(14.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Svůj návrh předkládám právě proto, abychom si uvědomili, že Poslaneckou sněmovnou nelze jen tak bez nějakého ustáleného způsobu, bez nějaké dohody a s nějakým takovým pohrdáním, jako cítíme, jen tak bohapustě mávat. Necháme jim na to týden, pak si to přetlačíme, přehlasujeme a mějte nás rádi. Toto ne.

Jinak pro program schůze hlasovat prostě nebudu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, bylo to pět tisků, jestli jsem si stačil všechny poznačit.

S faktickou pan místopředseda Vojtěch Filip. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo vlády, paní a pánové, já jen doplňuji, že tento návrh podle mého hlediska je potřeba hlasovat o každém tisku zvlášť, protože pokud by tomu tak nebylo, tak bychom nebyli schopni se dohodnout alespoň na tom, co je prioritou jak vlády, tak opozice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan ministr Langer má slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, stručná poznámka k vystoupení pana předsedy Kováčika. Právě proto, aby měli poslanci dostatek času na seznámení se se všemi tisky, které jsou určeny na jednání Poslanecké sněmovny, zákon o jednacím řádu hovoří o povinné desetidenní lhůtě k tomu, aby jakýkoliv návrh mohl být zařazen na program, a zákonodárci, mezi které nepochybně můj kolega Kováčika patřil, kteří schvalovali tento zákon, velmi dobře věděli, proč stanovují lhůtu deseti dnů.

Důležité tedy je dodat, že tato zákonem stanovená lhůta byla dodržena a zákonodárce dobře věděl, když řekl deset dnů, že je to lhůta, která by měla být dostačující pro každého poslance, aby se s každým bodem, který má být předmětem jednání seznámil. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec a předseda Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dovolte mi, pane předsedo, paní a pánové, stručně reagovat na vystoupení pana ministra Langera.

Ano, když se ta desetidenní lhůta stanovovala, tak se stanovovala s vědomím, že ty tisky půjdou postupně za sebou, že to nebude takováto hromada najednou. Protože kdo si spočítal, že měli-li bychom doopravdy v té krátké lhůtě, která byla desetidenní, všech těch x kilogramů přečíst, tak bychom na to prostě a jednoduše vyčerpali veškerý čas, aniž bychom dali možnost vyjádření k oponentuře. Čili je-li to postupně, každý z těchto tisků, deset dnů bohatě stačí. Jsem pro. Ale mnozí z nás jsou zvyklí si ten tisk třeba najít na příslušném ministerstvu na internetu, a jak se ukazuje na rozdíl od minulého volebního období, i toto je nadlidským úkolem, a pracovat s tím tiskem v elektronické podobě je tudíž nemožné ve lhůtě deseti dnů.

Já vím, jsou to určité překážky. My jsme zvyklí překážky překonávat. My pro případ, že můj návrh nebude prohlasován a že navzdory našemu nesouhlasu s programem schůze Sněmovny bude program schůze Sněmovny schválen, buďte ubezpečeni, jsme připraveni. Klub KSČM je připraven kvalifikovaně projednat všechny tyto návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se písemně do rozpravy přihlásil pan poslanec Vojíř. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést dva návrhy.

Prvním návrhem je vypustit bod č. 66 pod názvem Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006, sněmovní tisk 221. Tato zpráva nebyla doposud hospodářským výborem projednána, a jelikož nehrozí žádné prodlení, tak bych vás požádal o vyřazení z této schůze a zařazení na další schůzi. To je první bod.

Druhým návrhem je zařadit nový bod, který by nesl název Prodloužení termínu pro jednání vyšetřovací komise k mýtnému systému v České republice, kdy původní termín byl stanoven do 30. 6. 2007, ale je zřejmé, že tento termín nebude naplněn, neboť komise byla ustanovena a zasedla pouze jednou a zadala veškeré potřebné úkoly k tomu, aby se sešly potřebné dokumenty a vyšetřování mohlo skutečně začít. A proto vás žádám o prodloužení termínu do 31. 12. tohoto roku.

Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se přihlásil písemně pan poslanec Bičík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych také předložil jeden návrh, který se týká změny pořadu jednání této schůze.

Navrhuji, aby bod 2 podle navrženého programu jednání, kterým je Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tedy školský zákon, sněmovní tisk č. 82, proběhl ve druhém čtení v pevně určeném termínu, a to v pátek 8. 6. jako první bod dopoledního jednání. Celý tento návrh vyplývá z dohody se zástupci předkladatelů a také zástupci čtyř poslaneckých klubů. Děkuji. (Hluk v sále stoupá.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Dále se písemně přihlásila paní poslankyně Halíková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, v souladu s usnesením minulé schůze této Poslanecké sněmovny, na které jsme projednávali Informaci vlády o postupu čerpání fondů Evropské unie a byli jsme informování panem vicepremiérem Čunkem, že dosud nebyla ukončena jednání, jejichž garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, o Národním strategickém referenčním rámci, rozhodla tato Sněmovna a v programu na tuto schůzi jsem nenašla tento bod.

Proto navrhuji jeho doplnění, a sice o Informaci vlády o výsledcích vyjednávání o Národním strategickém referenčním rámci a dalším postupu čerpání fondů Evropské unie. Navrhuji zařadit tento bod na příští čtvrtek 14. června v dopolední části jednání po odpovědích členů vlády na písemné interpelace.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Já bych vás poprosil, jestli byste mi dala tento text navrhovaného bodu písemně.

Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky písemné. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Takže nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o vyřazení sněmovního tisku 45, tedy body 8 a 41 návrhu pořadu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 184, proti 1. Konstatuji, že body 8 a 41 byly z našeho návrhu pořadu vyřazeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP