(17.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Můžeme bod číslo osm, to je veterinární péče.

 

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 279/3/ - vrácený Senátem

Senát nám to vrátil zase s pozměňovacími návrhy. Máme usnesení 279/4. Vítám tady senátora Josefa Říháka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k těm předloženým pozměňovákům nejdříve vyjádřil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Takže prosím, pane ministře, kdybyste vystoupil jako první. A prosím o klid.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákon byl projednán na své schůzi 20. července roku 2011 v Senátu a vrátil jej Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které oproti schválenému zákonu Poslaneckou sněmovnou neumožní domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a upřesňují zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího právního předpisu týkajícího se zpoplatnění vyšetření na bovinní celaty v rámci prohlídky jatečních zvířat a masa.

Za předkladatele s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasíme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď by se mohl k tomu vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru Jiří Oliva. Tak prosím pana poslance.

 

Poslanec Jiří Oliva: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy Senátu vlastně skrečují možnost provádění domácích porážek u skotu mladšího 24 měsíců, to znamená zejména jalovic a telat - mimo jiné, ale tohle to je nejdůležitější věc. Domnívám se, že toto opatření, které umožňuje zejména menším zemědělcům provádět domácí porážky, bychom měli podpořit, protože tito zemědělci jsou již tak dost zkoušeni různými byrokratickými omezeními a neměli bychom dále jejich situaci komplikovat. Proto vás žádám, abyste podpořili návrh tohoto zákona ve znění, jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, slyšeli jsme tedy názor zpravodaje, který trvá na znění Poslanecké sněmovny.

Otevírám rozpravu, která se nám rozhoří, protože tady máme přihlášené - pana poslance Pavla Holíka jako prvního. Takže prosím, pan poslanec Holík vystoupí v rozpravě jako první.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dovolte mi vystoupit ke sněmovnímu tisku 279/3, vrácenému Senátem, ve věci vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, takzvaný veterinární zákon.

Nemohu souhlasit s umožněním domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců, a proto podporuji návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Poslanecké sněmovně Senátem. Je nutné si uvědomit, že množství masa, které vznikne domácí porážkou skotu, nelze zkonzumovat jen v domácnostech příslušných chovatelů. Je potřeba zdůraznit, veterinárně neprohlédnuté maso tak nebude představovat zdravotní riziko jen pro úzký okruh konzumentů, ale pro celou spotřebitelskou veřejnost. Při neodborném zacházení bez zajištění veterinárně hygienického dozoru může totiž hovězí maso být zdrojem nebezpečných nákaz přenosných na člověka i zvířata. Z tohoto důvodu umožnění domácích porážek skotu představuje významné ohrožení dlouhodobě budovaného systému zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci za jeho stanovisko k porážení skotu mladšího 24 měsíců. A teď prosím pana poslance Jiřího Zemánka, jaký je jeho názor. Prosím. Doufám, že podpoří.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento diskutovaný návrh zákona, který Senát vrátil k projednávání do Sněmovny, má asi několik kontroverzních návrhů, s kterými průřezem Poslanecké sněmovny asi těžko mnohdy lze nalézt podporu pro tyto návrhy.

Můj kolega předřečník navrhoval diskutovat o právě navrhovaném institutu domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců, to jest porážky tohoto skotu v hospodářství chovatele, pokud je získané maso včetně orgánů určeno pouze pro spotřebu v jeho domácnosti. Dovolím si pár statistických údajů, které vypovídají o nějakých objemech hovězího masa, které na území České republiky konzumujeme.

Odhadovaný objem hovězího masa, které je na území České republiky ilegálně uváděno do oběhu, se odhaduje asi na 500 tun. Odhadovaný objem hovězího masa, které na území České republiky pochází ze skotu poraženého takzvaně ve službě, to jest na schválených jatkách, se pohybuje v celkové hmotnosti 3 000 tun. Průměrná spotřeba hovězího masa vztažená na jednoho obyvatele České republiky dosahuje přibližně deset kilogramů. A počítejme, že skot mladší 24 měsíců může dosahovat hmotnosti až 550 kilogramů.

Původ hovězího masa, které bude v případě přijetí výše uvedeného návrhu na území České republiky pocházet ze skotu poraženého v rámci domácích porážek nebude možné prokázat ani účinně kontrolovat.

Na základě vyhodnocení výše uvedeného návrhu zásadně nesouhlasím spolu s Českým svazem zpracovatelů masa a Potravinářskou komorou s umožněním domácích porážek skotu, a to i za doplňujících podmínek uvedených v návrhu novely veterinárního zákona, neboť je zřejmé, že objem masa pocházejícího z domácí porážky tohoto skotu mnohonásobně převyšuje objem jeho reálné spotřeby v domácnostech chovatelů. Lze tedy důvodně předpokládat, že významná část skotu, který je aktuálně na území České republiky porážen ve službě, by v případě přijetí výše uvedeného návrhu byla poražena právě v režimu domácích porážek, odkud by maso bylo v převažujícím rozsahu realizováno mimo domácnosti chovatelů, což by vedlo ke značnému zintenzivnění již existujícího nelegálního obchodu s masem.

Kromě zvýšeného rizika ohrožení zdraví lidí i zvířat plynoucího z nelegálního uvádění hovězího masa z domácích porážek do oběhu se domnívám, že by mohlo dojít a patrně došlo ke krácení příjmů státního rozpočtu České republiky způsobenému daňovými úniky při nelegálním uvádění hovězího masa z domácích porážek do oběhu a možná i zhoršení konkurenceschopnosti schválených jatek a masozpracovatelských provozů na trhu s hovězím masem v České republice.

Domnívám se, že je nutné odmítnout tvrzení Ministerstva zemědělství, že institut takzvané domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců je prováděn za podmínek uvedených ve vládním návrhu veterinárního zákona v okolních zemích. Když se porovnají legislativní požadavky pro provádění těchto domácích porážek v Německu a Rakousku s návrhem veterinárního zákona, § 21, lze konstatovat, že na rozdíl od citovaných zahraničních předpisů tuzemský legislativní návrh neobsahuje požadavek na povinné zajištění úřední veterinární prohlídky masa, případně též poraženého kusu ante morte. V kombinaci této skutečnosti s absencí úředního veterinárního dozoru tak v případě schválení vládního návrhu novely veterinárního zákona v předpokládaném znění nepochybně dojde k významnému zvýšení rizika ohrožení zdraví lidí i zvířat.

Doporučuji hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A hlásí se pan poslanec Kováčik jako další do rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP