(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Kdo nesouhlasí s tímto názorem, nechť teda… Dobře. Omlouvám se panu kolegovi Vidímovi.

 

Kdo nesouhlasí s mým postupem, že jsem prohlásil hlasování za zmatečné, nechť rozhodne v hlasování pořadové číslo 152, s postupem předsedajícího. Kdo je pro, že jsem postupoval špatně, když jsem to prohlásil za zmatečné. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 174 pro 84, proti 78.

To znamená, že jste nesouhlasili s mým prohlášením, a tedy to moje první vyjádření - (vzrušená atmosféra v sále) - ne, byl nesouhlas, a proto budeme opakovat hlasování 151. Znovu tedy rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

 

Je ještě jednou nějaká připomínka kromě odhlášení? Není jiná připomínka. Znovu vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

Budeme znovu rozhodovat o zamítnutí předloženého návrhu zákona podle sněmovního tisku 82. Jistě všichni vědí, o čem budeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 153 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 173 pro 81, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní, když neprošel návrh na zamítnutí, budou hlasovány návrhy podmíněné, a to přerušení do projednání tisku 136. Všichni rozumějí tomuto návrhu…?

Zahájil jsem hlasování 154 a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení. Kdo je proti tomuto návrhu na přerušení? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 172 pro 83, proti 83. Návrh na přerušení také nebyl přijat.

 

Nyní tedy prodloužení lhůty o… Dobře, ještě počkám na kontrolu výsledku hlasování, tedy zápisu o výsledku hlasování, jestli souhlasí zápis s vůlí jednotlivých zákonodárců. (Probíhá kontrola hlasování.) V pořádku.

 

Takže budeme hlasovat o posledním návrhu, a to je návrh na prodloužení lhůty o 15 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155, prodloužení lhůty o 15 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 174 poslanců pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 156, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 174 pro 167, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Děkuji zástupci navrhovatelům, děkuji zpravodajce a končím bod č. 18.

 

Budeme pokračovat bodem č. 23. Bodem č. 23 je

 

23.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy
a Tomáše Hasila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 113/ - prvé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Walter Bartoš. Ještě než se ujme slova, požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Milana Bičíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Prosím, pane navrhovateli, ujměte se slova - až přeruším debatu mezi panem premiérem a panem poslancem Liškou. Prosím vás, nerušte předkladatele. Děkuji oběma.

Pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já vám slibuji, že tento bod bude z mé strany velmi krátký. Omezím se skutečně jenom na pár vět, abych zdůvodnil motivy, proč chceme tento návrh předložit Poslanecké sněmovně.

V ustanovení § 166 zákona č. 561 z roku 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je pro jmenování ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu stanoveno, že ředitele jmenuje zřizovatel na základě vyhlášeného konkursního řízení. Obsahem našeho návrhu je to, že se ukazuje v praxi, že stanovisko konkursní komise je pro zřizovatele nezávazné, není nutné stanovovat proto podmínku konkursního řízení, které je organizačně, administrativně i jinak poměrně náročné. Čili první bod zkráceně - navrhujeme vypustit konkursní řízení.

Ten druhý bod spočívá v tom, že navrhujeme posílit pravomoci, odpovědnost zřizovatele také při přijímání rozhodnutí o odvolávání ředitele, a to tím, že důvody odvolání nebudou vázány pouze na porušení právních předpisů, ale také na výkon jeho funkce jako celku, zejména pak na dosahované výsledky vzdělávání.

Já bych chtěl upozornit tuto Sněmovnu, že jsem vedl jednání s paní ministryní školství, vedl jsem jednání také s paní kolegyní Šojdrovou, a protože již v tom předchozím bodu jsem říkal, že vzdělání nemá být o prosazování názorů o jeden o dva hlasy, a obě tyto politické strany vznesly námitku, že by chtěly, abychom konkursní řízení ponechali v té podobě, v které je, tak pokud tento návrh projde do druhého čtení, tak já budu souhlasit s pozměňovacím návrhem, že konkursní řízení zůstane zachováno. To bych chtěl říci jako ujištění Poslanecké sněmovny.

Vážený pane místopředsedo, tolik mé zdůvodnění návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji za úvodní slovo a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Milana Bičíka, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, k projednávanému tisku předkládám tuto zprávu.

Obsahem návrhu je změna zákona v jeho § 166, který se zabývá problematikou jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných podle školského zákona, a to škol zřizovaných ministerstvy, čili státních škol, a škol zřizovaných krajem, obcí nebo svazem obcí, budu říkat škol veřejných, buď jako školských právnických osob, příspěvkových organizací, nebo organizačních složek státu, tak jak to koneckonců i vyjadřuje školský zákon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP