(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Chce se k předloženým návrhům vyjádřit pan poslanec Milan Bičík, zpravodaj výboru? Chce, takže má příležitost. Ostatní prosím o klid!

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, jen stručně. Změny, které se vrátily s návrhem zákona sem do Poslanecké sněmovny ze Senátu, se ani v jednom případě nedotýkají vlastního zákona. Týkají se jeho částí, kterými se mění další související zákony, čili konkrétně: ve správním řádu se přidává jedno slovo, hovoří se o českém znakovém jazyce, v občanském soudním řádu se doplňuje terminologie do paragrafu, který jsme společně s legislativou přehlédli při přípravě pozměňovacích návrhů, k drobné jazykové úpravě dochází v občanském zákoníku, opět se tam projevuje změna terminologie, a jediná věcná změna, která se dotýká zákona o České televizi a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, byla uvedena paní ministryní.

Já jako zpravodaj Poslanecké sněmovny v podstatě také za sebe doporučuji, abychom podpořili znění zákona takové, jaké přišlo ze Senátu. Pokud by snad nedošlo ke schválení zákona v této podobě, je stejně tak přijatelná i podoba, která byla schválena zde v Poslanecké sněmovně. To je vše z mé strany.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Milan Bureš.

 

Senátor Milan Bureš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, usnesení Senátu o vrácení návrhu zákona o znakové řeči s pozměňovacími návrhy vychází z projednání návrhu zákona ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, a také byl projednán ve stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky. V obou případech, jak výbor, tak i komise navrhly obsahově shodné čtyři pozměňovací návrhy. V rozpravě na schůzi Senátu pak byly přijaty další dva pozměňovací návrhy a Senát tak na své 15. schůzi 18. července letošního roku rozhodl počtem 33 hlasů ze 36 přítomných o vrácení návrhu zákona s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně.

Dovolte krátkou rekapitulaci pozměňovacích návrhů. První pozměňovací návrh znamená doplnění slova "českého" před slova "znakového jazyka". Druhý pozměňovací návrh nahrazuje pojem "znaková řeč" termínem "komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob". Třetí pozměňovací návrh - tam se jedná pouze o drobnou terminologickou úpravu. Čtvrtý pozměňovací návrh - jde znovu o nahrazení slov "znakové řeči" slovy "zvoleného komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob", podobně jako tomu bylo u druhého pozměňovacího návrhu. Pátý a šestý pozměňovací návrh vypouští terminologii "znaková čeština".

Uvedené pozměňovací návrhy byly projednány se zástupcem navrhovatele, se zástupci odborné veřejnosti a také se sněmovním zpravodajem. Smyslem pozměňovacích návrhů je především terminologické zpřesnění návrhu zákona.

To je vše. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane senátore. Táži se, kdo další chce vystoupit v rozpravě. Pokud nikdo, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony, podle sněmovního tisku 429/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 429/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 24 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo souhlasí, ať a zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro bylo 163, nikdo proti, takže tento návrh ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

Hlásí se pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já se omlouvám, pane předsedající, ale chtěl bych jenom pro stenozáznam říci, že jsem hlasoval ano, ale bohužel na mém tlačítku se nerozsvítilo patřičné světýlko, takže zřejmě i to nové hlasovací zařízení má ještě své chybičky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bereme to na vědomí. Budeme se věnovat bodu

 

6.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
/sněmovní tisk 483/ - druhé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve druhém čtení poděkoval rozpočtovému výboru za projednávání této předlohy. Jedná se o dluhopisový program, který nezvyšuje celkovou výši státního dluhu, pouze umožňuje správě státního dluhu, tedy Ministerstvu financí, aby z částky, kterou máte v zákoně uvedenou, tedy do 20 miliard korun, skupovalo z trhu státní dluhopisy ještě před dobou jejich splatnosti, v době, kdy to je výhodné, což - obávám se - bohužel právě teď ta doba je, a dluhopisy rušilo a vydávalo nové. Tímto opatřením se výrazně zpružní správa státního dluhu, uspoří se významné prostředky, aniž by se vydávaly nějaké nové další peníze ze státního rozpočtu. Proto si dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu. Chováme se tak již třetím rokem a výsledky jsou více než pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal pověřený zpravodaj výboru pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zastoupil zpravodaje kolegu Sobotku a seznámil vás s usnesením rozpočtového výboru z 28. schůze konané 28. května tohoto roku k předmětnému vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu. Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Chrenka a zpravodajské zprávě Bohuslava Sobotky a po rozpravě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas, a to bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Mohu zahájil rozpravu podrobnou. Ani zde nemám přihlášky, ale o slovo se hlásí pan ministr Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné pozměňovací návrhy ve druhém čtení, dovoluji si využít dobrodiní jednacího řádu a požádat bezprostředně o zařazení třetího čtení.

 

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji vám za tento návrh. Táži se, zdali jsou proti tomu námitky. Pokud ne, tak nejprve ukončím podrobnou rozpravu, protože se již nikdo nehlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP