(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, milá paní předsedající, členové vlády, paní a pánové. Víte, já myslím, že je mimoběžná komunikace. Existují samozřejmě parlamentní systémy, kde každá koncepce se projednává v parlamentu, a to z jednoho prostého důvodu: protože platí princip diskontinuity a koncepce, které přijme jedna vláda, nemusí být, pokud je to jenom vládní rozhodnutí, vůbec nějak závazné. Proto je v některých jednacích řádech normální ustanovení o tom, jak se přijímají dlouhodobé koncepce, protože samozřejmě po výměně vlády by ta koncepce mohla být zrušena.

Já si nemyslím, že by ten zákon měl tu řekl bych ideu, která tady byla nastíněna, to znamená že to je jakýsi klín do bývalé vládní koalice, ani si nemyslím, že to je přesun kompetencí z vlády na parlament, že je to jenom otázka toho, jakou míru závaznosti té které koncepci chcete dát. To je ale otázka, která nejde řešit pouze tímto návrhem zákona, ale samozřejmě souběžně s návrhem zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, která se bude zabývat právě tím, jak koncepce státu schvalovat. Ale to samozřejmě lze řešit ve druhém čtení.

Tolik tedy moje stanovisko k navrženému konceptu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě? Nikdo, tedy byl jste poslední.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrzích, které byly předloženy, to znamená zamítnout předložený návrh, to padlo v rozpravě a od pana zpravodaje, ale ptám se ještě, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak ani od jednoho.

Já tedy se pokusím přivolat zájemce o hlasování v této věci. Pohledem na displej vidím, že tak přibližně odpovídá počet poslanců v Poslanecké sněmovně a přihlášených, ale přesto vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 88, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 103 pro 46, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 89. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 104 pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Končím bod číslo 19. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji.

 

Pokračovat budeme bodem

20.
Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení a stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 729/1. Požádal bych pana poslance Milana Bičíka a pana poslance Stanislava Křečka, aby zaujali místo u stolku zpravodajů, a zároveň prosím, aby předložený návrh zástupce navrhovatelů pan poslanec Milan Bičík uvedl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zástupci vlády, dovolte, abych vám jménem předkladatelů představil návrh na změnu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který je současně s nesouhlasným stanoviskem dnes už neexistující předcházející vlády obsažen ve složce sněmovních tisků označených číslem 729. Současně dovolte, abych vás hned v úvodu požádal o propuštění návrhu do projednání ve výboru a do druhého čtení, tak aby mohl být, říkám zcela otevřeně, dopracován a po tom dopracování i přijat.

My jsme návrh předložili do Sněmovny počátkem února tohoto roku. Bylo to jako bezprostřední reakce na průběh tehdy probíhající schůze Sněmovny, na návrh pořadu 48. schůze Sněmovny, a byla to okamžitá reakce na diskuse s řadou z vás po skončení těchto schůzí. Když říkám s řadou z vás, tak je to skutečně bez ohledu na to, na které straně Poslanecké sněmovny a sálu sedíte.

O co se jedná? Poslanecká sněmovna se při svém jednání řídí výše zmíněným zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vlastní obsah jednání Sněmovny je dán jejím postavením vyplývajícím z ústavy, z dalších ústavních zákonů, jejím vztahem k ostatním orgánům veřejné moci, ústředním a dalším orgánům státní správy, k institucím a organizacím. Pravidelnou součástí našich jednání, jak všichni víte, která v některých případech vyplývají přímo z platné legislativy a v dalším pak z dlouhodobě uplatňované suverenity Sněmovny zařazovat na svá jednání, a to třeba i periodicky, záležitosti, o kterých se sama rozhodne, a ty jsou v naplňování kontrolní funkce Sněmovny a jsou to průběžné kontrolní, výroční a další zprávy a informace z řady orgánů a institucí, které jsou Sněmovně předkládány písemně, jak to vidíme i v programu třeba této schůze. Všechny tyto tisky jsou zpravidla po předchozím podrobném a odborném projednání ve věcně příslušném výboru předkládány společně s návrhem usnesení Sněmovně, která před vlastním přijetím usnesení o nich na půdě schůze Sněmovny, jejího pléna, vede rozpravu. V řadě případů přitom vzhledem k nutnosti projednat ve Sněmovně jiné, aktuální a naléhavé záležitosti dochází k situaci, kdy projednávaný tisk je už v době zařazení na jednání Sněmovny svým obsahem zcela zastaralý, neaktuální a příslušná opatření případně vyplývající z jeho obsahu buď už byla dávno provedena, nebo nejsou vzhledem k významnému časovému posunu vůbec aktuální.

Já si zde dovolím odbočit a připomenu, že například na pořadu této schůze bod 83 se týká skutečností, které proběhly v roce 2007, bod 86 také v roce 2007, bod 88 - rok 2007, bod 89 - rok 2007. A tak bych mohl pokračovat, stačí se podívat do schváleného pořadu jednání. V řadě případů přitom, jak jsem říkal, vzhledem k nutnosti projednat něco jiného tyto materiály ve Sněmovně leží a nikdo se jimi prakticky dva roky nezabývá, ani výbor, který je řádně po věcné, obsahové stránce projednal. Sami víte, že průběh rozpravy v plénu Sněmovny, pokud pak vůbec proběhne někdy ke konci běžného jednacího dne, je zcela formální. Zpravidla jde o vystoupení zpravodaje, který prohlásí, že výbor souhlasí nebo že doporučuje, často si, řekněme si to otevřeně, ani přesně nevzpomíná na co, dochází k vyřazování takových materiálů - opět příklad této schůze - z programu jednotlivých schůzí a k dalšímu časovému posunu. My jsme jako aktuální příklad v důvodové zprávě uvedli návrh pořadu 48. schůze, ale připomínám třeba i tu schůzi probíhající.

Snahou předkladatelů je proto odstranit nebo změnit stávající stav, kdy Sněmovna projednává neaktuální, i více než dva roky staré materiály, kdy její usnesení jsou zcela formálního charakteru a kdy také její případná doporučení přicházejí s neakceptovatelným zpožděním.***
Přihlásit/registrovat se do ISP