(14.50 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Nepochybně je ovšem povinností vlády, v tomto případě spíše konkrétně Ministerstva vnitra, takové informace vyhodnocovat a v případě, že dojde k závěru, že přičitatelnost protiprávních kroků je dostatečná k tomu, aby vláda mohla podat návrh na rozpuštění této nebo kterékoliv jiné strany, tak aby tak učinilo. Já nemám aktuální informace, nemohu mluvit za Ministerstvo vnitra, nevím, do jaké míry tyto informace shromažďují nebo už shromáždily. Ale v případě, že by se tak stalo, že by ty důvody byly zjevné, tak vás mohu pouze ujistit, že bych takový krok ze strany vlády České republiky podpořil.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec si nepřeje položit doplňující otázku, tím tedy tato interpelace končí. Dalším bude pan poslanec Hovorka, který interpeluje pana ministra Němečka ve věci Nemocnice Na Homolce. Pan ministr Němeček je omluven.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem nevěděl, že pan ministr je omluven, přesto si dovolím přečíst svoji interpelaci.

Vážený nepřítomný pane ministře, Nemocnice Na Homolce je zvláštní tím, že zřizuje tři dceřiné firmy, a sice Holte Medical, a. s., Holte, s. r. o., a Homolka Premium Care, a. s. Tato nemocnice je také výjimečná tím, že nemá vlastní účetnictví, ale její účetnictví zajišťuje firma Bialešová, s. r. o., nemá ani vlastního ekonomického ředitele. Kolem hospodaření Nemocnice Na Homolce se vedlo hodně diskusí v minulé době, a pokud vím, tak minulé ministerstvo pana ministra Holcáta nechalo zpracovat hloubkový audit těch dceřiných společností a já si vás dovolím požádat o předložení tohoto auditu a také, protože mi bylo sděleno, že vlastně ten systém outsourceování kompletního účetnictví firmy Bialešová, s. r. o., byl pokládán za pilotní projekt, alespoň tak mi to sdělila paní ministryně Jurásková, tak vás prosím o vyhodnocení tohoto projektu a o předložení vlastně výsledku tohoto outsourcingu účetnictví, jestli byl přínosem pro nemocnici v celkovém čase. A chtěl bych také zjistit, kdo na ministerstvu byl zodpovědný za kontrolu hospodaření této nemocnice v době před vámi i v současné době a jakým způsobem se projevilo a osvědčilo fungování dceřiných společností Nemocnice Na Homolce. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Odpověď vám doručena v zákonem stanovené lhůtě.

Prosím paní poslankyni Kovářovou, která interpeluje pana ministra Dienstbiera ve věci přijímání služebního zákona.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, s politováním musím konstatovat, že harmonogram přijímání nového služebního zákona je nastaven tak nešťastným způsobem, že výsledkem bohužel nemůže být kvalitní právní předpis. Sněmovní tisk číslo 71, jehož jsem zpravodajkou, prošel prvním čtením v druhé polovině letošního ledna a poté zamířil do výborů, v nichž je jeho projednávání přerušeno. Čeká se na komplexní pozměňovací návrh, který vzniká pod vaším vedením. Podotýkám, že taková situace je sama o sobě nestandardní, ale budiž, stává se to. Co ale považuji za zcela nepřijatelné, je skutečnost, že do dnešního dne, tedy do poloviny května, se s textem komplexního pozměňovacího návrhu tato komora neměla možnost seznámit. Přitom podle harmonogramu, který přijala vláda toto pondělí, se předpokládá, že by návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu měla Poslanecká sněmovna už v červnu schválit. A já se ptám: Považujete jako ministr pro legislativu tento zbrklý a neprofesionální způsob přijímání tak významné legislativy za případný? Nemyslíte, že chvat, ve kterém se návrh bude projednávat ve výborech a ve druhém a třetím čtení, přispěje k jeho kvalitě? A považujete tento přístup moci výkonné představitelů moci zákonodárné za korektní? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já požádám pana ministra, aby odpověděl.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, k dotazu, který byl vznesen, bych rád uvedl, že postup, který jsme zvolili, je opravdu motivován právě snahou o to, aby nový služební zákon byl co nejkvalitnější. Chtěl bych zdůraznit, že my připravujeme spíše na koaliční úrovni, ale i s podporou vládní legislativy a legislativy některých dalších ministerstev, které s tou tematikou mají co do činění, pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu zákona. To doopravdy možná není úplně ten nejšťastnější a nejstandardnější způsob, ale jak jsem naznačil, snažíme se maximálně zajistit kvalitu. Proto při Úřadu vlády byla vytvořena legislativní skupina z řad legislativců jak Úřadu vlády, tak Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra a tato skupina legislativců dbá na to, aby ten návrh byl v patřičné kvalitě a aby jakékoliv případné vady byly pokud možno odstraněny.

Co se týče harmonogramu, který vláda na předminulém jednání schválila, ten počítá s tím, že do konce května by mělo být zahájeno projednávání komplexního pozměňovacího návrhu zde, v Poslanecké sněmovně, jinými slovy, s jistým předstihem by měl být předložen. Formálně samozřejmě bude tento návrh předkládán poslanci a nikoliv vládou, protože se nejedná o vládní návrh. Tady bych chtěl zdůraznit, že to je doopravdy nadstandardní podpora, kterou vláda poskytuje k tomu, aby právě maximální legislativní kvalitu zajistila.

Uvědomujeme si, že tuto věc projednáváme pod určitým časovým tlakem, protože kromě toho, že potřebujeme kvalitní služební zákon pro naše vnitřní potřeby, že to je v našem zájmu obecně, tak rovněž schválení a implementace služebního zákona nejpozději k 1. lednu příštího roku je také jednou ze dvou hlavních kondicionalit pro čerpání evropských dotací. V případě, že bychom tento harmonogram nenaplnili, tak nám zcela bez milosti Evropská komise zastaví čerpání evropských dotací, a to jak v končícím období, tak i pro celé další sedmileté období, je tedy ohroženo čerpání přibližně až v rozsahu 700 miliard korun. S ohledem na to vláda stanovila ambiciózní harmonogram, který, jak už jsem zmínil, počítá do konce května s předložením komplexního pozměňovacího návrhu a do konce června s projednáním v Poslanecké sněmovně a samozřejmě během dalších 30 dnů od postoupení Senátu, jak Ústava stanoví, v Senátu. Ten harmonogram je nastaven tak, aby se právě stihla plná účinnost zákona k 1. lednu 2015.

Tady bych zdůraznil, že má-li být plná účinnost k 1. lednu 2015, musí být s předstihem několika měsíců dílčí účinnost ve vztahu k ustanovením týkajícím se generálního ředitelství a k ustanovením, která mají zajistit výběr státních tajemníků na jednotlivé úřady, kteří musí být jmenováni nejpozději k 1. lednu 2015. Proto tedy v tomto čase, jak jsem říkal, poskytneme maximální legislativní podporu. Budeme poskytovat podporu i v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně, tedy k tomuto poslaneckému návrhu, s tím, že jsem byl informován, aniž by organizace parlamentní práce jakkoliv záležela na mně nebo na vládě, že snad 30. května by měla být schůze u obou dvou výborů, které by tuto věc měly projednávat, kde se nepočítá s tím, že by celý návrh byl projednán na úrovni výborů, ale proběhlo by tam jakési představení celého návrhu s tím, že by v následujících týdnech měly proběhnout další schůze výborů tak, aby všichni poslanci měli dostatečný prostor návrh posoudit, případně uplatnit pozměňovací návrhy.

Dále, tak jak jsme o věci jednali, tak jsem byl informován, že je tady zvažována varianta i mimořádné schůze Poslanecké sněmovny koncem června, tak aby naplnění harmonogramu, který, jak jsem zdůrazňoval, potřebujeme i ve vztahu k Evropské komisi, bylo zajištěno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP