(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, budeme pokračovat dalším schváleným bodem a tímto bodem je

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 227/4/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 227/5. Mezi námi je pan senátor Zdeněk Janalík, kterého srdečně vítám.

Prosím nejprve, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan poslanec Miloslav Soušek, je-li přítomen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh, který byl předložen do Senátu, byl vrácen v senátní verzi a jenom krátce bych vám chtěl říct, v jakém je to stavu.

Základ té novely, který se týkal zkoušek mezi nižším a vyšším stupněm gymnázií, je jak v poslanecké verzi, tak v senátní verzi prakticky stejný. Jde tam jenom o drobné kosmetické změny. Dvě části, tzv. přílepky, Senát nedoporučil, a proto navrhl svoji verzi. Já se domnívám, že z pozice původního návrhu novely je to prakticky stejné, nicméně budu podporovat samozřejmě verzi Poslanecké sněmovny a o všem se rozhodne v hlasování.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miloslavu Souškovi. Tento návrh také projednával výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zeptám se pana poslance Milana Bičíka, zda chce vystoupit v této fázi projednávání. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já pouze konstatuji, že návrh zákona v té formě, v jaké byl vrácen zpátky ze Senátu do Poslanecké sněmovny, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu neprojednával a že bude záležet na rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Abych nevystupoval ještě jednou, chtěl bych hned sdělit, že z mého pohledu je mé stanovisko konzistentní s postojem při projednávání zde v Poslanecké sněmovně. Já osobně zaujímám k návrhu zákona neutrální stanovisko.

Mám ještě jednu poznámku. Domnívám se, že otázky, které řeší problematiku vzdělávání v oblasti regionálního školství a které jsou obsahem jednoho zákona, nelze nazvat přílepky. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otevírám rozpravu a jako prvního v rozpravě požádám o slovo pana senátora Zdeňka Janalíka. Prosím.

 

Senátor Zdeněk Janalík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil velmi krátce vystoupit ke zprávě, resp. k doporučení Senátu.

Obecně se dá říci, že pozměňovací návrhy podporují původní záměr předkladatele. A ten byl, aby byla zrušena zbytečná byrokratická zátěž v přijímacím řízení mezi nižším a vyšším stupněm gymnázia. V podstatě pozměňovací návrh Senátu vzhledem k tomu, že dáváme dva další pozměňovací návrhy, které ruší ty dvě další oblasti, které byly součástí tohoto návrhu novely zákona, tak jsme si dovolili ještě navrhnout určitou jazykovou úpravu v té části přijímacích zkoušek, která v podstatě lépe, výstižněji a jednoznačněji stanovuje nebo vystihuje podstatu tohoto problému.

Nicméně pozměňovací návrhy především ruší další dva návrhy, které s tímto zákonem přišly do Senátu. Já osobně to také nepovažuji za přílepky, jak tady řekl pan poslanec, nicméně to, proč pozměňovací návrhy navrhují, aby byly tyto dva návrhy vyjmuty z této novely, vycházejí z této skutečnosti. Za prvé se jedná o problematiku transformace organizační složky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na státní příspěvkovou organizaci a to je zcela v rozporu s metodikou Ministerstva financí o zřizování příspěvkových organizací, takže proto Senát doporučuje zanechat Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání jako organizační složku státu. To je jedna věc. A samozřejmě také druhotná záležitost v této problematice je ta, že návrh této změny ve státní příspěvkovou organizaci neřešil problémy, které by s touto transformací z hlediska personálního, z hlediska dalších kroků, které by měly být učiněny, souvisely. Takže je neřeší.

Druhá věc, která v podstatě je předmětem pozměňovacího návrhu, je to, že se jedná o vypuštění navrhované skutečnosti, že zřizovatel při povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě či škole s vyučovacím jazykem národnostních menšin nemusí hradit ze svého rozpočtu zvýšené výdaje na vzdělávání. Už dnes mají školy a školská zařízení s vyučovacím jazykem jiným než českým určité zvýhodnění z hlediska počtu dětí. Doposud zřizovatel mohl samozřejmě učinit tuto výjimku, ale musel ji zaplatit. Nyní v podstatě by přešla tato povinnost na stát. To znamená, že by to mělo dopad na státní rozpočet. Z toho důvodu se domníváme, resp. školský výbor Senátu, potažmo plénum Senátu rozhodlo, že toto není úplně v pořádku, a navrhuje, aby toto ustanovení bylo ze zákona vypuštěno.

Tolik k obsahu změn. Domnívám se, že tyto změny jsou ku prospěchu novely, kterou předkládala Poslanecká sněmovna, a požádal bych vás, abyste ji schválili ve znění postoupeném Senátem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. O slovo také požádal pan ministr školství Ondřej Liška a po něm mám přihlášku pana kolegy Petra Bratského. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já se na vás poměrně naléhavě obracím s prosbou a žádostí, abychom přijali tuto novelu ve znění, jak ji navrhuje Senát, a to proto, že některé změny, které navrhuje, jsou v souladu s tím, co Ministerstvo školství hodlá udělat, a já bych se k tomu rád konkrétněji vyjádřil.

Za prvé otázka CERMAT a změny této přímo řízené organizace na příspěvkovou organizaci. Pokud skutečně toto chceme - a já deklaruji, že toto chceme, protože pro zajištění úspěchu státních maturit a schopnosti této složky dosáhnout na evropské fondy bude naprosto klíčové, aby právě forma subjektu příspěvkové organizace byla zajištěna. To se ale může stát změnou zákona jedině tehdy, pokud tato legislativní změna bude naprosto jasná. A to v tomto případě není pravda. Já jsem si ověřil jak u právníků Ministerstva školství, tak externě, že tato původně navrhovaná úprava, to znamená v jedné větě, je na samé hranici ústavnosti. A proto vás žádám, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, protože my se na té hranici ústavnosti ocitnout nechceme. Ten záměr ale zůstává. Až budu před vás předstupovat s novelou státních maturit, tak její součástí bude tato věta. Bude ovšem doplněna o další ustanovení, která zajistí, že změna na příspěvkovou organizaci proběhne skutečně podle zákona, že tam nenastanou žádné, ať už personální či legální, problémy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP