce, mladé hasiče, junáky apod. Navíc došlo k lepší výkladové přehlednosti tohoto textu.

To, co samozřejmě dále přináší tento návrh zákona i po schválení upřesnění rozpočtovým výborem jako komplikaci, je povinnost, že na veškeré dotace, které budou vypláceny obcemi nebo kraji, musí být uzavřena veřejnoprávní smlouva bez ohledu na to, zda jde o 500 korun, anebo třeba 50 milionů.

Přesto bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat, abyste podpořili usnesení rozpočtového výboru, protože je v mezích toho, co aspoň odpovídá základním připomínkám Svazu měst a obcí. Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu rozpočtového výboru. Vystoupil jsem i z toho důvodu, že kdyby se totiž podpořil návrh pana poslance Bezecného, tak se už nemůže podpořit návrh rozpočtového výboru, protože tyto dva návrhy jsou neslučitelné, takže proto jsem považoval za nutné vystoupit i v rozpravě před třetím čtením.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si pan navrhovatel vezme závěrečné slovo. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Ne. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování o tomto zákonu. Máme zde k hlasování čtyři pozměňovací návrhy. Pod písmenem A je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pod písmenem B je pozměňovací návrh rozpočtového výboru, o kterém před chvílí hovořil pan kolega Vilímec. Pod písmenem C je pozměňovací návrh poslance Zemánka, což jsou formální úpravy. A za čtvrté je pozměňovací návrh pana poslance Bezecného pod písmenem D, který zde zdůvodňovala paní poslankyně Langšádlová.

Navrhuji tuto proceduru: hlasovat po bodech a přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování vždy body jednotlivých pozměňovacích návrhů, které spolu věcně souvisí, a to takto:

Za prvé hlasovat pozměňovací návrh A, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Za druhé hlasovat pozměňovací návrh B, rozpočtový výbor, a to tak, že pokud za a) bude schváleno, tak pozměňovací návrh D pana poslance Bezecného je nehlasovatelný kromě D1, což je možné synonymum, a D3, takzvaná legislativně technická oprava, takže hlasovat D1 a D3; za b) pokud bude neschválen pozměňovací návrh B, tak hlasovat pozměňovací návrh D pana poslance Bezecného.

Za třetí hlasovat pozměňovací návrh C poslance Zemánka a na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba vysvětlit něco k proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se auditoria, zda má někdo dotaz, potřebuje upřesnit. Vypadá to, že tomu tak není. Má někdo protinávrh proti navrženému postupu při hlasování? Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 32. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro takto navržený postup 174. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Za prvé - pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 33. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 172. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Za druhé - pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 34. Přítomných poslankyň a poslanců je 183, pro návrh 154. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bychom hlasovali pro D1 a D3, části pozměňovacího návrhu pana poslance Bezecného. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 35. Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 172. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Nyní bychom hlasovali pro pozměňovací návrh poslance Zemánka. Postoj kladný. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 36. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 151. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno a nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 294, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a přijatých pozměňovacích usnesení."

Táži se na vaše stanovisko, pane zpravodaji. (Stanovisko kladné.) Pan ministr? (Souhlasí.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 37. Přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh 152. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, odpusťte, že vás minutku zdržím. A já už jsem nechtěl jitřit diskusi o platech. Ale chci na druhou stranu využít situace, kdy je tu s námi přítomen pan místopředseda vlády a ministr financí, abych se obrátil s řečnickou otázkou na své kolegy poslance z hnutí ANO 2011.

Tím zákonem, který jsme schválili o platech, jsme si platy o 2,9 % zvýšili, anebo jsme si je o 23,1 % snížili? Já jsem s vámi v těch čtrnácti dnech vedl privátní diskuse a všichni jste přesvědčeni, že jsme si je snížili. Ano, my jsme si snížili platy o 23,1 % a myslím si, že na tomhle se shodneme, protože podle platného právního řádu k 1. 1. 2015 bychom jinak platy měli o 26 % vyšší. Takže jsme si snížili platy.

Tak já prosím o pochopení, že v duchu stejné argumentace jste odložením jednotného inkasního místa zvýšili daně. Protože k 1. 1. 2015 měly být daně nižší, a tím, že jste to odložili, jste daně zvýšili, což pan ministr financí neustále a dramaticky popírá.

Tak se konečně shodněme na tom, že jsme si snížili platy a zvýšili daně. Rozhodně nemůžeme říkat - můžeme říkat, že jsme zvýšili platy a nezvýšili daně. Můžeme říkat, že jsme zvýšili platy a nechali daně na stejné úrovni. Ale rozhodně nemůžete říkat to, co říkáte, že jste nezvýšili daně a snížili platy. To nejde. To jde argumentačně a logicky proti sobě. Prosím, shodněme se na tom, že jsme si snížili platy a vy jste zvýšili daně. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já přečtu další omluvenky, které dorazily. Dnešní den, 5. prosince, se do 9.30 hodin ze zdravotních důvodů omlouvá pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Dále 5. 12. od 10.45 do 11.30 a od 12.45 do 14.15 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A od 13.30 hodin do konce jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Zdeněk Soukup.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP