(Jednání pokračovalo v 16.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, paní a pánové. Přestávka na krátkou poradu klubu sociální demokracie skončila, budeme tedy pokračovat. Jsme v situaci, kdy jsme v závěrečných slovech. Požádám tedy o případná závěrečná slova zástupce navrhovatele. Prosím ale, protože jsem nesledoval všechna prohlášení, jestli by zpravodajka shrnula před hlasováním ještě návrhy, které padly v rozpravě. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, bylo ukončeno jednání o novele obchodního zákoníku, sněmovní tisk 990. V rozpravě vystoupilo několik poslanců jak z levého, tak z pravého spektra a zároveň byl podán kolegyní Dundáčkovou návrh na zamítnutí. Takže v současné době bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí. V případě, že neprojde, měli bychom - a navrhovatel podával návrh, aby byl propuštěn sněmovní tisk do dalšího čtení a aby byla zkrácena lhůta na 30 dnů a aby byl sněmovní tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za shrnutí návrhu. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí. Já vás všechny nejdříve odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A o návrhu na zamítnutí, až se ustálí počet přítomných. Ještě přivolám ostatní kolegy z předsálí.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 334, které jsem zahájil. Kdo je pro zamítnutí návrhu? Kdo je proti návrhu na zamítnutí? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 165 pro 71, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Pokud tomu tak není, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 335, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 335, z přítomných 170 pro 164, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Padl návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 336, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 336, z přítomných 169 pro 96, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodajce a končím bod číslo 47.

Vážené paní a pánové, budeme pokračovat, jen konstatuji, že své omluvy využil pan ministr práce a sociálních věcí Šimerka, který odešel, jak mě informoval před zahájením této části.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

19.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy,
Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan Cyril Zapletal, který bude zástupce navrhovatelů při projednávání druhého čtení, a pan poslanec Karel Šidlo, který je zpravodajem tohoto tisku. Konstatuji, že předložený návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 679/2.

Nyní už žádám pana zástupce navrhovatelů poslance Cyrila Zapletala, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dámy a pánové, předstupuji před vás jako jeden z předkladatelů novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb. a zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona byl zpracován na základě podnětů odborné veřejnosti a dopravních expertů již v roce 2008 a 10. prosince 2008 vám byl rozeslán jako sněmovní tisk č. 679.***
Přihlásit/registrovat se do ISP