(12.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. O slovo se hlásí pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, máme obecnou diskusi k tisku 372. Já se tedy nebudu vyjadřovat k vystoupením, která se týkala těch následujících tisků, to udělám až u příslušných následujících tisků. Jenom mi dovolte velmi krátké poznámky k argumentům kolegyně Semelové.

Co se týká karty sociálních systémů a její platební funkce, tak znovu zdůrazňuji to, co už mnohokrát padlo a co už jsme si snad vysvětlili i na sociálním výboru a co je zpřesněno v textu návrhu pozměňovacím návrhem sociálního výboru tak, aby bylo naprosto nezpochybnitelné a každému jasné, že platební funkce sociální karty je dobrovolná. Je to technologické sjednocení těch variant, které už jsou dnes k dispozici, a zároveň jejich rozšíření o případnou standardní platební funkci. Tedy je to zvýšení komfortu občana, nikoliv, jak se někteří snaží stále dokola občanům namlouvat, snížení komfortu. V žádném případě.

Co se týká počtu osob ohrožených chudobou, tak to je skutečně velmi mělký argument, protože znovu již poněkolikáté v této místnosti jen cituji statistiku Eurostatu: Počet osob ohrožených chudobou je v České republice nejnižší, nebo druhý nejnižší ze všech zemí v Evropě podle jednotlivých kritérií.

Co se týká minimální mzdy a životního minima, není pravdivá informace, že se nebude zvyšovat minimální mzda nebo životní minimum. Jako gesční ministr prohlašuji, že tímto tématem už se zabývala např. tripartita a že takový návrh bude předložen.

Musím jednoznačně odmítnout výtku, že návrh nebyl konzultován s odborníky a nebyly vyslyšeny názory odborníků. Není to prosím pravda. Dám jenom dva příklady, které si myslím, že jsou ilustrativní. Proběhla velmi intenzivní jednání s Národní radou osob se zdravotním postižením. Nakonec ta intenzivní jednání vyústila v to, že jsme našli kompromis, který je přijatelný pro obě strany. Taktéž proběhla jednání, která postupně v jednotlivých měsících probíhala na základě toho, jak se návrh vyvíjel ještě předtím, než byl formálně předložen, i poté, co byl předložen vládě, se Svazem měst a obcí a taktéž došlo k dohodě např. o delimitaci pracovníků, o rozdělení kompetencí mezi obcemi a krajskými úřady. Dohoda, resp. zápis o dohodě, je písemně k dispozici. Tedy takové výtky musím skutečně odmítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Pokud ne, obecnou rozpravu končím, zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní se jako první přihlásil pan poslanec Roman Sklenák. Já mu dávám slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády - zde nejsou přítomni, vážený pane ministře (u stolku zpravodajů), kolegyně, kolegové, hlásím se ke dvěma pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány, a dovolím si je stručně okomentovat.

První pozměňovací návrh se týká subjektů, v jejichž prospěch je možné vykonávat veřejnou službu. V předkládané novele zákona o pomoci v hmotné nouzi tyto subjekty nejsou nijak vymezeny, a tudíž by bylo možné nařizovat veřejnou službu i ve prospěch soukromých firem či fyzických osob. Domnívám se, že takto definovaná veřejná služba by již nebyla veřejnou službou a bylo by minimálně nemorální vyžadovat v rámci veřejné služby činnost pro soukromé subjekty už proto, že veřejná služba není honorována. V neposlední řadě by to bylo v rozporu s úmluvou o nucené nebo povinné práci, ve které je uvedeno, že příslušný úřad nebude ukládat ani dovolovat ukládání nucené nebo povinné práce ve prospěch soukromých jednotlivců, soukromých společností ani soukromých právnických osob.

Navrhuji tedy definici "veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům" nahradit formulací "veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo právnickým osobám či organizačním složkám zřízeným územním samosprávným celkem či právnickým osobám s majetkovou účastí územního samosprávného celku". Podrobné zdůvodnění mého návrhu je součástí jeho písemné podoby.

Druhý pozměňovací návrh navrhuje ponechat § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách ve stávajícím znění. A dovoluji si zejména koaliční poslankyně a poslance zdvořile požádat, aby zvážili svoji podporu tomuto návrhu, jelikož si nejsem zcela jist, zda se navrhované znění tohoto odstavce nedostalo do novely nedopatřením a zda předkládané znění skutečně odráží vůli zákonodárců. Jde o to, že podle stávající úpravy musí osobám v pobytových zařízeních zůstat po úhradě ubytování a stravy alespoň 15 resp. 25 % jejich příjmů, podle typu pobytového zařízení. Pokud by byla přijata novela v předložené podobě, znamenalo by to, že tento nepodkročitelný zůstatek ve výši 15 resp. 25 % by přináležel pouze příjemcům dávky v hmotné nouzi. Paradoxně naopak osobě s průměrným, případně i nadprůměrným důchodem, který je však nižší než cena za ubytování a stravu v zařízení, by nezůstaly vůbec žádné prostředky, tedy ani prostředky na jakékoli ošacení, hygienické potřeby nebo třeba i zdravotnické poplatky. Podrobné zdůvodnění i tohoto mého návrhu je součástí jeho písemné podoby. Na podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu si dovoluji uvést, že ani Ministerstvo práce a sociálních věcí k němu nezaujalo negativní stanovisko.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Marta Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Jak už jsem avizovala v obecné rozpravě, předkládám návrh na zamítnutí této novely.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Navrátilová. (Není v sále.) Paní poslankyně Navrátilová, zdá se, není přítomna, čili požádám o vystoupení paní poslankyni Miladu Emmerovou. Prosím.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, chtěla bych avizovat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 372. Tento návrh se týká opatření ve vztahu k seniorům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Není další přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně je nakonec zde. Čili paní poslankyně Navrátilová má slovo.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, omlouvám se za krátké zpoždění.

Já si dovolím předložit úpravu pozměňovacího koaličního návrhu poslanců Lenky Kohoutové, Martina Vacka, Ivany Řápkové, Dagmar Navrátilové, Jitky Chalánkové a Gabriely Peckové k tisku číslo 372, a to k části první, změna zákona o pomoci v hmotné nouzi.

V článku I se za bod 2 vkládá nový bod 2a. Úprava se týká navrhovaného znění § 3 odst. 1 písm. a) bodu 5, kde se na začátek bodu 5 doplňují slova, která zní: "osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I nebo" - dále pak pokračuje navržený text.

Odůvodnění: Bez provedené změny by rodiče pečující o dítě v prvním stupni závislosti, které je často odkázáno na dietní stravování, nebyli považováni za osoby v hmotné nouzi, pokud by nevykonávali veřejně prospěšné práce, případně neplnili další obecné podmínky stanovené pro uznání osoby v hmotné nouzi. Ztratili by nárok na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení příp. i mimořádnou okamžitou pomoc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP