(18.40 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. Sněmovnu uklidním tím, že to je poslední bod Ministerstva spravedlnosti na dnešním jednání Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi, abych velmi stručně uvedl zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Jedná se o úplně nový zákon, nikoliv o novelu stávajícího zákona. Do úvodu je pouze vhodné říci, že se jedná o jeden z klíčových zákonů reformy justice, který přináší filozofii do české justice, že všechny úkony administrativního charakteru a nemeritorní, procesní a jiná rozhodnutí na základě zákona, v zákoně přímo uvedená, může činit vyšší soudní úředník, a soudce tak bude činit pouze meritorní či jiná klíčová procesní rozhodnutí, a bude mít tak dostatek času pro kvalifikovaná a rychlá rozhodování.

Chci tedy říci, dámy a pánové, že tento návrh by měl přispět k zrychlení a zkvalitnění české justice a z českých soudců udělat soudce, nikoliv z nich dělat administrátory, tak jak bohužel dnes často fungují. To znamená, cílem je odstranit nežádoucí stav, a to tak, že zcela nově upravujeme kompetence a působnost vyšších soudních úředníků.

Vedle institutu vyššího soudního úředníka zákon úplně nově zavádí institut tzv. vyššího úředníka státního zastupitelství, kdy v míře samozřejmě menší než na samotných soudech do budoucna bude možné zřizovat takovýto kvalifikovaný administrativní aparát i na státních zastupitelstvích.

Dále o tomto nechci hovořit, protože se jedná o druhé čtení. Pouze tedy konstatuji, že návrh projednal ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny, který návrh schválil a doporučil Poslanecké sněmovně, aby jej ve znění změn a doplňků přijala. Jinými slovy, je zde usnesení ústavněprávního výboru, které obsahuje některá doplnění, některé pozměňovací návrhy a já za navrhovatele konstatuji, že s těmito změnami obsaženými v usnesení ústavněprávního výboru se plně ztotožňujeme.

Prosím vás tedy, dámy a pánové, abyste tento návrh podpořili a abychom tak postupně realizovali reformu české justice. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Pospíšilovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 294/1. Prosím o slovo opět zpravodaje tohoto výboru, pana poslance Stanislava Křečka.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tento zákon s vědomím toho, že to je jeden střípek do mozaiky novelizace české justice, nebo předělávání české justice. Není to samozřejmě samospasitelné. Může to mít řadu problémů. Ale jistě je to zákon, který zaslouží naší pozornosti. Ústavněprávní výbor doporučuje tento zákon posunout do třetího čtení.

Dovolím si v podrobné rozpravě načíst drobnou novelu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Není taková přihláška. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak už jsem signalizoval, chci přednést drobnou úpravu. Jelikož jsme zahrnuli v této věci asistenty soudů a asistenty státních zástupců, musíme tuto změnu převést také do zákoníku práce, který platí již od 1. ledna.

Takže můj pozměňovací návrh zní: V části čtvrté - Část čtvrtá - nadpis Změna zákoníku práce § 31, v § 5 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se za slova "asistentů soudců" vkládají slova "asistentů státních zástupců". Poznámka pod čarou pak zní: 4e § 23a zákona 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona, který bude schválen.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i vám, pane kolego. Ptám se ještě na přihlášku do podrobné rozpravy. Není taková. Končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím tedy projednávání bodu číslo 24, sněmovního tisku 294.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověřením vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Prosím o slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za udělené slovo, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení zákona a že nutnost novely tohoto zákona byla mnou podrobně vysvětlena při projednávání v prvním čtení, vzdávám se dále svého slova.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro obranu. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 295/1. Zpravodajem výboru pro obranu je pan poslanec Milan Bičík a já prosím nyní, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který je obsažen ve sněmovním tisku 295/0, výbor pro obranu projednal na své schůzi dne 7. listopadu 2007 a přijal k němu usnesení číslo 60, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout tento návrh se dvěma změnami. Já na ně chci upozornit.

V článku 1 v bodech 20 a 26 se slova "na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru" vypouštějí.

A druhý návrh. V článku 1 v bodě 48 v § 34 odst. 5 se slova "ustanovení zákona" nahrazují slovy "ustanovení tohoto zákona".

Usnesení je v legislativních podkladech k zákonu označeno jako tisk 295/1.

To je moje zpráva z jednání výboru, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou, proto se vás ptám, zda se někdo hlásíte. Není žádná taková přihláška, proto končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Opět se tážu, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Bičík, má slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych v podrobné rozpravě předložil k návrhu zákona drobný pozměňovací návrh, který vyplývá z naší konzultace s legislativním odborem Poslanecké sněmovny. Dovolte, abych přednesl text návrhu:

V článku 1 se bod 22 vypouští. Ostatní body se přečíslují.

Odůvodnění: Když jsme dnes projednávali návrh programu dnešní schůze, hovořili jsme také o tisku 281, který představuje podstatnou změnu v právní úpravě Rejstříku trestů. Tento pozměňovací návrh v podstatě vypouští otázky, které chtěl řešit návrh obsažený v tisku 295, a to z toho důvodu, že tam dochází ke křížení tématu a materie je dostatečně ošetřená v onom vzpomínaném tisku 281. Tolik stručné zdůvodnění.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se někdo dál do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím tedy rozpravu podrobnou. Tím jsme se vyrovnali s druhým čtením tohoto vládního návrhu zákona. Končí tedy projednávání bodu číslo 25, sněmovního tisku 259. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP