(13.00 hodin)
(pokračuje Kubíček)

Novela zákona se předkládá ke splnění požadavků EU. Tyto požadavky ze strany EU nelze promítnout jinak než navrhovanou novelizací rozpočtových pravidel. Požadavky ze strany EU byly vyjádřeny v akčním plánu ke zlepšení fungování řídicích a kontrolních systémů pro strukturální fondy v ČR. Splnění požadavků tohoto akčního plánu bylo podmínkou odblokování plateb pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Dále bez novelizace rozpočtových pravidel není možné měnit úpravu vymezení rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv ani definici státních finančních pasiv a státního dluhu. Rovněž úprava vydávání státních dluhopisů požaduje tuto úpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Vilímec se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dnes je takový den, kdy se všechno projednává efektivně. Vždycky se něco přečte, a pak pan poslanec Volný načte zkrácení lhůty na 30 dnů.

Myslím, že by nemělo zapadnout to, co zmínil především pan ministr financí, že tato takzvaná velká rozpočtová pravidla, ten návrh, který je předložen, také znamenají přesun zákonného povolení Poslanecké sněmovny k vydávání státních dluhopisů v mnoha případech do režimu zmocnění Ministerstva financí k takovým operacím a v zásadě zmocnění ke zvyšování dluhu. V důvodové zprávě se píše, a je myslím dobré si to přečíst a poslechnout, že zákonné povolení k těmto operacím "je pouhou časově náročnou a zbytečnou formalitou, existuje také riziko, že zákon opravňující ministerstvo k vydávání státních dluhopisů nebude schválen". "Ze stejných důvodů je dle navrhovaného ustanovení vloženo i oprávnění ministerstva vydávat státní dluhopisy na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu. Zákon o státním rozpočtu," to cituji z té důvodové zprávy, "musí projít legislativním procesem, a tvorba dalšího zákona, který by kryl schodek," je dle důvodové zprávy "pouze nadbytečným procesem".

Takto soudí - a musím to podtrhnout - o zákonodárné pravomoci Poslanecké sněmovny vláda, Ministerstvo financí. Také se můžeme za chvíli dočkat návrhu, aby Poslanecká sněmovna zmocnila Ministerstvo financí ke stanovení sazeb daní na základě schváleného rozpočtu, protože je riziko, že případné neschválení daňových zákonů může ohrozit plnění státního rozpočtu.

Stručně řečeno, a musím to zde zmínit, vláda a Ministerstvo financí se snaží zákonodárný sbor, těch 200 ctěných poslankyň a poslanců, postavit na vedlejší kolej. Ano, z pohledu Ministerstva financí je to efektivní. Jsme nepředvídatelní a časově komplikujeme Ministerstvu financí a vládě jejich bohulibé záměry. Jenom chci podotknout, že kdybychom s takovým návrhem přišli v minulém či předminulém volebním období za vládní koalici, nechci se ani domýšlet, co by dělala opozice na protest.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Dále se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, dámy a pánové. Dovoluji si požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní, aby to neodnášel vždycky pan poslanec Volný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je od vás hezké, pane zpravodaji. Eviduji žádost na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Ptám si, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není zájem.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh, a dlouze se dívám zejména na levici, abych ji neopomněl. Nemá nikdo jiný návrh.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Já zahajuji hlasování o tom, abychom tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 311. Přihlášeno 130 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný.

 

Dále pan zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu k projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 312. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 73, proti 11. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru a zkrátili lhůtu k projednání o 30 dnů. Končím první čtení tohoto návrhu zákona a předávám řízení schůze. Hezké odpoledne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne, budeme pokračovat dalším bodem dle schváleného programu schůze. Jedná se o

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 254/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji na to, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní poprosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové. Předkládaná novela zákona o cenách sleduje dva cíle.

Za prvé je to úspora nákladů na vydávání Cenového věstníku, který má dlouhodobě klesající náklad, a odběratelé jednoznačně dávají přednost jeho elektronické podobě zveřejňované na webových stránkách Ministerstva financí. Dále se navrhuje Cenový věstník zveřejňovat na portálu veřejné správy při zajištění verifikace digitální podoby cenového rozhodnutí listinnou podobou. Shodný způsob zveřejňování cenových rozhodnutí o regulaci cen byl přijat již v energetickém zákonu pro cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Za druhé novela v návaznosti na nový kontrolní řád má umožnit, aby cenové kontroly prováděli kontroloři na základě předložení průkazů a nemuseli mít pro každý jednotlivý případ kontroly například v maloobchodě či službách písemné pověření. Zákon obsahuje náležitosti, které mají být v průkazu obsaženy. Nové řešení umožní pružnější provádění cenových kontrol zejména v menších prodejnách a provozovnách.

S ohledem na technický charakter novelizačních bodů a krátkost novely vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s návrhem zákona již v prvním čtení. Urychlené projednání umožní již k 1. lednu 2015 ukončit dosavadní smlouvy o tisku a distribuci Cenového věstníku a přejít na hospodárnější způsob jeho zveřejňování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní ještě prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Fiedler a poté se s přednostním právem hlásí pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den, dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen stručně, krátce, protože se jedná o jednoduchou novelu a zásadní věci tady k tomu sdělil již pan ministr financí Andrej Babiš.

Předkládaný návrh novely zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se týká publikování Cenového věstníku. Věstník je možné zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup na portálu veřejné správy. Již několik let je uveřejněn prostřednictvím programu Adobe Reader na webových stránkách Ministerstva financí. Důvodem návrhu jsou zbytečně vysoké náklady na vydávání v tištěné podobě a zároveň i klesající počet předplatitelů tištěné podoby Cenového věstníku. V současnosti je na webových stránkách k dispozici okamžitě po podpisu. Dále se tento návrh zabývá úpravou průkazu pracovníků cenových kontrolních orgánů.

Tak jak tady bylo zmíněno ze strany navrhovatele, pana ministra, je navrženo schválit zákon podle § 90 ve zkráceném čtení. Vzhledem k jednoduchosti této novely, která jednoduchým krokem přináší i cenovou úsporu, doporučuji, aby tento návrh, tento požadavek, ve zkráceném znění byl také schválen. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP