(18.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Druhý pozměňovací návrh, též ho máte písemně na lavicích, je v § 101 doplnit část B novým odstavcem č. 5 a je to v podstatě vyšší spotřební daň z cigár a z doutníků. Vedlo mě k tomu to, že v cigaretě zhruba byly necelé 2 koruny spotřební daně v jedné cigaretě a doutník měl korunu patnáct. Tady se cigára přibližují dani, když bude přijat návrh, který je v balíčku a mnou upraven, tak bude spotřební daň přes 2 koruny v jedné cigaretě a tady se k tomu blížíme. U těch cigaret to jsou ty, které jsou ve smotku do 8 mm průměru. U doutníků je 6 korun, protože je to komodita, která je neúměrně zatížena spotřební daní, to znamená málo podle mého názoru, protože jinde jsou váhové kategorie, kdy daň je z tabáku na kilogram už výrazně přes tisíc korun a u doutníků o hmotnosti 40 g je pořád daň jen korunu patnáct, takže tam jsem si dovolil navrhnout 6 korun. Je to vybilancováno, že to je příjem vcelku jistý do státního rozpočtu 50 milionů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také děkuji panu poslanci. Požádám nyní paní poslankyni Hanu Šedivou. Připraví se Ladislav Skopal.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který máte předložený na lavicích. Pouze navrhuji vyměnit, nebo změnit slova za písmenem s) "náhrada výdajů ve výši", a tam "prokázaných výdajů" místo "peněžité hodnoty naturálního plnění". Tento pozměňovací návrh byl projednán se zástupci Ministerstva financí, kteří s tím souhlasí. V případě, že by nebyl přijat, tak by například prezident republiky musel platit daň z užívání sídla prezidenta republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď poprosím tedy Ladislava Skopala. Pak požádám Josefa Šenfelda, aby přednesl nebo načetl svůj návrh. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já se rovněž přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. (Na galerii vykřikuje pan Šinágl. Ochranná služba ho vyvádí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím službu na galerii, aby se tam situace uklidnila. Prosím o klid. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Já si dovolím pokračovat. Jedná se o pozměňovací návrh, který v části zákona o dani z nemovitostí vypouští body 1 a 2. Já jsem rozdal dva pozměňovací návrhy. Druhý ruším.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to vše. Můžeme poprosit - pan poslanec Josef Šenfeld je další písemně přihlášený. Pak bych požádal poslankyni Soňu Markovou.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já bych se chtěl jen formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vám nechal předložit na lavice. Abych uvedl, o co se jedná: mým návrhem se daň z nemovitosti zemědělsky užívaných staveb vrací na původní výši. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď poprosím poslankyni Soňu Markovou. Připraví se jako poslední pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl písemně rozdán na lavice. Tím nejhlavnějším, co v tomto pozměňovacím návrhu je, a chtěla bych to zdůvodnit, že tento návrh vlastně znamená posunutí stropu pojistného na zdravotní pojištění na šedesátinásobek průměrné mzdy z konce roku 2007, a tímto pozměňovacím návrhem se snažím vlastně naplnit ten princip solidarity, který byl narušen právě zastropováním pojistného na zdravotní pojištění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím Pavla Suchánka a pak Zdeňka Škromacha, pak poslance Hovorku. Takže teď poslanec Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, pane předsedající. Já bych přednesl jeden pozměňovací návrh k tisku 917 ke státnímu rozpočtu na rok 2010, a to v části první - změna zákona o dani z nemovitostí, článek 1 se doplňuje takto: za bod 12 se vkládá bod č. 13, který zní: V § 16a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: v roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 4 odstavce 1 písmena v), v § 6, 11 a 12 do 30. listopadu 2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Odůvodnění. Návrh se předkládá s cílem umožnit obcím další úvahu o koeficientech k dani z nemovitosti pro rok 2010. Podle dosud platné právní úpravy měly obce možnost přijmout koeficienty k 1. srpnu letošního roku a upravovaly obecně závazné vyhlášky se znalostí základních sazeb v té době platných, to je před změnou zákonných podmínek. Současně se obcím umožňuje přehodnotit případné osvobození zemědělské půdy od daně z pozemku. Prodloužením termínu pro vydání obecně závazných vyhlášek až k 30. listopadu bude obcím dán prostor modifikovat stávající, či vydat nové vyhlášky v zákonem stanoveném termínu tak, aby byly účinné k 1. lednu zdaňovacího období 2010. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím Zdeňka Škromacha, aby přečetl své návrhy. Prosím, Zdeňku, máš slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, byť jsem trošku zažil šok, kdy pan poslanec Nečas, který tady horlivě obhajoval původní návrh vlády, tak jako první vlastně předložil pozměňovací návrhy, takže mi nezbývá nic jiného, než na to reagovat tím, že tedy také předložím pozměňovací návrhy.

Dostali jste tedy písemně několik mých pozměňovacích návrhů, ale v zásadě si myslím, že bude potřeba to zjednodušit, takže bych asi zřejmě svůj pozměňovací návrh načetl a všechny ostatní návrhy jsou irelevantní, čili na nich netrvám.

Čili pozměňovací návrh poslance Zdeňka Škromacha k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, sněmovní tisk 917.

1. Část sedmá se vypouští a následující části a články se přečíslují.

2. Část dvanáctá se vypouští a následující části a články se přečíslují.

3. Část osmá se vypouští a následující části a články se přečíslují.

Jenom krátce shrnu. Ten první návrh se týká vypuštění ustanovení vládního návrhu, na jejichž základě má dojít ke snížení dávek státní sociální podpory, konkrétně přídavku na dítě, rodičovského příspěvku a porodného a zachování současné výše těchto dávek. Ten druhý návrh se týká současně zachování změny v systému v nezaměstnanosti a státní sociální podpory. A ten třetí návrh se týká zákona o sociálních službách, to znamená, že se zachová příspěvek na péči v původní výši a nedojde k jeho snížení tak, jak to navrhovala vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také děkuji Zdeňku Škromachovi. Teď požádám Ludvíka Hovorku, další pak bude Bohuslav Sobotka. Takže teď Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych se chtěl, vážené kolegyně, vážení kolegové, také přihlásit ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jste dostali na lavice.

Ten první se týká změny zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění části patnácté. Jedná se tam o to, že vlastně v úsporném balíčku se navrhuje, aby vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem na osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanovoval nařízením vlády. Já vlastně navrhuji, aby platby za státní pojištěnce zůstaly fixovány tak, jak to bylo doposud v právním předpisu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP