(11.50 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. O slovo se přihlásil pan poslanec Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jen stručně pohovořím, protože jsem fakticky ten návrh zákona připravoval. Je tedy korektní zde v plénu říci, že s pozměňovacími návrhy, které byly načteny jak v ústavněprávním výboru, tak potom zde v plénu v rámci druhého čtení nemám žádný problém, byť tato informace samozřejmě je pro vás pouze faktická.

Chci konstatovat, že jednu věc, kterou cítím jako určitou věc, která měla být asi více prodiskutována v ústavněprávním výboru, ne načtena zde přímo na plénu, tak to je pozměňovací návrh pana kolegy Křečka a paní kolegyně Šedivé. Rozumím tomu, že v určitých případech je dobré, aby byla v zákoně dána možnost snížit právním předpisem dané náklady, které exekutor získává. V určitých případech, zvláště není-li vymožen majetek. Ale trošku se bojím, jestli bez hlubší diskuse v ústavněprávním výboru, diskuse i se samotnou komorou bychom teď měli přijímat variantu, která je fakticky výrazným průlomem. Je průlomem v tom, že exekuce, exekuční činnost, což je výkon fakticky státní moci, kde odměna je stanovena právním předpisem, tak jsou určité konkrétní situace. Toto pravidlo, že právní předpis stanovuje odměnu, prolamuje a dává se šance dohodě mezi exekutorem a účastníkem řízení. To samozřejmě není špatně, je to zcela na místě a přirozené třeba u advokáta nebo jiného svobodného právnického povolání, u exekutora to trošku cítím jako problém a trošku se obávám toho, aby zde na trhu potom nevznikaly "boje" mezi exekutory a nedocházelo k tomu, že silní, velcí exekutoři budou vytlačovat menší exekutorské úřady právě proto, že budou ochotny a schopny nabídnout mnohem nižší cenu. Možná je moje obava lichá, já to neumím posoudit. Já ten návrh absolutně nezavrhuji, má svou logiku v případě, že dojde k zastavení exekuce pro nemajetnost, jen mě trošku mrzí, že jsme to téma neprodiskutovali v ústavněprávním výboru. To je třeba ten důvod, proč osobně se u tohoto návrhu pana kolegy Křečka a paní kolegyně Šedivé zdržím. Ne že bych s tím nesouhlasil, já tu myšlenku považuji za správnou, abychom nějak moderovali situaci nebo upravili situaci, kdy je exekuce zastavena pro nemajetnost a stanovili tam jiné náklady než ty, které dnes stanovují dané právní předpisy, ale bojím se toho to bez diskuse takto prolomit a říci, že to bude v zásadě na dohodě. Trošku bych se spíše přimlouval za model, že třeba tam snížíme ty tabulky, které upravují vynaložené výdaje, že snížíme tu částku upravenou v právním předpisu, ne že ji takto prolomíme a dáme tam úplnou smluvní volnost. Pokud třeba ještě navrhovatelé tohoto návrhu moje obavy rozptýlí, jsem připraven ten návrh i podpořit, ale zatím spíše na něj nahlížím jako na návrh, který by bylo nutné nebo vhodné ještě prodiskutovat v ústavněprávním výboru předtím, než by měl být podpořen.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych závěrem řekl ještě jednu větu. Zvláště vás prosím o podporu návrhu ústavněprávního výboru, protože jsme tam - a ústavněprávní výbor to odsouhlasil do svého usnesení - ještě načetli právě ono prolomení generálního inhibitoria, které činí v praxi velké problémy a způsobuje často nepřiměřený zásah do postavení a do majetkových pozic dlužníka. Dlužníkovi je zablokován veškerý majetek, aniž by se hodnotilo a zkoumalo, jak je veliký dluh. Já sám zde vycházím ze své poslanecké praxe, kdy se nedávno na mě obrátili podnikatelé, kteří vlastnili majetek firmy v řádech desítek milionů korun, a tento majetek firmy byl na několik měsíců zablokován v rámci exekučního řízení pro dluh v částce 100 000 korun. Všichni asi cítíme, i ti, co nemají právnické vzdělání, že tato právní úprava je opravdu nepřiměřená, tvrdá, může poškodit pozici dlužníka, a proto je třeba ji moderovat a lépe ji uzpůsobit. Ta moderace v žádném případě nesnižuje šance věřitele domoci se peněz, pouze stanovuje spravedlivější a přiměřenější pravidla. Tedy o to vás prosím jako ten, kdo tento návrh fakticky připravoval v době vlády pana premiéra Topolánka a jíž ten návrh víceméně, ne víceméně, ale je. Takže prosím o podporu toho návrhu a i toho, co obsahuje usnesení ústavně právního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásila paní poslankyně Šedivá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych jenom k tomu svému pozměňovacímu návrhu, tak jak ho tady kritizoval pan bývalý ministr, řekla: jedná se tady o dohodu, která sice není právně podložená, ale v podstatě se i dneska ty dohody uskutečňují. Je to návrh, který vychází z praxe firem, které ve velkém podávají návrhy na exekuce. Tyto firmy většinou neznají majetkové poměry svých dlužníků. Tady se může stát, že pro firmy, pokud by musely dodržovat tarif nebo tu náhradu nákladů, tak jak je stanovena v zákoně, by to bylo velmi zatěžující. Proto se domníváme, že uzákonění nebo úprava zákona, této možnosti dohodnout se s exekutorem, který určitě nedělá pro tu firmu jenom jednu jedinou exekuci, ale dělá jich několik desítek, ba stovek, je možné. Mají to advokáti, to už tady bylo řečeno, je to otázka podnikatelských záměrů, ale domníváme se, a ty firmy, které jsou oprávněné v exekučních záležitostech, se také domnívají, že v případě, kdy není jistota, jestli budou jejich pohledávky vymoženy, by měly mít možnost se dohodnout s exekutorem pro případ, že jejich pohledávka nebude vymožena, aby se dohodly na výši odměny

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se současně s panem ministrem k nim vyjádřili. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych navrhl následující postup hlasování o pozměňovacích návrzích - jednotlivě, tedy A, B, C, D. Pokud by nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem A, tedy pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, pak hlasovat o legislativně technickém pozměňovacím návrhu, který jsem navrhl, a pokud budou návrhy přijaty, budeme moci hlasovat o návrhu jako o celku. Konstatuji, že tyto pozměňovací návrhy nejsou ve vzájemné kolizi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane zpravodaji. Nechám váš návrh odsouhlasit.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto postupem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 343 z přihlášených 154 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti 1. Konstatuji, že tento postup byl schválen.

 

Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme tedy hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, tedy návrh ústavněprávního výboru. Stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 344 z přítomných 155 poslankyň a poslanců pro návrh 119, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, tedy poslanců Křečka a Šedivé, o možnosti uzavření dohody mezi oprávněným a exekutorem. Stanovisko kladné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan ministr? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 156 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 1. Konstatuji, že i tento návrh byl schválen. Prosím pokračujte, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP