(18.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajce a končím bod č. 141.

 

Je před námi 13. pevně zařazený bod a tím je

127.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 627/2004 Sb.,
o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Děkuji paní ministryni spravedlnosti Daniele Kovářové, že zůstala u stolku zpravodajů. Žádám paní zpravodajku ústavněprávního výboru poslankyni Hanu Šedivou, aby také zaujala své místo u stolku zpravodajů. Zároveň otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku paní zpravodajky. Prosím.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že se dostáváme k poslednímu bodu dnešního programu. Já bych si dovolila načíst legislativně technickou opravu, kterou jsem nenačetla ve druhém čtení, a to ve znění: (Předsedající: Prosím, můžete.)

V bodu 13 pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení ústavněprávního výboru text poznámky pod čarou č. 4b nově zní "4b § 196 obchodního zákoníku".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to jasně legislativně technická. Někdo další do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli paní ministryně chce závěrečné slovo. Ne. Paní zpravodajka také nechce závěrečné slovo.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Takže při hlasování o tomto zákonu budeme mít pouze tři hlasování, a to hlasování o legislativně technické opravě, dále hlasování o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru a nakonec hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to tak jednoduché, že nemusím dát hlasovat ani o proceduře. Má někdo námitku proti mému postupu? Nevidím. Můžeme zahájit. Budeme hlasovat o legislativně technických změnách. Stanovisko?

Pan kolega Vondruška.

 

Poslanec Josef Vondruška: Já se omlouvám, pane předsedající, ale požádal bych, abychom bod 14 mohli hlasovat samostatně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, paní zpravodajko, budeme hlasovat samostatně. (Zpravodajka: Není problém.) Dobře. Takže budeme mít tři kroky, čili ten vyčleněný, většinovou část a pak ten zbytek ÚPV. Ano? (Ano.) Dobře. Nejdříve legislativně technické úpravy. Stanoviska? (Zpravodajka i ministryně souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 307. Ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 106 pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Jedná se o hlasování o bodu 14 pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru. Navrhuji souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.) Ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 308 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 106 pro 76, proti 8. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru, o těch zbývajících bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Zpravodajka i ministryně souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 309. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 106 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože jsme projednali všechny pozměňovací návrhy, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 310 a ptám se, kdo je pro. (Zpravodajka: Stanovisko souhlasné.) Stanovisko není potřeba k zákonu o celku, jenom k pozměňovacím návrhům, paní zpravodajko. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 105 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni spravedlnosti, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 127.

 

Protože je 18.56 hodin, netroufnu si vzhledem k tomu, že nikdo nepřednesl návrh na to, že bychom hlasovali o zákonech i po 19. hodině, zahajovat jakýkoliv další bod, přestože máme ještě na dnešek mnoho pevně zařazených bodů. Omlouvám se tímto i veřejnému ochránci práv, který tady čekal celý den až do této chvíle, že se na jeho dva body nedostalo. Ještě před ním bychom museli projednat dva návrhy zákonů ve třetím čtení.

Přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny, naší 56. schůze, a to podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny ze včerejška, to znamená, že přerušuji do pátku do 9 hodin ráno, kdy začne 57. schůze, tak jak byla přerušena. To znamená hlasování o zdravotním pojištění, o těch dvou návrzích. Po jejich skončení budeme pokračovat pevně zařazenými body 56. schůze. Pokud nedojde k jejich změně, tak bychom začínali bodem 135, pak 153 a dalšími podle schváleného pořadu.

Přeji vám hezký večer a těším se s vámi na shledanou v pátek v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP