(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, paní a pánové. Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem na dnešní odpolední jednání, a to již šestým pevně zařazeným bodem. Je jím bod číslo

21.
Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom tento zákon projednali podle § 90 odst. 2. Je tedy navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 896/1.

Požádám pana poslance Waltera Bartoše, který už je u stolku zpravodajů, aby byl připraven, a zároveň pana poslance Milana Bičíka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Hluk a pohyb v sále.) Klid! Omlouvám se, pane poslanče. Požádám ostatní kolegy, aby se zklidnili. Projednáváme další bod. Byl bych rád, abychom ho projednali v klidu. Prosím i předsedy klubů, kteří jistě mají vážné jednání. (Posl. Kováčik z místa: Některé.) Některé. (Poznámka z pléna: Konkrétně.) Dobře. Žádám předsedu klubu ODS a předsedu klubu ČSSD, aby případné jednání, které je jistě velmi vážné, přenesli do předsálí, abychom mohli v klidu projednat návrh kolegy Bartoše. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se ve svém vystoupení omezím jenom na velice krátká konstatování. Nechci příliš zdržovat Sněmovnu, protože otázka takzvaných státních maturit, neboli podle zákona společné části maturitní zkoušky, abychom byli úplně přesní, byla omílána v médiích v podstatě celý půlrok.

Víme, že ve všech středoevropských a východoevropských státech už existuje podobná zkouška, a také víme, že ve všech těchto státech se zaváděním této zkoušky byly problémy a v tom prvním roce se potýkalo jak Polsko, Maďarsko, tak Slovensko s problémy, které byly především logistického rázu. Abychom se nedostali do podobné situace, respektive abychom minimalizovali toto riziko, to je hlavní cíl nebo úkol této novely školského zákona, kterou vám dnes, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám. Jinými slovy - odklad maturit o jeden rok umožňuje realizovat maturitní zkoušku s přijatelnou mírou kontrolovaných rizik.

Ta klíčová rizika, která nelze v případě neodložení termínu maturit účinně minimalizovat, jsou tato:

Za prvé je to riziko nemožnosti provést plnohodnotné a plošné ověření všech logistických komponent maturitní zkoušky, a to jak na straně škol, tak na straně Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Riziko číslo dvě se týká nevyužitelnosti výsledku maturitní zkoušky vysokými školami.

Riziko číslo tři je nadměrná, koncentrovaná, segmentovaná neúspěšnost žáků. Teď to zkusím přeložit do českého, srozumitelného jazyka: Pokud nastavíme špatně skóre úspěšnosti, tak se můžeme dostat do podobné situace, jako bylo Polsko, kde ta úspěšnost byla tak vysoká, že si veřejnost nakonec vynutila tlak na politiky, ti tu laťku snížili a ústavní soud ji zase posunul do toho původního stavu. Tudíž x procent dětí mělo maturitní vysvědčení, které v podstatě bylo neplatné. Toto, pokud odložíme, umíme minimalizovat. Pokud to neodložíme, dostáváme se do nebezpečí, že nám může neodmaturovat větší počet dětí.

Další riziko, a to bude to poslední, které bych rád zmínil, je jakási dezintegrace v přípravě pedagogických pracovníků pro výkon funkcí orgánů maturitní zkoušky, a to vzhledem k tomu, že je potřeba upravit logistický model. Jinými slovy - učitelé byli připravováni na nějaký logistický model, pak byla změna a teď se předpokládá další změna.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit, abyste tento návrh prvním čtením schválili, abychom takzvané státní maturity o rok odložili, tím pádem získali dostatečný čas na to, aby tato zkouška mohla v klidu, v pohodě a bez problémů proběhnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Walteru Bartošovi jako navrhovateli. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Bičík. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vládo, kolegové, kolegyně, mezi sněmovními tisky, o jejichž případném zařazení jsme rozhodovali na začátku této schůze, ležely celkem tři, které se tím či oním způsobem dotýkaly školského zákona a těch jeho ustanovení, která pojednávají o reformě maturitních zkoušek. Tento projednávaný tisk 896 v podstatě navazuje na tisk 870 s tím, že podle názoru předkladatele reaguje na vývoj situace a nové skutečnosti, které v přípravě maturitních zkoušek nastaly v průběhu letních měsíců.

K samotnému návrhu mohu jako zpravodaj konstatovat, že jeho obsahem je posunutí termínu prvního konání nového způsobu maturitní zkoušky na středních školách z roku 2010 na rok 2011, tedy o jeden rok, s tím, že současně bude o jeden rok zkráceno přechodné období, a s tím, že žáci, kteří mají řádně konat maturitní zkoušku v roce 2011, mohou k českému jazyku jako druhý zkušební předmět společné části maturitní zkoušky zvolit buď cizí jazyk, tak jako je to dosud, nebo matematiku, což je podstata uvedené změny.

V důvodové zprávě předkladatel uvádí, že stav připravenosti společné části maturitní zkoušky je nevyhovující a že ani dosavadní odklad zavedené nové podoby maturit, který jsme přijali, o dva roky, neodstranil významné problémy, které projekt provázejí. Nepřipravenost konceptu vyvolává podle předkladatele oprávněné obavy, zda pochybnosti o realizaci projektu jsou nyní řešitelné a zda případné chyby systémové, logistické, bezpečnostní nedopadnou negativně na školy nebo na maturující žáky.

Jako zpravodaj mohu konstatovat, že z formálního hlediska návrh splňuje legislativní požadavky, že má všechny požadované náležitosti. Znovu připomínám, že předkladatel žádá Poslaneckou sněmovnu o projednání návrhu ve zrychleném čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Sněmovny, a dále připomínám, že přesto, že byl návrh předložen až 24. srpna, vláda jej projednala na svém zasedání již 27. srpna, včas předala stanovisko, které jsme obdrželi jako tisk 896/1, a že toto stanovisko je nesouhlasné.

To je k vystoupení zpravodaje vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní dosud dvě přihlášky, paní ministryně školství Kopicové a paní poslankyně Michaely Šojdrové. Paní ministryně školství se ujme slova. Vidím přihlášku pana kolegy Lišky. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, milá vládo, dámy a pánové. Není úplně lehké dnes předstoupit před vás, v době, která v sobě nese řadu bouřlivých změn, jako ministryně, která zodpovídá za vzdělání našich dětí a mládeže. Tedy těch dětí, které jednou převezmou starost o věci veřejné a díl odpovědnosti za naši budoucnost.

Příprava vzdělaných a velmi kvalifikovaných, kultivovaných lidí, té lze dosáhnout jedině tím, že budeme dlouhodobě a všestranně podporovat kvalitní vzdělávání, vzdělávání zaměřené na rozvoj takových znalostí a dovedností, které umožní absolventům škol naplnit představy a očekávání o jejich budoucím životě a profesním uplatnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP