(14.50 hodin)
(pokračuje Barták)

Toto bylo ve zkratce několik základních pilířů novely, jejímž hlavním cílem je vyřešení aplikačních problémů a sjednocení naší právní úpravy s úpravou mezinárodní, platnou především pro členy Severoatlantické aliance. V této souvislosti si vás dovoluji požádat o schválení návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi obrany Martinu Bartákovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Bičík. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Děkuji. Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, kolegyně, kolegové, k vládnímu návrhu na změnu zákona číslo 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, vám předkládám tuto úvodní zprávu.

Jedná se o vládní návrh zákona obsažený v jejím legislativním plánu už na rok 2008 a vycházející podle důvodové zprávy z koncepce výstavby profesionální armády České republiky přepracované na nové zdrojové rámce. Navrhované změny jsou přitom zdůvodňovány zejména potřebou zkvalitnění studia a výcviku vojáků v souvislosti s přechodem na úplnou profesionalizaci armády, na prohloubení kompatibility naší armády, na řešení podmínek pro zapojení vojáků Armády České republiky do zahraničních operací, na doplnění zákona o opatření vyvolaná vnějšími okolnostmi - tady už byly zmíněny zejména ty okolnosti, kterými je přijetí jiných zákonů. V oblasti výběru uchazečů o povolání do služebního poměru, služebního zařazení, tam jde také zejména o změny vyvolané přijetím jiných zákonů. Výjimkou je vzpomínané nové stanovení hodnostních sborů a hodností a stanovení nejkratší doby výkonu služby v hodnosti.

Jak zde pan ministr už uvedl, k výraznější změně dochází u § 31a až c, to je oblast týkající se intenzivního výcviku, nepřetržitého výcviku a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky. Jde o zpřesnění postavení a práv vojáků v těchto situacích. Nově je do zákona zařazován také paragraf řešící výkon služby vojáků mimo území České republiky.

V hlavě II zákona, která se týká základních povinností vojáků, je nově zařazeno ustanovení týkající se - také to zde bylo vzpomenuto - zákazu korupce, povinnosti hlásit nadřízenému zahájení trestního řízení vůči své osobě.

Z pohledu platových náležitostí se změna zákona promítá do nároku na plat v době volna za nepřetržitý vojenský výcvik a nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky.

Ano, zákonem je řešena i otázka poskytnutí mimořádné rehabilitace po skončení operací, jsou nově definovány podmínky pro přiznání jednorázového mimořádného odškodnění při poškození zdraví, za vznik invalidity, a také pro vojáky, kteří plní úkoly podle zákona o zpravodajských službách na území naší republiky, je to řešeno jiným způsobem. Stejně tak je zákonem nově řešeno jednorázové odškodnění pozůstalých v případě úmrtí vojáka při výkonu služby.

Co se týká výsluhových náležitostí, doplňuje zákon ustanovení týkající se zániku nároku na výsluhové záležitosti na základě pravomocného rozhodnutí soudu v trestním řízení.

Chci upozornit, že nově je přepracována celá část zákona týkající se rozhodování ve věcech služebního poměru, že jsou nově doplněna přechodná ustanovení, která řeší - pan ministr to zde uváděl konkrétně - převod hodností a použití nově navrhovaných ustanovení tohoto zákona.

Mohu tedy říci, že velká část nově navrhovaných ustanovení této novely je technického nebo sociálního charakteru, že z pohledu funkčnosti armády, zabezpečení jejích příslušníků, je přijatelným základem pro diskusi nad návrhem zákona.

Z hlediska plnění formálních náležitostí návrhu předkladatelé uvádějí, že není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami ani s právem Evropské unie, že realizace zákona nebude vyžadovat zvýšené nároky na státní rozpočet, když nově navrhované a upravované instituty s finančním dopadem budou řešeny výhradně přesuny v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.

Závěrem svého vystoupení bych chtěl avizovat své závěrečné doporučení. Doporučím Poslanecké sněmovně, aby návrh propustila do druhého čtení, umožnila jeho projednání v příslušném gesčním výboru, aby umožnila i projednání některých pozměňovacích návrhů, které jsou signalizovány, a postoupila ho zpátky Sněmovně k závěrečnému rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku předsedy výboru pro obranu Jana Vidíma. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, chtěl bych vás velmi požádat o to, abyste opravdu umožnili projednání tohoto bodu nejen dnes v prvním čtení, ale i ve čtení druhém a třetím tak, aby tento návrh mohl být Parlamentem jako takovým schválen, podepsán prezidentem, tak abychom se vešli do mimořádného termínu říjnových voleb. Důvod je ten, že tento návrh novely zákona o vojácích z povolání byl vládou projednán, schválen a do Sněmovny zaslán už v únoru letošního roku. Z důvodů nám všem dobře známývh na jeho projednání přichází chvíle až teprve dnes.

Na tento zákon opravdu velmi netrpělivě čekají především personalisté na Ministerstvu obrany z těch důvodů, které uvedl už pan ministr. České armádě v minulých měsících bylo vcelku po právu vytýkáno, že někteří příslušníci, někteří vojáci Armády České republiky zcela prokazatelně sympatizují s hnutími, která mají ve svém programu omezení občanských práv, hnutí, která směřují k totalitě, mám konkrétně na mysli některé neonacistické spolky, a mechanismus, jak tyto příslušníky Armády České republiky propustit v podstatě neprodleně, personalisté v dnešním stavu nemají. Proto je nezbytné, abychom opravdu tento návrh projednali velmi rychle a promptně, aby tento mechanismus byl, aby se v armádě nemohli nacházet vojáci, kteří prokazatelně sympatizují s neonacismem. Jsou to pochopitelně jednotlivci, opravdu je jich velmi málo, ale myslím si, že je nutné umožnit jejich okamžitý odchod, odchod z armády.

Druhá věc, pro kterou já velmi pléduji a o kterou vás velmi žádám, abychom projednali tento návrh, abychom jej schválili ještě na této schůzi, je fakt, že když se projednávala reforma české armády, která směřovala k úplné profesionalizaci, tak u hodnostního značení došlo evidentně k pochybení, a tento návrh se snaží toto pochybení odstranit, protože jsme zkrátka - a to je především k pánům, kteří absolvovali základní vojenskou službu, prostě naše armáda v tuto chvíli nemá poddůstojnické hodnosti. Já to považuji za chybu a tento návrh toto odstraňuje.

Avizuji, že v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty pro projednání ve výboru pro obranu, který je navržen organizačním výborem jako výbor gesční, na pět dní, abychom se k tomuto návrhu mohli v příštím týdnu dostat v rámci druhého, případně i třetího čtení. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi výboru poslanci Janu Vidímovi. Kdo další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pravděpodobně není.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Zkrácení lhůty jsem evidoval ve vaší rozpravě, mám zapsáno, pane poslanče.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP