(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. S další interpelací na nepřítomnou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou pan poslanec Daniel Korte, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní nepřítomná ministryně, dne 4. 4. 2014 jste učinila personální opatření vůči řediteli věznice Rapotice plukovníku Ondráškovi. Pověřila jste ho řízením Vězeňské služby a stanovila mu složky služebního příjmu, přičemž jak zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb., tak zákon o Vězeňské službě a justiční stráži č. 555/1992 Sb. explicitně - pro nepřítomného pana poslance Hájka překládám výslovně - konstatuje, že máte personální pravomoc pouze a výhradně vůči generálnímu řediteli Vězeňské služby. Plukovník Ondrášek byl po tzv. odvolání generála Dohnala v personální pravomoci prvního náměstka generálního ředitele plukovníka Prokeše a vy, paní ministryně, jste tímto svým rozhodnutím porušila jak subordinaci, tak i příslušné zákony. Jak prosím vysvětlíte toto porušení zákona, resp. zákonů? Jsou to dva zákony.

Na tento můj dotaz jste, když jsem ho položil v rámci projednávání bodu vymahatelnost práva během jednání Sněmovny, odpověděla - cituji: "Já nebudu na položené otázky vůbec odpovídat. Považuji to za obcházení jednacího řádu a myslím si, že to je i určitý projev naopak svévole a zvůle." Konec citátu. Tak já prosím tento projev považuji naopak za pohrdání parlamentem a snahu o blokování a znemožnění kontrolní funkce Poslanecké sněmovny. Takže vy na tyto otázky budete odpovídat v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dnes to nebude, pane poslanče, bude to až písemně v souladu s jednacím řádem, tak jak pravíte. Děkuji.

S další interpelací, 36., poprosím pana poslance Ludvíka Hovorku, připraví se pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem si vás dovolil interpelovat na minulém zasedání Poslanecké sněmovny ve věci zakázky pro CEITEC Masarykovy univerzity, kdy vlastně Masarykova univerzita objednala dva kusy 3T experimentálních lidských celotělových magnetických rezonancí v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že se jedná o nějaké speciální zařízení, které jiná firma nevyrábí. Není to tak.

Já jsem vám tehdy položil několik otázek, kdo všechno se podílel na schvalování uvedeného projektu, kdo je autorem uvedené metodiky CEITEC pro zadávání veřejných zakázek, kdo je autorem znaleckých posudků, jestli se jedná o znalecké posudky vypracované v souladu se zákonem o znalcích, jestli obsahují tyto posudky řádné a přezkoumatelné ocenění pořizované věci, jestli je možné prokázat, že všech šest unikátních vlastností uvedených v odůvodnění použití jednacího řízení poskytuje pouze vybraný dodavatel a jaký je systém kontroly nad zadáváním podobných zakázek na Ministerstvu školství a na příslušné vysoké škole a kdo jsou konkrétní lidé, kteří za korektnost zakázek odpovídají. Současně jsem poprosil o poskytnutí kopií výše uvedených znaleckých posudků. Já jsem pochopil, že v době, kdy jsem vám předkládal tuto informaci a požadoval jsem odpovědi, jste nemohl být na tu záležitost připraven, ale domnívám se, že uplynula dostatečně dlouhá doba, abych tyto informace mohl obdržet. Takže předpokládám, že tyto informace již máte zajištěny a že mi je sdělíte a předáte. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra školství o odpověď na otázku pana poslance.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane poslanče. Co se týče mé odpovědi, tak co mám připraveno i z odboru, protože procházel celou zakázku. Dokonce mám informaci, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže mezitím ve věci na základě podnětu jednoho z uchazečů společnosti 23. 4. 2014 rozhodl o tom, že návrh se zamítá, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Přesto ministerstvo zatím neschválilo podmínky pro další výdaje s tím, že následná kontrola, která by měla být, protože jedna z kontrol již probíhala řídicím orgánem Ministerstva školství na této zakázce, to znamená na výdaje, dokumentaci této veřejné zakázky, tak může být až po doložení všech účetních dokladů s tím, že jmenovitý seznam - omlouvám se, že ho nemám tady před sebou, protože jsem nevěděl, že otázka se toho bude týkat, ale nemám problém, že písemně vám odpovíme na všechny tyhle dotazy, i konkrétní jednotlivosti u této zakázky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Já jenom stručně, co k tomu proběhlo v tisku, že byly poptávány speciální přístroje a odůvodnění, že byl poptáván konkrétní přístroj konkrétní firmy, a tedy použito jednací řízení bez uveřejnění, bylo zdůvodněno tím, že se jedná o unikátní přístroj, který má určité zobrazování určitých gradientů, ale přitom dotázaní odborníci, kteří objednávali tento přístroj, nebyli schopni doložit, proč zrovna takovéto parametry potřebují. A přitom se tedy zjistilo, že podobný výrobce i dalšího zařízení existuje a přitom to zařízení je daleko levnější. Takže to je základní smysl mé interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr chce doplňující odpověď? Nechce. Děkuji.

Poprosím pana poslance Stanislava Polčáka s interpelací č. 37 na nepřítomnou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, připraví se pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená nepřítomná paní ministryně, trestní kauzy komunálních politiků se množí jako houby po dešti. Příklady je asi zbytečné uvádět. Optimista by tuto situaci mohl vykládat tak, že justici byly minulou vládou uvolněny ruce, a tak má nyní příležitost pracovat bez jakýchkoliv omezení. Ovšem vzhledem k tomu, že v některých i mediálně známých případech byly z hlediska trestního zákona posuzovány různými policejními orgány diametrálně odlišně, nabízí se otázka, zda v případě nárůstu počtu trestních kauz komunálních politiků nečelíme složitějšímu jevu, jehož příčinu bude nezbytné identifikovat a zabývat se jí.

Jeden z vážných důvodů je nasnadě. Současná situace a také i její mediální reflexe vytváří prostředí, v němž se jen těžko budou hledat odvážní jedinci, kteří by v nadcházejících komunálních volbách neváhali kandidovat a případně na sebe vzít odpovědnost při výkonu funkcí ve svých obcích a městech. Současná společenská atmosféra a právní nejistota pro tyto lidí, kteří chtějí vykonat něco dobrého pro své okolí, bezpochyby nepředstavuje vhodnou motivaci.

Vážená paní ministryně, vnímáte tento problém podobně závažně, jak jsem jej zde i nastínil, a pokud ano, co právě z pozice ministryně spravedlnosti hodláte v této věci udělat? A zároveň bych si dovolil paní nepřítomnou ministryni pozvat na pondělní seminář ústavněprávního výboru, který se věnuje otázce trestní odpovědnosti politiků obecních a městských rad a zastupitelstev, i když pokud paní ministryně nedorazila na interpelace, nepředpokládám, že by se tak stalo na seminář v pondělí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Bude vám snad odpovězeno písemně.

S další interpelací poprosím pana poslance Václava Klučku, připraví se pan poslanec René Číp.***
Přihlásit/registrovat se do ISP