(12.30 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Tudíž budeme pokračovat projednáváním bodu 57, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 288, prvé čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel chládek. Dříve než mu dám slovo, poprosím ctěnou sněmovnu, aby se uklidnila, abychom v klidu mohli projednávat další body. Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, paní předsedající. Já se budu, vážené poslankyně, vážení poslanci, snažit být co nejstručnější, tak aby ještě došlo na kolegu pana ministra Zaorálka.

Návrh, který máte před sebou, vychází na základě podnětů z terénu, které byly dlouhodobě získávány a napravují některé věci, které v minulosti byly nebo ukázaly se jako problémové. Školský zákon pojímá celou řadu změn. Jestli dovolíte, v krátkosti uvedu jejich rekapitulaci.

§ 16 až 19 se zabývá vzděláváním žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří podmínky pro individuální přístup k našim dětem.

Další, § 47, je také mimořádně důležitý, zpřístupňuje přípravné třídy základních škol i dětem bez sociálního znevýhodnění. Doposud to bylo tak, že to bylo pouze pro určitou cílovou skupinu, nyní je to pro všechny děti a vytvoří to podmínky i pro ředitele škol, aby mohli tyto třídy otevírat a mohli je naplnit.

Další je oprávnění k organizaci složek státu zřizovat mateřské školy. Toto vzniklo z podnětu Ministerstva zemědělství, protože doposud to byla pouze ministerstva školství, obrany a vnitra, resp. ministerstva práce sociálních věcí, která mohli zjednávat školku. Teď toto otevíráme pro možnost všech státních organizací.

Dále zavádí tento zákon registr pedagogických pracovníků. Reaguje tak na ten podnět, jestli si vzpomínáte, na debatu o zákoně o pedagogických pracovnících, kdy jsme nevěděli deset let, kolik tady máme kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogů. Tento registr by měl zabránit tomu, abychom v budoucnu vzdělávali na pedagogických fakultách učitele jedné aprobace, a těch je mnoho a končí na úřadu práce, a na druhou stranu jsme měli učitele, kteří jsou pak nedostatkovým zbožím, jako je učitel matematiky a fyziky.

Dále tento zákon umožňuje zakázat prodávat na školách potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky.

Zavádí jednotné zadávání závěrečných zkoušek u učebních oborů. Toto se pilotně ověřovalo několik let a hlásilo se k tomu dobrovolně 85 6 90 % středních odborných učilišť.

Další změny se týkají pracovního poměru ředitelů veřejných škol. Toto je také významné, protože doposud ředitel po šestiletém období měl pouze pracovní poměr na dobu určitou. Nemohl si sjednávat půjčky. Zároveň po šesti letech nemohl zůstat na škole ani jako učitel. Toto napravujeme. Zůstává šestileté funkční období, ale zároveň má pracovní poměr na dobu neurčitou a na té škole může dále působit i jako učitel.

Dále znovu zavádíme státní zkoušky z grafických disciplín, jako je např. těsnopis, zkouška v psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, což mimořádně uvítají obchodní akademie a školy podobného typu.

Dále zákon upravuje obcím zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky, tak aby byly umožněné vchody i pro děti s jistým postižením, tak aby všechny naše děti mohly mít bezproblémový přístup k základnímu vzdělání.

Také se změny týkají fungování českých škol bez hranic, umožňuje větší prostupnost a lepší prostupnost tohoto typu škol, a to je, vážené poslankyně a poslanci, podle mého názoru to nejdůležitější, co obsahuje tato novela.

Děkuji, vážené poslankyně a vážení poslanci, za trpělivou pozornost a v závěru svého krátkého vystoupení mi dovolte vás požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové. Je těžké vystupovat se zpravodajskou zprávou po vyčerpávajícím úvodu pana ministra, protože vás podrobně provedl pěti nebo šesti zásadními body, které novela zákona č. 561/2004 Sb. obsahuje. Jenom chci říci, že je to už asi třicátá novela tohoto zákona, ale není to novela, která je vynucena jen tak něčím, ale je to novela, kterou si vynutila praxe, běžný život na základních, středních školách, běžný život v obcích zřizovatelů.

Chtěla bych znovu shrnout, co tato novela obsahuje. Myslím si, že největší rozsah této novely je v § 16, tzn. v paragrafu, který se týká vzdělávání žáků a dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. O tomto tématu bylo v české školské veřejnosti za poslední dobu, za poslední roky, musím říct, řečeno velmi mnoho. Mnoho jsme se dohadovali o tom, jakým způsobem tento proud má být vzděláván, a myslím si, že máme před sebou návrh zákona takový, který vychází vstříc jak tomu, na co jsme hrdí, tzn. existenci speciálních a praktických škol, ale také velmi silně podporuje inkluzi žáků s některými vadami do normálního běžného vzdělávacího proudu. A já si myslím, že pokud tuto novelu přijmeme, konečně vyjdeme vstříc evropské legislativě, protože se za námi stále táhne nevyřešený rozsudek z roku 2007.

Velice důležité je také zavedení registru pedagogických pracovníků, protože každý rok nám odchází z pedagogických fakult mnoho absolventů. Pravdou je, že tito absolventi mnohdy nejdou do praxe, ale co je ještě horší, že ti, kteří se rozhodnou jít do praxe, neodpovídají potřebám, které mají základní a střední školy. Stále se bavíme i s panem ministrem o posílení výuky matematiky, o budoucím zavedení maturity z matematiky, ale s čím se potýkáme, je nedostatek kvalifikovaných pedagogů, kteří mají matematiku a informatiku. Navíc víte dobře, přednedávnem jsme tady hovořili o novele zákona o pedagogických pracovnících. Hovořili jsme tady také o kvalifikaci pedagogických pracovníků a naše koaliční vláda má záměr vytvořit kariérní řád. Ale bez toho, aby existoval takovýto registr pedagogických pracovníků, nemůže zodpovědně vláda ani my ve Sněmovně na kariérním řádu pracovat.

Další oblastí je ukončování středního vzdělání, které se týká především těch oborů, které jsou ukončeny učňovskou zkouškou. O státní maturitě už tady bylo řečeno hodně, ale o tom, co je důležité, aby vycházeli standardně vzdělaní a připravení odborníci v řemeslných oborech, jsme tady ještě nehovořili. Zatím se tento projekt ověřoval a musíme říci, že se osvědčil. Proto je zde navrženo, aby byl uveden legislativně do praxe.

Poslední oblastí, školy se od změny správního řádu v roce 2011 potýkají s různými problémy z hlediska správního řízení, a proto je zde navrženo několik změn, které ředitelům škol usnadňují orientovat se v těchto správních řízeních.

A nemůžu ani opomenout věc, která se týká pracovního poměru ředitelů škol. Já bych vás jenom chtěla upozornit, že ano, ředitelé škol jsou zřizovateli jmenováni na období šesti let, ale potom v podstatě, pokud nepokračují dál, tak se nemají kam vrátit, a když v té době stojíme o mladé lidi, kteří se postaví do vedení škol, chtějí si vzít hypotéku nebo začít stavět byt, tak oni mají pracovní poměr na dobu určitou a nikdo, bankovní domy jim úvěry, hypotéky nedají, a to popírá to, že chceme, aby v čele škol byli mladí nebo absolventi, lidé se zkušeností, kteří se chtějí rozvíjet. V této části jim novela vychází vstříc.

Mohla bych tady o tom hovořit - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP