(11.10 hodin)
(pokračuje Bureš)

Připomínám, že se jedná o pacienty, kteří si neužívají této péče z vlastního rozmaru, nýbrž proto, že je tam z léčebných důvodů vyslal jejich lékař, resp. zdravotní pojišťovna, která toto vyslání schválila, a po celou dobu pobytu jsou v pracovní neschopnosti. Proto chci svým návrhem tyto pacienty od poplatku osvobodit.

Můj druhý návrh snižuje denní lázeňský poplatek z navrhovaných 30 na 20 korun. V současné době je tento poplatek 15 korun. Jedná se tedy v předloženém návrhu o stoprocentní navýšení, a to ve chvíli, kdy nově zavedená omezení v segmentu lázeňství znamenají až třicetiprocentní úbytek klientů. Další roli budou hrát i změny novelizované vyhlášky o tzv. indikačním seznamu, které znamenají snížení úhrad lázeňské péče pro řadu diagnóz.

Děkuji za podporu svých návrhů i za pozornost v režimu tzv. komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, tedy hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, které je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Černochová. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5445.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným pan poslanec Babák. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se též chci pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, jak jsem již uvedl v předchozí rozpravě. Pod číslem 6729 je zaregistrován v systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Posledním přihlášeným pan kolega Cogan. Prosím.

 

Poslanec Josef Cogan: Já si dovolím načíst. V článku 1 bod 4 zní: § 3 odst.2 zní: - se písmeno c) zrušuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana zpravodaje, jestli chce závěrečné slovo, pana ministra nevidím, takže předpokládám, že závěrečné slovo nechce. A protože ani v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 905/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede tuto předlohu ministryně práce a sociálních věcí paní Ludmila Müllerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, a také zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Já jsem o návrhu velmi podrobně hovořila v rámci prvního čtení, proto mi dovolte na úvod jenom připomenout, že návrh zákona se týká problematiky hodnocení dob důchodového pojištění získaných ještě za existence československé federace. Účelem návrhu zákona je zavést dorovnání českého důchodu do výše fiktivního důchodu vypočteného za českou i federální dobu, přičemž by se od tohoto fiktivního důchodu odečetla výše vypláceného slovenského důchodu přepočteného právě na českou měnu. Toto dorovnávání by spočívalo v poskytování dorovnávacího přídavku jako samostatné měsíční dávky upravené v zákoně o důchodovém pojištění. A návrh obsahuje též úpravu procesního režimu této dávky.

Ještě chci dodat, že návrh byl projednán výborem pro sociální politiku, který návrh zákona doporučil schválit. Jestliže říkám, že ve shodě s usnesením tohoto výboru vás prosím o podporu předloženého návrhu, tak mi ještě dovolte jednu maličkou poznámku.

Výbor sociální schválil doporučení. Schválil, že doporučuje vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona s tímto doplněním: Ministr práce a sociálních věcí a v oboru své působnosti ministři uvedení v § 9 odst. 3 mohou odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění ustanovení § 106a až 106c zákona o důchodovém pojištění.

Chci k tomu dodat, že tento jakýsi pozměňovací či doplňující návrh ministerstvo považuje za nadbytečný, protože při projednávání už bylo upozorněno na to, že ve stávající legislativě čili ve stávajícím zákoně č. 582/1991 obsahuje text, jehož znění je de facto totožné s textem navrhovaného doplnění. Čili dosavadní právní úprava s možností odstraňování tvrdostí zákona počítá. Ono ostatně tak tomu bylo až doposud, když se o slovenských důchodech rozhodovalo.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 905/1. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Vacka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, dovolte, abych úvodem poděkoval paní ministryni za to, že ve své úvodní řeči zvládla i práci zpravodaje, tudíž vás seznámila s výsledky práce sociálního výboru, a já se pouze v podrobné rozpravě vrátím k usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy žádná oficiální přihláška. Pan zpravodaj Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo. Já vás tedy seznámím s usnesením č. 161 výboru pro sociální politiku z 31. schůze, která proběhla 28. května 2013.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové, zpravodajské zprávě poslance Martina Vacka a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 905, s tímto doplněním:

V části druhé čl. III se v § 123h doplňuje odstavec 4, který zní: Ministr práce a sociálních věcí a v oboru své působnosti ministři uvedení v § 9 odst. 3 mohou odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění ustanovení § 106a až 106c zákona o důchodovém pojištění; ustanovení § 106 platí přitom obdobně.

Tento tisk jste obdrželi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí ani z místa, proto obecnou rozpravu končím. Žádný návrh v ní nezazněl, proto otevírám rozpravu podrobnou. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Připomínám, že veškeré pozměňovací návrhy je třeba načíst v podrobné rozpravě. Nikdo se nehlásí? Takže končím i podrobnou rozpravu. Paní ministryně, přejete si ještě nějaké závěrečné slovo? Ne. Takže tím končím i druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP