(11.10 hodin)

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na úvod své zpravodajské zprávy bych vás chtěl seznámit s tím, že protože změn, které přijal ústavněprávní výbor, byla řada, bylo by stejně jako v předchozím bodě správně, abychom na závěr obecné rozpravy, resp. na začátek podrobné rozpravy hlasovali o tom, že budeme projednávat tisk ve znění tisku 478/1, to je usnesení ústavněprávního výboru, aby návrhy, které budou předneseny, byly předneseny k tomuto usnesení.

Ústavněprávní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala střední novelu občanského soudního řádu, vítáme instituty, které ministerstvo nově zavádí, a jenom provedl některé drobné změny a dopřesnění vyplývající spíše ze změn ostatních právních předpisů a dvě, řekněme, trochu zásadnější změny.

První se týká skutečnosti, že původní vládní návrh zákona předpokládal povinnou doručovací adresu a změny v doručování jenom pro občanské soudní řízení, nikoliv pro správní řád a daňový řád. Vedli jsme rozsáhlou debatu s Ministerstvem financí a s Ministerstvem vnitra, kde se nepodařilo dosáhnout toho, abychom úplně změnili správní řád a daňový řád, s tím, že budou změněny až následně, ale alespoň jsme, a tam děkuji Ministerstvu financí a Ministerstvu vnitra, alespoň jsme vydiskutovali, že ona podstatná změna pro občany, kterou přináší občanský soudní řád, tj. že v okamžiku, kdy dostanu domů do schránky zprávu o tom, že je mi doručena nějaká písemnost, tak po uplynutí oněch 14 dnů, nově 10 dnů, bude tato písemnost do mé schránky vhozena. Pokládali jsme za opravdu absurdní, abych podle toho, který orgán státu mi píše s doručenkou, aby nevěděl, jestli mi bude obálka do schránky vhozena, nebo nebude a musel podle čísla odesílací pošty se to pokoušet vydedukovat. Proto jsme se domluvili, že i správní řád i daňový řád budou změněny stejným způsobem. To znamená že pokud dostanu obálku na doručenku, nevyzvednu si ji, po 14 dnech, resp. nově po 10 dnech, platí fikce doručení, ale bude mi vhozeno do schránky. To já pokládám pro zvýšení komfortu občanů této země za naprosto zásadní.

Druhá změna zásadnějšího charakteru, kterou ústavněprávní výbor doporučuje přijmout, je věc, která se také na půdě výboru i ministerstva diskutuje delší dobu, a to je možnost zpeněžování cenných papírů v exekucích, resp. ve výkonu rozhodnutí prováděném soudem, kde po jednáních s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a s Ministerstvem spravedlnosti se došlo k nějakému kompromisnímu návrhu, který umožní, aby dlužníci neutíkali ze svých dluhů jenom proto, že v podstatě dnes není prostředek a není způsob, jak zpeněžovat jejich cenné papíry. Řeší se to převážně přes obchodníky s cennými papíry, aby ten proces byl transparentní, aby se při něm nemohly ztratit žádné prostředky, ale to řešení ústavněprávní výbor nabízí.

Tolik dvě změny a poprosím pana předsedajícího, aby pak zaregistroval moji přihlášku do podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji Marku Bendovi. Zaregistroval jsem jeho poznámku, kterou odhlasujeme tak jako v předchozím bodě o tom, co bude základem pro projednání. Eviduji jeho přihlášku do rozpravy podrobné.

Nyní ale otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

 

Ještě než otevřu rozpravu podrobnou, budeme hlasovat o návrhu, který tady padl, to znamená budeme hlasovat o tom, co je základem pro projednání tisku 478, a to bude tisk 478/1. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 66, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 66, přítomných 113, pro 95, nikdo proti. Návrh byl přijat. Základem pro projednání v podrobné rozpravě bodu číslo 20 je tisk 478/1.

 

Jako první v podrobné rozpravě vystoupí přihlášený pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poté paní kolegyně Šedivá.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na lavici vám byly rozdány dva moje pozměňovací návrhy, které prosím, aby byly brány vždy jako jeden blok návrhu, abychom si zkrátili hlasování. První jsou technické návrhy k správnímu řádu opravdu technického charakteru, které jenom drobně upřesňují vydávání informací z evidence obyvatelstva. Druhé pozměňovací návrhy jsou pozměňovací návrhy k onomu již mnou avizovanému, změně, kterou ústavněprávní výbor schválil, tj. zpeněžování cenných papírů, kde jsme po ještě závěrečné diskusi s Ministerstvem financí a Českou národní bankou - kterým bych chtěl, oběma institucím, také poděkovat za spolupráci - přinesli některá zpřesnění, která právě mají vést k tomu, že větší část těchto investičních nástrojů by byla zpeněžována přes obchodníky s cennými papíry, aby tam nevznikaly pochybnosti o vytěžení co nejvýhodnější ceny tohoto cenného papíru pro výkon rozhodnutí, resp. exekuci.

Takže prosím, abyste zaregistrovali tyto mé dva návrhy a brali je každý jako jeden návrh, o kterém je možné hlasovat jako o celku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní s přihláškou do rozpravy paní poslankyně Hana Šedivá. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolila rovněž k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu podat několik pozměňovacích návrhů, a to: část druhá, změna trestního řádu, se vypouští.

Dále část šestá, změna zákona o státním zastupitelství, se vypouští bod 2 a 4. Tyto body navrhuji hlasovat společně ve třetím čtení.

A v bodu 6 se vypouštějí v té větě slova "nebo asistenta státního zástupce". A tady rovněž doporučuji hlasovat společně s tou částí druhou, změna trestního řádu, protože to na sebe navazuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šedivé. Kdo dál do podrobné rozpravy? Ano, už vidím. Pan kolega Chytka se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, sliby se mají plnit, takže pokud jsme propustili do třetího čtení novelu zákona o úpadku, bylo by dobré, abychom v této materii ta ustanovení vypustili.

Můj pozměňovací návrh tedy zní: V části 19. článku XXI se bod 5 vypouští a v části XXIV. Účinnost, se vypouštějí slova "s výjimkou ustanovení článku XXI bodu 5, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu poslanci Chytkovi. Kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také ne. Protože nepadl žádný návrh, o kterém lze hlasovat ve druhém čtení, končím i druhé čtení tohoto návrhu. Končím bod číslo 20. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat.

 

Dalším bodem pevně zařazeným na dnešní dopolední jednání je bod číslo 24. Tím je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

 

Ještě než požádám pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, požádal bych paní kolegyni Levou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů jako zpravodajka tohoto tisku z výboru pro sociální politiku.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP