(10.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Chvíli počkám, protože dochází ke kontrole sjetin...

Takže nevidím žádnou přihlášku, budeme pokračovat v návrzích, které byly předneseny na mikrofon. Další návrh přednesla paní poslankyně...

Pan poslanec Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobrý den, omlouvám se. Na sjetině mám křížek, hlasoval jsem pro. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Slyšeli jsme námitku a nechám o této námitce hlasovat. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 61 z přihlášených 169 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 8. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Bursíka zařadit nový bod, a to dnes jako první bod - Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu v roce 2010.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 66, proti 42, návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Horníkové. Ta navrhla, aby bod č. 169 sněmovní tisk 843 byl zařazen na 19. 3. jako první bod po pevně zařazených bodech. Je tomu tak, paní poslankyně? (Souhlas.) Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 z přihlášených 169 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Teď bych poprosil pana poslance Ambrozka, aby mne sledoval, jestli neudělám nějakou chybu. Pan poslanec Ambrozek navrhl, aby sněmovní tisk 652 byl zařazen do bloku druhých a třetích čtení. Je tomu tak? (Souhlas.) A pokud bude zařazen, tak druhé čtení aby bylo zařazeno na pátek, na tento pátek, jako první bod po pevně zařazených bodech. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.) Mohu o tom nechat hlasovat jako o celku? Nebo to rozdělíme do dvou kroků.

 

Jako první zařadíme tento sněmovní tisk do druhých a třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 64 z přihlášených 171 poslankyň a poslanců pro návrh 66, proti 9. Tento návrh nebyl schválen, takže o druhé části tohoto návrhu nemůžeme hlasovat.

 

Dále pan poslanec Hovorka navrhl, aby bod č. 275 byl zařazen na pátek jako čtvrtý bod. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.) Dobře, takže nechám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 65 z přihlášených 171 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

To byly všechny návrhy podle mých záznamů. Táži se kolegyň a kolegů, jestli tomu tak je. Ano, nikdo nevznáší námitku proti mému postupu, budeme tedy pokračovat naším schváleným programem.

 

Jako první dnešní bod je bod

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Na 67. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakované druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Táži se paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Ano, chce. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Vážený pane předsedo Sněmovny, vážené paní poslankyně, páni poslanci, materiál, který dostáváte dnes k projednání, tedy zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, upravuje předpoklady pro výkon povolání jak činnosti pedagogických pracovníků, tak také ředitelů škol., školských zařízení, stanovuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků atd. (Ministryně se obrací na předsedu Vlčka s žádostí o zjednání klidu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych poprosil, abyste se ztišili a paní ministryně mohla přednést své úvodní slovo.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Já bych chtěla jen zdůraznit, že na základě dohody poslaneckých klubů bude do tohoto zákona, do tohoto návrhu načteno několik konsensuálních pozměňovacích návrhů, které do zákona o vysokých školách zavádějí institut garanta kvality a rozvoje studijního programu a dále existenci registru docentů a profesorů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní ministryně, učiním ještě jeden pokus, abych zklidnil Sněmovnu, požádal hloučky, které diskutují napravo i nalevo, aby šly diskutovat mimo Sněmovnu, abyste vy, paní ministryně, mohla pokračovat ve svém úvodním projevu.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji, pane předsedo, já mám už jenom dvě věty.

Jedná se o docenty a profesory jak vysokých, tak soukromých vysokých škol, a tento pozměňovací návrh, který bude načten, reaguje na diskusi, nedávnou diskusi, kterou jsme tady vedli o tom, jak zabránit tzv. létajících profesorům.

Věřím, dámy a pánové, že tento návrh, který vznikl v dohodě s vámi, podpoříte.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Nyní se táži, kdo se chce ujmout slova. Zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Marcela Mertinová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěla připomenout jeden moment geneze tohoto vládního návrhu zákona, a to že na 37. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bylo přijato usnesení k tomuto vládnímu návrhu, usnesení č. 210, které všichni známe, byli jsme s ním seznámeni v písemné podobě. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Táži, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž nemám žádné písemné přihlášky. Pan poslanec Bičík a pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, paní ministryně, dovolte, abych se v prvé řadě přihlásil k pozměňovacím návrhům k projednávanému bodu, které jste předevčírem odpoledne obdrželi do poslaneckých lavic. Dovolte mi současně, abych tyto pozměňovací návrhy stručně zdůvodnil.***
Přihlásit/registrovat se do ISP