(16.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Druhá věc. Pokud jde o úniky informací. Myslím, že se shodneme na tom, že to je jednoznačně negativní jev. Současně věřím, že se také shodneme na tom, že jeho odstranění není bohužel dílem okamžiku a jednorázového opatření. Je to kombinace několika vlivů. Za prvé jednoznačný signál směrem do policie, že každý únik informací bude velmi pečlivě prošetřován a jeho viníci budou postaveni před soud, tak abyste vytvořil atmosféru, která zabraňuje takovémuto jednání. Někdy se to daří, někdy se to nedaří. Podařilo se to v případě například oněch fotografií tragicky zesnulého hudebního skladatele Karla Svobody. Někde je zjištění toho, kdo je odpovědný za onen únik, složité. Je to leckdy složité v tom smyslu, že se objevují informace z trestního spisu, nicméně do tohoto spisu mají přístup poškození a jejich advokáti. Myslím si, že i kolegové z ČSSD by mohli hovořit o konkrétním případu, kde se objevily informace z trestního spisu, jejichž původcem úniku není policie, ale je to poškozený, resp. jeho advokát. A my musíme velmi pečlivě odlišovat situace, kdy je zodpovědný policista a kdy je zodpovědný za tento únik někdo jiný.

Třetí rovina, samotný případ pana policejního prezidenta Husáka. Já jsem nechal, uložil jsem řediteli inspekce ministra vnitra prověření okolností, nevím, zda se dá hovořit o úniku informací, protože v té věci neprobíhalo žádné trestní řízení, tedy v tom smyslu, jak jsme se bavili. Dosud závěry toho prověřování nemám a mohu vám slíbit, že v okamžiku, kdy je budu mít, ať již budou takové, že se podařilo zjistit, odkud informace v médiích pocházejí, nebo že se toto zjistit nepodařilo, tak vás o tom informovat určitě budu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec přednese svoji doplňující otázku.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji, pane ministře. Už jenom velice stručně. Je pravdou, že za úniky měli stát někteří detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr odpoví.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer To je složitá otázka, pane poslanče. Pokud by tomu tak bylo, tak by to byl jen důkaz toho, že situace v policii, tak jak jsem ji zdědil, je ještě horší, než si vůbec umíme představit. A jsem velmi rád, že někteří kolegové, kteří mě činí vinným za věci, za které odpovědným nejsem, v tuto chvíli kývají hlavou, protože, a teď to nemyslím vůbec špatně, to je dědictví, které člověk získal a se kterým se snaží vypořádat. A částečně se s ním může vypořádat sám, částečně bude potřebovat pomoc Poslanecké sněmovny.

Nemohu tu informaci ani potvrdit, ani vyvrátit, nicméně mohu říci, že v rámci takové té v uvozovkách šuškandy i tato informace dolehla k mým uším.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Následuje interpelace paní poslankyně Vladimíry Lesenské na nepřítomného omluveného ministra financí Miroslava Kalouska ve věci daňové reformy a středněpříjmových skupin. Já se zeptám… Vidím, že paní poslankyně přednese svoji interpelaci a pan ministr jí odpoví v zákonné lhůtě. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, zbytek vlády, vážené kolegyně, kolegové, jak jsme tento týden ve sněmovně již několikrát slyšeli, obracejí se na nás takzvané opoziční poslance lidé, kteří by rádi věděli něco více o daňové reformě, s tím, že mají informace jen z médií a ty že jsou útržkovité a tazatelé z nich, promiňte mi ten výraz, jsou úplně na větvi. Je to prapodivné a mně nezbývá nic jiného, než jim odpovídat, že své dotazy musejí směřovat k autorům a k těm, kteří je v regionu zastupují, neboť právě oni jsou těmi, kteří jim vše určitě vysvětlí. Nicméně i já bych ráda slyšela některé odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Z tohoto důvodu bych ráda slyšela váš výklad pojmu superhrubá mzda, a jak to vlastně s tou patnáctiprocentní daní pro fyzické osoby je, když v porovnání s tou dnešní jsme u úplně jiného základu pro její výpočet.

Určitá část předvolebních sociálních mandatorních výdajů veřejných rozpočtů pocházela z dílny KDU-ČSL, když jste byl právě jejím předsedou, a podpořili je i mnozí pravicoví poslanci v minulém volebním období. V současné době jste jedním z největších kritiků nárůstu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu. A je pravdou, že jednou z největších položek jsou právě sociální výdaje.

Vládou navrhované snižování rodičovského příspěvku i porodného a další opatření, jako například platby u lékařů, za recepty, zvýšení základní sazby DPH z 5 na 9 %, je vaší stranou deklarovaná podpora rodin s dětmi, za kterou se v obhajobě své politiky schováváte? A co společné zdanění manželů, které mnozí právě ze středněpříjmových skupin vítali? Vždyť právě plánované zrušení tohoto zdanění se dotkne jedné z nejprogresivnějších a nejpočetnějších skupin lidí ve státě. Rodiny, kde manžel vydělává dvacet až třicet tisíc korun měsíčně a manželka je s dětmi či s dítětem na manželské dovolené. Poslední změna spotřebního koše ve vazbě na inflaci obsahuje velmi malou (upozornění na čas) část potravin. Děkuji.

Jste si, pane ministře, opravdu vědom, co vaše reformy i přes navýšení odečitatelných položek pro většinu rodin přinesou a jaké dopady budou mít na živnostníky a malé podniky?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Jak jsem již řekla, pan ministr je povinen vám poskytnout písemnou odpověď.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Milan Bičík, interpelovanou paní ministryně školství Dana Kuchtová, předmětem interpelace resort po jednání vlády 25. dubna - bod číslo 9. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní ministryně, úvod si odpustím. Pouze jednu poznámku. Pastelkovné není součástí rozpočtu resortu Ministerstva školství, čili kapitoly 333, ale Ministerstva práce a sociálních věcí.

A nyní přímo k otázkám. Já jsem vám je předložil písemně a chtěl bych vás poprosit, abyste na ně odpověděla maximálně konkrétně, maximálně stručně. Stačí mi ano, ano, nevím, ne, případně nějaké to číslo.

První otázka. Uplatnila jste vy nebo pověření pracovníci vašeho ministerstva v průběhu přípravy programového prohlášení vlády požadavky na zajištění mimořádných přechodných zdrojů potřebných k realizaci postupné reformy systému vzdělávání v České republice? Stačí ano, ne.

Za druhé. Existuje nikoli podle včerejšího usnesení vlády, ale podle vašeho rozhodnutí konkrétní úkol pro resort na léta 2008 až 2010, který by se týkal limitu počtu pracovníků resortu odměňovaných podle zákona 143/1992 Sb.? Pokud ano, jaký. Pokud ne, jak budete řešit otázku případné ekonomické regulace počtu pracovníků v návaznosti na čísla zveřejněná v souvislosti s usnesením vlády.

Existuje konkrétní číslo či čísla týkající se nárůstu celkových a zvláště přímých výdajů ve školství, a to zejména podskupiny mzdy, platy, odvody, v roce 2008 a v dalších letech? Pokud ano, jaké nebo jaká, k jaké výchozí základně a jaký bude jejich předpokládaný dopad.

Dále. Domníváte se, že snižování výkonů regionálního školství a snižování přímých nákladů může být funkcí přímé úměrnosti bez vlivu na počty škol, průměrný počet žáků ve třídách, koeficient počtu pedagogických pracovníků na tisíc žáků a na další pedagogické a ekonomické ukazatele?

Za páté. Pokládáte z pohledu víceletého horizontu naplňování mandatorních výdajů veřejného školství z prostředků EU za správné a připravuje v tomto kroku ministerstvo nějaké kroky?

Za šesté. Domníváte se skutečně, že mzdové podmínky a celkové příjmy většiny pedagogických pracovníků ve školství bude možné navyšovat zpracováváním projektů na čerpání prostředků z Evropské unie, jak jste se v posledních dnech opakovaně vyjádřila v médiích?

A konečně za sedmé. Máte v současné době jasnější představu o tom, jak za daných podmínek zabezpečit úkol z programového prohlášení vlády, jakým je podpora dalšího rozvoje škol v malých obcích? Jste v tomto směru připravena jednat s kolegy ve vládě (upozornění na čas) v souvislosti s uvažovanou změnou zákona o RUD a máte nějaké další náměty pro změny v rozpočtovém určení daní? Pokud ano, jaké.

Děkuji předem za odpověď.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP