Začátek schůze Poslanecké sněmovny
29. září 2009 ve 14.06 hodin
Přítomno: 167 poslanců
 

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 62. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 62. schůze dne 17. září 2009. Pozvánka vám byla rozeslána přes poslanecké kluby téhož dne.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili: pan poslanec Vojíř - náhradní karta číslo 3, pan poslanec Bursík - náhradní karta číslo 1 a pan poslanec Špika - náhradní karta číslo 10.

Ještě než přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abych umožnil novému kolegovi složit poslanecký slib.


Slib poslance

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás informovat, že pan Ladislav Šustr se vzdal svého poslaneckého mandátu. (V sále je hluk, z lavic se ozývá tišení: šššš.) Proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance.

Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A vás žádám, kolegyně a kolegové, o vaše ztišení.

Paní poslankyni předávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. (Opět se z lavic ozývá ššššš.) Dnešního dne převzal předseda Poslanecké sněmovny notářský zápis o vzdání se mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Ladislava Šustra.

Mandátový a imunitní výbor na své 38. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 141, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl dne 29. září 2009 mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Ladislavu Šustrovi. Současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jan Grůza, kterému vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 29. září 2009.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí nový poslanec poslanecký slib.

Prosím pana poslance Jana Grůzu, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby slib přijal. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanec Grůza skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dovolte, abych mezi námi uvítal pana poslance Jana Grůzu, popřál mu v poslanecké práci hodně úspěchů.

Nyní pokračujeme v pořadu schůze. Předávám řízení zpět panu předsedovi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ladislava Mlčáka a paní poslankyni Lucii Talmanovou. Má někdo jiný návrh?

Jiný návrh neregistruji, proto dávám hlasovat. Kdo s těmi to ověřovateli souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 115, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 62. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Ladislava Mlčáka a poslankyni Lucii Talmanovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Bartoš, paní poslankyně Čurdová, pan poslanec Hamáček, pan poslanec Hojda, pan poslanec Kvapil, paní poslankyně Konečná, pan poslanec Krupka, pan poslanec Melčák, paní poslankyně a místopředsedkyně Němcová, pan poslanec Pleva, pan poslanec Pospíšil, pan poslanec Řebíček, pan poslanec Severa, pan poslanec Skopal Ladislav, pan poslanec Snítilý Evžen.

Z členů vlády s omlouvá paní ministryně Jurásková, pan ministr Kohout a pan ministr Tošovský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP