(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, páni poslanci, přestávka, kterou si vzalo hnutí Úsvit, vypršela. Zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, abychom mohli pokračovat v jednání započatého bodu. Pro pořádek zopakuji, že projednáváme vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o sněmovní tisk 257, třetí čtení.

Děkuji, že u stolku zpravodajů už sedí paní ministryně Michaela Marksová i paní zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Hnyková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 257/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy v tento moment eviduji čtyři přihlášené. Paní zpravodajka se hlásí s přednostním právem, takže ji poprosím, aby se ujala slova. (V sále je velký hluk a neklid!)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, chtěla bych říci -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, paní zpravodajko. Musím ztišit kolegyně a kolegy v sále. Jestli máte něco nutného k projednání, tak vás poprosím, jděte do předsálí a jinak poslouchejte, jak se projednává tento bod. Děkuji vám.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já vím, že sociální služby se vás mnohdy bytostně nedotýkají, ale jsou velmi důležité, protože se nás budou dotýkat všech.

Chtěla bych jenom říci ve svém příspěvku v rozpravě, že o zákonu o sociálních službách byla vedena bohatá diskuse před uvedením zákona nejen do Poslanecké sněmovny, ale i v průběhu jeho projednávání jak na výborech, tak i zde na plénu. V tuto chvíli máte většina klubů rozhodnuto o tom, jak budete hlasovat.

Dovolte mi ještě v rozpravě za sebe sdělit jednu důležitou a zásadní věc. Ve smyslu § 64 jednacího řádu navrhuji zpětvzetí svého pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 257/3 pod bodem B. S tímto sdělením vás chci upozornit, že bude i trochu upraveno pořadí hlasování, o kterém jsem již informovala garanty klubu včera.

V tuto chvíli vám všem chci poděkovat za spolupráci a za velkou podporu. Chtěla bych vás, kolegyně a kolegové, vyzvat ke sledování dopadu této novely v praxi jak pro uživatele, tak i pro poskytovatele, abychom se mohli po čase na výboru pro sociální politiku k této problematice vrátit, vyhodnotit to v jednotlivých krajích a popřípadě učinit opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji paní zpravodajce. Nyní již řádně přihlášení do diskuse. První je přihlášena paní poslankyně Strnadlová z ČSSD. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobré skoro poledne, dámy a pánové. Po vystoupení mé předřečnice paní zpravodajky Jany Hnykové ztrácí moje momentální vystoupení smysl, protože jsem chtěla komentovat návrh, který ona podala. Tím je moje vystoupení bezpředmětné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Jako další řádně přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Chalánková. (V sále je stále neklid.)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátce, protože jsem již vystupovala k tomuto bodu v rámci prvního i druhého čtení.

Jen jsem chtěla upozornit, že máme z výboru několik postupně se vyvíjejících variant, protože výbor pro sociální politiku vydal své usnesení, které schválil, a to jako sněmovní tisk 257/2. Je to usnesení výboru pro sociální politiku 66 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108 a tak dále, jak tady máme před sebou. Toto usnesení tento výbor pro sociální politiku schválil a následně při dalším jednání, dá se říci mimořádném jednání výboru - a to číslo dva, číslo tři, další a další opakující se jednání - máme další vyvíjející se varianty. Odehrálo se to, že vládní koalice není spokojena s usnesením, které si schválila, a jednotlivé návrhy, které jsou součástí tohoto usnesení, jsou rozebírány jako jednotlivé návrhy, jsou přepracovány, vláda k těmto schváleným usnesením vydává nesouhlasná stanoviska. Jsme opětovně svoláváni na jednání výboru pro sociální politiku. A tam, kde dali nesouhlasná stanoviska, mohu vedle sebe položit další přepracované pozměňovací návrhy pod jmény jednotlivých poslanců. Celý tento návrh se tímto stává značně nepřehledným a vzhledem k tomu, že usnesení výboru pro sociální politiku mělo také své původně označené písmeno k hlasování, tak došlo i k posunu v číslech při hlasování. Takže je to skutečně problematická záležitost.

Můj pozměňovací návrh zde bude také hlasován. Navrhuji odsunutí účinnosti této novely o dva roky, ale nemyslím si tímto, že by se dva roky nedělalo nic a že by se celá situace v sociálních službách a jejich financování vyřešila sama od sebe, ale že by to byl dostatečný prostor k tomu, aby se jednalo skutečně o systémové změny financování, protože víme, že financování sociálních služeb je vícezdrojové, a máme tam výdaje mandatorní, které jsou obsaženy v příspěvku na péči, a výdaje nemandatorní, které jsou v podstatě nenárokové, a to je přesně dotace na poskytování sociálních služeb, o které tady dnes hovoříme.

Již jsem upozornila, že letos se vlastně kraje připravily pomocí metodiky, která je přílohou k zákonu, který ještě platný a účinný není, a pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové, který byl součástí schváleného usnesení výboru pro sociální politiku, znamenal, že toto přerozdělování na kraje by se mělo dít pomocí nařízení vlády, aby nedošlo k rozkolísání systému na 14 jednotlivých sociálních politik jednotlivých krajů. My jako TOP 09 tento návrh paní poslankyně Hnykové věcně podporujeme. Jsme si vědomi toho, že legislativně podle informací, které máme, nebyl správně připraven, přesto si myslím, že to je skutečně škoda a že je to chyba a že legislativa měla pomoci paní Hnykové k tomu, aby byl tento návrh správně zpracován.

Dále mně nebylo ještě sděleno, jak je vyřešena otázka takzvané veřejné podpory, jestli skutečně máme stanovisko Evropské komise k tomuto způsobu veřejné podpory.

Dále jako klub TOP 09 podporujeme pozměňovací návrhy paní poslankyně Aulické-Jírovcové. Tento návrh znamená, že v inspekčních týmech budou také zástupci krajů. Je zde stanovisko ministerstva negativní. Dále podporujeme když ne poslankyně Chalánkové, tak pozměňovací návrh pana poslance Beznosky.

Ještě jednou upozorňuji - výbor pro sociální politiku 3. září něco schválil, toto už vůbec neplatí a po jednotlivých nesouhlasných stanoviscích s tímto usnesením je tento přepracován do jednotlivých pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců, takže celá situace je značně nepřehledná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, počet podaných pozměňovacích návrhů, ale vlastně i zpětvzetí poměrně jednoho důležitého návrhu k tomuto sněmovnímu tisku ukazuje, že u některých věcí v návrhu zákona nebylo dosaženo potřebného konsensu. Již v prvním a druhém čtení jsem vystupoval a upozorňoval, že v situaci, kdy se rozdělují miliardy, nelze vést debatu pouze s někým - vydávat názor sociální komise Asociace krajů, spíše však, jak jsem poznal na rozpočtovém výboru, názor předsedy této komise pana Čermáka za nějaký dosažený konsensus na sporných ustanoveních zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP