(12.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. A dovoluji si připomenout, že oslovujeme všechny pouze prostřednictvím předsedající.

Nyní prosím o slovo paní poslankyni Hanu Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já nebudu mluvit tak dlouho jako pan kolega Rath.

Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády České republiky v oblasti právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská práva je částečně velmi nekonkrétní, nejasné a vágní. Například že Česká republika dokončí proces sbližování právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie. Co jiného by tato vláda mohla dělat? Tento úkol přece vyplývá z našeho členství v Evropské unii. Řada právních norem citovaných v koaliční smlouvě již byla přijata v minulém volebním období a jsou již účinné. To, co je třeba upravit a novelizovat, vyplynulo někdy z nulové tolerance tehdejší opozice a později i koaličních partnerů, mohu říci i z určitého naschválnictví v podávání a přijímání nesmyslných pozměňovacích návrhů, například do zákona o střetu zájmů a jiných.

V oblasti justice nemám v zásadě připomínky, neboť v této oblasti vláda navázala na legislativní plán minulé vlády, a tím i České strany sociálně demokratické. Řada problémů již byla diskutována i v tomto volebním období a došlo ke shodě o potřebě úpravy některých oblastí, zejména problematika zákona o soudech, soudcích, trestní zákoník, zjednodušení procesních předpisů. Pochybnosti však mám u bodu vypsání všelidového referenda. To se ukázalo už při projednání zákona o umístění protiraketové základny na území České republiky. Ale tady bude mít vláda a trojkoaliční poslanci velmi brzy možnost prokázat v praxi, jak to s referendem opravdu myslí.

A poslední, nesmyslný bod, o kterém se zmíním, je změna volebního systému. Otázka, o které se mluví již od voleb. Nechci sahat do svědomí poradcům jednotlivých představitelů trojkoalice, ale už i vrabci na střeše si cvrlikají o tom, že metoda Hagenbach-Bischoff koliduje s přiznáváním volebních prémií vítězné straně.

I když jsem na začátku řekla, že program této vlády v oblasti až na výjimky není zásadně odlišný od představ opozice, nemohu této vládě dát důvěru, a to z důvodů programových, odborně personálních a konečně i lidských, neboť jsem přesvědčena, že řada členů této vlády nemá morální právo zastupovat naši republiku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Šedivé. O reakci na ni mne požádal pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který bude mít nyní slovo, a dále bude hovořit pan poslanec Seďa, který je dvanáctým z dosud 38 přihlášených kolegyň a kolegů.

Prosím, slovo má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já chci velmi stručně reagovat pouze na některá fakta, která tady zazněla a která se dotýkají resortu spravedlnosti a justice obecně. Já jsem velmi rád, že zde paní kolegyně řekla, že v zásadě nemá námitky proti programu koaliční vlády v této oblasti, že víceméně souhlasí s tím, jaké návrhy jsme připraveni předložit.

Já však musím říci, že příliš nesouhlasím s tezí, že jsme navázali na legislativní plán předchozích vlád. Zkrátka a dobře, je nutné se podívat pravdě do očí a říci si, že předchozí vlády sociální demokracie této oblasti nevěnovaly pozornost, že v zásadě neprosadily žádný zákon, který by vedl ke zkrácení délky soudního řízení a ke zkvalitnění soudního rozhodování.

Nelze souhlasit s tezí, kterou zde řekl pan poslanec Sobotka, že by sociální demokracie stála u zrodu zkrácení délky zápisu do obchodních rejstříků. Tento návrh předložili v minulém volebním období poslanci ODS a bohužel, nerad to říkám, koaliční strana sociální demokracie, Unie svobody a její ministr nebyli schopni připravit ani kvalitní formuláře pro zápis do obchodních rejstříků.

Stejně tak pokud zde bylo zmiňováno v úvodu bývalým panem premiérem, že zde není zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, pak bych chtěl upozornit na to, že tento návrh byl zpracováván a byl v programových tezích předchozích levicových vlád a materiál, který vzešel, byl natolik nekvalitní, že byl zamítnut Poslaneckou sněmovnou již v prvním čtení, a to napříč politickým spektrem. Takže to, že nemáme zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, je dáno nečinností a nekvalitou ministrů spravedlnosti za předchozích vlád.

Dámy a pánové, já zde nechci podrobně hovořit o programovém prohlášení této vlády v oblasti justice. Ti z vás, kteří seděli v předchozí Sněmovně, tak sami dobře vědí, že to programové prohlášení v této oblasti je mnohem podrobnější, mnohem rozsáhlejší než u levicových vlád. A já doufám a ze strany paní doktory Šedivé to takto vnímám, že zde bude ochota se na těchto věcech v celé Sněmovně bavit, v celé Sněmovně o nich diskutovat a případně věc podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti a prosím nyní o slovo pana poslance Seďu. A ještě vás seznámím s dalšími přihlášenými. Dále bude následovat toto pořadí: Zdeněk Škromach, Zdeněk Jičínský, František Bublan, Ivan Ohlídal, Jeroným Tejc, Václav Šlajs, má číslo 18. Zhruba tolik jsou přihlášky v tuto chvíli do čísla 18. Řekla jsem, že celkem jich je38.

Prosím, nyní má slovo pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. Programové prohlášení vlády České republiky, která se dnes uchází o naši důvěru, je z pohledu bezpečnostní politiky a obrany velmi podobné s programovým prohlášením předchozí Topolánkovy vlády.

Souhlasím s důrazem vlády na spolupráci při zajišťování obrany a bezpečnosti naší země se Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií, včetně nedělitelnosti euroatlantického bezpečnostního prostoru.

Vláda preferuje rozvíjení vazby mezi Evropskou unií a Spojenými státy namísto silné vazby EU-NATO, tak jak o tom hovoří strategické dokumenty Severoatlantické aliance, Parlamentního shromáždění NATO či Evropské unie. Vláda se zavazuje provést aktualizaci strategických dokumentů obrany a bezpečnosti. Měla by si však konečně uvědomit, že schází ucelená koncepce bezpečnostního systému České republiky, ze které by vycházela strategie obrany. Absence této koncepce může přinést řadu problémů při budování profesionální Armády České republiky. Koncepce výstavby profesionální armády nemůže tento základní strategický dokument nahrazovat, ale musí z něj vycházet. Proto by se vláda měla zaručit, že po veřejné diskusi předloží do Parlamentu ke schválení novou verzi bezpečnostní strategie naší země.

Vážený premiére, vážená vládo, vítám, že v roce 2006 byla poprvé zpracována a vládou schválena Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti ČR a Zpráva o zajištění obrany ČR. V této souvislosti pokládám za potřebné navrhnout, aby se Ministerstvo obrany zamyslelo nad zpracováním Bílé knihy obrany, která bude každoročním závazkem ministerstva vůči veřejnosti o plnění svých úkolů. A pak by Zpráva o zajištění obrany splnění těchto úkolů hodnotila.

Vláda se zavazuje, že bude dbát na kvalitu a efektivitu české armády. Efektivita je jednou ze základních cílových vlastností bezpečnostního systému, který musí neustále reagovat na vývoj a změny v oblasti bezpečnosti. Druhou základní cílovou vlastností jsou opatření zajišťující přiměřenost bezpečnostního systému. Je nutno si uvědomit, že současné technologie uplatňované při zajišťování obrany a bezpečnosti jsou zdrojově velmi náročné. Proto i Česká republika může rozvíjet bezpečnostní systém jen přiměřený jejím možnostem.

Závazek vlády k tomu, že výdaje na obranu v letech 2008 a 2009 neklesnou pod 1,55 % HDP, vítám, nicméně podstatná je záruka naplňování cílů střednědobého plánu Ministerstva obrany. Tento plán musí vycházet z dlouhodobé obranné strategie. Důraz na hospodárnost při nakládání se svěřenými prostředky na obranu je důležitý právě v době, kdy se ministerstvu obrany nedaří snižovat naplněnost rezervního fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP