(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Můžeme se zabývat pořadem schůze. Jako první dnešní bod je

 

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala svá místa ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Novotný. Konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 175/3.

Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. (V sále je hluk, zpravodaj Josef Novotný je nepřítomný.)

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Ještě byla zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Nytrová. Nemá zájem o závěrečné slovo. Dobře.

Pan kolega Novotný? Pořád ho nevidím. Tak paní kolegyně Nytrová jako druhý zpravodaj, protože bych prosil zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh, před hlasováním se k němu vyjádřil, stejně jako paní ministryně. Paní zpravodajko, jde o jeden návrh, tak snad to půjde rychle. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, v rámci druhého čtení byl uplatněn pozměňovací návrh poslance Holečka, který spočívá ve zvýšení základní výměry starobního důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy. Uvádím, že návrh zákona byl projednán výborem pro sociální politiku a rozpočtovým výborem a oba výbory doporučují návrh zákona schválit bez pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh pana poslance Holečka má určité vady. Za prvé, základní výměra důchodu je u všech důchodů jednotná. Neměla by se měnit pouze u jednoho druhu důchodu. Chybí provázání na další ustanovení zákona o důchodovém pojištění a dále nebyla navržena ani změna pravidel stanovení výše důchodů při jejich souběhu. Takto navrhovaná změna je v podstatě proto nerealizovatelná. Proto můj návrh jako zpravodaje zní tady k tomuto pozměňovacímu návrhu neutrální. Nechávám tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Své stanovisko jsem sdělila: neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Čili je tam jeden pozměňovací návrh, hlasování jednoduché. Paní ministryně a potom pan předseda klubu ODS. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já chci říci, že stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu z Ministerstva práce je negativní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Fakt je to možná jenom drobnost, ale podle mě, pokud chceme komentovat, jestli chceme komentovat pozměňovací návrhy, k tomu je rozprava. A ne po rozpravě v okamžiku, kdy je návrh procedury. Nic proti tomu, jenom komentáře k pozměňovacím návrhům, ne ta stanoviska, ale ty komentáře mají zaznít v rozpravě, aby na ně případně mohl někdo reagovat. Takhle nemají šanci na ten komentář zareagovat ti, kteří ten pozměňovací návrh podali. A já musím hájit své poslance, aby měli šanci reagovat na to, pokud něco zazní. Bylo to mimo rozpravu. Nevadí. Nijak to nenamítám. Pro příště bychom byli rádi, kdyby to bylo v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, pane předsedo, jednoduchá informace pro vás a pro všechny kolegy. Pan poslanec zpravodaj Novotný je v dopravní zácpě, proto tady ještě není.

Druhá zpravodajka byla vyzvána, aby přečetla návrh usnesení, vyjádřila se k němu, protože to je postup podle jednacího řádu ve třetím čtení. Čili její komentář nemohu zkrátit, protože pokud je zpravodajka, má stejné přednostní právo jako všichni ostatní, kteří ho mají. Že to nepoužila ve svém závěrečném slově, kterého se vzdala, protože předpokládala, že tady bude jiný zpravodaj, je druhá věc. Jinak si myslím, že paní ministryně řekla to stanovisko myslím si velmi krátce a zcela srozumitelně. Nepovažuji to za nějaké zneužití jednacího řádu. Tolik tedy informace.

Všichni jsme rozuměli postupu při hlasování? Je to jednoduché. Stanoviska zpravodajky i paní ministryně jste slyšeli. (V sále panuje hluk.)

 

Rozhodneme o pozměňovacím návrhu v hlasování pořadové číslo 150, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ten návrh. Kdo je proti návrhu? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150, z přítomných 153 poslanců, pro 51, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

To byl jediný návrh, proto nemusíme kontrolovat, zda byly všechny pozměňovací návrhy vyčerpány, a přikročíme o hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 175."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové 151, z přítomných 154 poslanců, pro 126, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 82.

Svou omluvu zrušil ještě pan kolega Ivan Gabal.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 100/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstala paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, a přišel tam zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Opálka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 100/2.

Otevírám rozpravu a také konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa. Ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně kolegové, budeme mít, předpokládám, po nějaké diskusi před sebou dvojí hlasování o dvou pozměňujících návrzích, které jste obdrželi pod tiskem 100/2.

Jde za prvé o pozměňovací návrh, který jsem předložil ve výboru pro sociální politiku a který vám byl doručen a doporučen tímto výborem ke schválení. Jedná se o prodloužení lhůty platnosti dlouhodobě provozovaného a provizorního stavu v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jinak řečeno o další odložení účinnosti platného zákona č. 266/2006 Sb., a to až k 1. 1. 2017. Zabýval jsem se tím podrobněji v prvním čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP