(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych úvodem svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že naše diskuse vyvrcholí pozitivně až po schválení zákona o státním rozpočtu. Tomu nebrání, abychom se neshodli na drobných úpravách rozpočtu, třeba i takových, které bez většího zatížení výdajového rámce zabrání zbytečným tvrdým řešením. Jednu takovou úpravu chci podpořit. Jde o platy příslušníků Hasičského záchranného sboru.

Podle návrhu u 10 306 osob včetně 692 civilních zaměstnanců má jít o čtyřprocentní snížení, to je o 181 mil. korun proti letošnímu roku. Proti těmto 181 mil. nestojí jen obrovské pracovní nasazení jak při požárech, tak při živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích. Jde o mnohem více.

Osobně jsem byl na mnoha místech Olomouckého kraje bezprostředně po bleskových povodních a musím naprosto jednoznačně říci, že bez zásahu hasičů by se situace nedala tak jednoduše zvládnout. V těch nejhorších chvílích byli všude první. Musel jsem obdivovat jejich racionální a organizovaný přístup, odvahu, rozhodnost a pomoc v každé těžké situaci. V nejednom případě šli až na hranici obětování vlastních životů. Jejich mzdu proto nemůžeme chápat jen jako odměnu za výkon. Je a musí být také výrazem morálního uznání celé společnosti. Je to jen nepatrná splátka právě za tu jejich hrdinskou obětavost a ztracené životy. A nejen to. Přístup státu k nim je také odrazem přístupu k celému tomuto aktivnímu úsilí, doprovázenému činností tisíců dobrovolných hasičů, kteří odvádějí velké dílo lidské solidarity a obětavosti ve prospěch bližního v ohrožení. Jestliže odstoupíme od navrhovaného snížení platů profesionálního sboru, bude to jakýmsi vzkazem i pro ty tisíce dobrovolných hasičů, poselství o tom, jak si jich vážíme. Tady nejde o pouhé fiskální opatření, byť jsme v nouzi, tady jde také o našel morální dluhy. Přece nejsme až tak zchudlý stát, abychom nedokázali vzít v úvahu i tento morální aspekt.

Věřím, že pro tuto položku najdeme řešení třeba i prostřednictvím jiných úspor. Proto děkuji za porozumění a prosím, abyste tento návrh podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď se pustíme do přihlášek, které jsem obdržel. Já vám jenom sdělím, že jich v této chvíli mám třináct. Je tady třináct písemných přihlášek do jedné rozpravy, ve které tedy dám slovo všem, kteří se přihlásili ať už do obecné, nebo do podrobné. První, kdo se sem přihlásil, byl pan poslanec Milan Bičík. Další se připraví Pavel Ploc.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená vládo, vážená Sněmovno, já bych se rád ve svém vystoupení věnoval zejména kapitole 333 návrhu státního rozpočtu na příští rok, tedy kapitole spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Své vystoupení bych rád uvedl doslovnou citací několika vět z programového prohlášení vlády předneseného právě zde v naší Sněmovně před necelými šesti měsíci, bylo to 7. června.

Tedy cituji: "Školství, vědu a výzkum vláda považuje za jednu z klíčových oblastí pro růst konkurenceschopnosti a bude usilovat, aby plánované redukce rozpočtových výdajů tuto oblast nepostihly. V této souvislosti vláda vypracuje analýzu současného systému financování školství... atd. Bude rozvíjet projekty zaměřené na podporu učitelů a spravedlivého přístupu ke vzdělávání."

Dále v této části programového prohlášení, původně koncipovaného s časovým omezením do října, vláda slíbila "pokračovat v reformě vysokých škol, usilovat o posílení absorbčních schopností menších škol, školských zařízení a dalších žadatelů o prostředky z fondů Evropské unie, zefektivnění výběru projektů a zjednodušení implementačních procesů". Dále "dokončit návrh reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, včetně návrhu nových nástrojů financování a podpory velkých výzkumných projektů. Pečlivě sledovat čerpání z prostředků operačního programu Věda a výzkum pro inovace." Zde byl zřejmě míněn program Výzkum a vývoj pro inovace. Přislíbeno bylo i pokračování v přípravě společné části maturitní zkoušky nebo podpora rozvoje sportu, zejména talentované mládeže a státní sportovní reprezentace, a pokračování ve vytváření podmínek pro dobrovolné aktivity sportovního prostředí.

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že mandát vlády a tím i čas ke splnění jejího prohlášení se prodloužil na více než dvojnásobek, nebude asi na škodu porovnat toto prohlášení s výsledky a také s předpoklady na další rok, podloženými finančním zabezpečením obsaženým v návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Takže tedy za prvé. Analýzu současného systému financování školství, která měla být zřejmě hotova do konce původního mandátu vlády, ještě nikdo oficiálně neviděl.

Za druhé, zda při proklamování snahy vyhnout se redukci výdajů do vědy a vzdělávání měla vláda na mysli absolutní čísla, jednotkové výkony nebo relativní porovnání s jinými resorty, o tom bych nerad spekuloval. Nechci ani jako argument používat někdy používaný argument pro porovnání čísla celkových výdajů kapitoly, tedy letos 134,7 mld. korun a v příštím roce 122,1 mld. Proč? Ta čísla jsou zkreslená změnou metodiky a zápočtu objemu prostředků z Evropské unie. Ale některá čísla, která si zaslouží pozornost a jsou zcela objektivní, uvedu.

Běžné výdaje kapitoly se v porovnání těchto dvou let snižují o více než 10 mld. korun a z toho mzdové prostředky o více než 3 mld., z toho platy o více než 3,3 mld., a tady navíc nehovořím o poměrné části prostředků na běžné výdaje poskytnutých organizacím odměňujícím podle odst. 2 § 109 zákoníku práce. To se týká hlavně veřejných vysokých škol. U ostatních běžných výdajů dochází ke snížení o více než 6 mld. korun v porovnání s letošním rokem, z toho opět u vysokých škol zhruba o miliardu, ve výzkumu a vývoji o 800 mil. korun, v regionálním školství dochází k poklesu běžných výdajů o 4,3 mld. korun. Mimo mzdové prostředky je, a to po přepočtu na srovnatelnou základnu s letošním rokem, až hrozivý pokles ostatních běžných výdajů, tedy "onivek", speciálně prostředků přímo určených na krytí potřeb žáků - na učebnice, školní potřeby, pomůcky, speciální pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a na další vzdělávání pedagogických pracovníků, tedy na zabezpečení průběhu kurikulární reformy.

Tady bych rád upozornil, že na tyto prostředky před dvěma lety vláda vymezila o více než jednu třetinu prostředků méně. V loňském roce se stav podařilo jakž takž udržet a v návrhu rozpočtu na příští rok je opět snížení o zhruba jednu čtvrtinu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP