(15.00 hodin)
(pokračuje K. Černý)

Do programu 233510 podprogram 233512 navrhuji zařadit nové položky.

Za prvé. Rekonstrukce (dostavba) fotbalových šaten TJ Baník, Dolní Rožínka, výše dotace 2 mil. 630 korun.

Za druhé. Rekonstrukce Sokolovny Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 528/3, výše dotace 10 mil. 100 tisíc korun.

Do programu 298110 navrhuji zařadit novou položku Rekonstrukce a přístavba objektu šaten Hřiště Herálec, okres Žďár nad Sázavou, výše dotace 7 mil. korun.

Do programu 298210 navrhuji zařadit nové položky.

Za prvé. Rekonstrukce kuchyně Základní školy Velká Bíteš, výše dotace 6 mil. korun.

Za druhé. Rekonstrukce Základní školy Štěpánov nad Svratkou, výše dotace 15 mil. korun.

Všechny pozměňovací návrhy navrhuji zařadit na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Než udělím slovo panu poslanci Františku Bublanovi, opět si vám dovolím přečíst další přihlášené bez křestních jmen. Omlouvám se za to. Bičík, Zelenková, Krákora, Soušek, Suk, Patera, Kafka, Hasil, Mach, Mallotová, Dolejš, Hrbata, Vojíř, Hamáček, Váňa, Doktor, Krill, Páralová, Mlčák, Pleva, Bartoš a Kochan.

Současně vám sděluji, že průměrná rychlost je 27 vystupujících za hodinu. Dávám slovo panu poslanci Bublanovi. (Potlesk napříč celým sálem.)

 

Poslanec František Bublan: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak jsem již avizoval, dovolím si navrhnout zvýšit v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa o 500 mil. částku určenou na zabezpečení přechodu na systém odměňování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb. z jedné miliardy na miliardu a půl. Potřebné finanční prostředky navrhuji převést z vládní rozpočtové rezervy.

Za druhé navrhuji v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v části Finanční vztahy k rozpočtům krajů a Finanční vztah k rozpočtu hlavní město Praha zvýšit o částku 44 mil. 690 tisíc korun výdaje určené na neinvestiční dotace, určené na běžné výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Rovněž tuto částku navrhuji převést z vládní rozpočtové rezervy.

Za třetí v kapitole 313 do programu 213314 Podpora a reprodukce majetku ústavů sociální péče zřizovaných obcemi, kraji a nestátními neziskovými organizacemi, v akci Domov důchodců Jihlava-Lesnov, Rekonstrukce sociálních zařízení, druhá etapa, částku 3 mil. korun na rekonstrukci sociálních zařízení. Potřebné finanční prostředky navrhuji převést z kapitoly vládní rozpočtová rezerva.

Poslední návrh se týká obce Kaliště, kde navrhuji dotaci ve výši 2 mil. korun na poskytnutí dotace na opravu místních komunikací. IČO obce Kaliště je 00248363.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Hovořit bude pan poslanec Milan Bičík, připraví se paní poslankyně Ladislava Zelenková.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych také předložil tři pozměňovací návrhy, které zřejmě neudělají mnoho radosti u stolku zpravodajů, a omlouvám se i vám, paní předsedající, že zřejmě trochu snížím průměrnou rychlost podávání pozměňovacích návrhů, neboť je chci odůvodnit. (Veselost v sále.)

Všechny tři návrhy se týkají navýšení výdajů kapitoly 333, což je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

První návrh. Název - navýšení výdajů kapitoly 333 MŠMT o 220 mil. korun. Titul - částečná kompenzace dopadů § 18 odst. 6 písm. c) zákon č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 552/2005 Sb., do hospodaření vysokých škol.

Samotné znění návrhu. Kapitola 333 MŠMT, výdajový blok výdaje vysokých škol, zvýšení o 220 mil. korun na úkor kapitoly 398 VPS, výdajový blok vládní rozpočtová rezerva, snížení o 220 mil. korun.

Zdůvodnění. Jak prokázala rozprava, při projednání návrhu rozpočtu této kapitoly na rok 2007 ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu lze z nárůstu výdajů státu na příspěvky a dotace vysokým školám pokrýt slibovaný nárůst mezd, zvýšené výkony vysokých škol zhruba o 19 tisíc studentů, nelze však zabezpečit řadu dalších úkolů, z nichž za velmi závažný pokládáme zajištění prostředků na vytvoření sociálních fondů vysokých škol, které byly zřízeny rozhodnutím Parlamentu novelou zákona o vysokých školách, zveřejněnou pod uváděným číslem 552/2005 Sb., a to při jeho průřezové podpoře všemi parlamentními stranami. Je mi samozřejmě známo, že sociální fond je podle zákona tvořen zejména převody poplatků za studium a převody daňově uznatelných nákladů. Posílení prostředků státu plynoucích do vysokých škol však umožní mimo jiné změnu vnitřní struktury rozpočtů jednotlivých škol a samo naplnění sociálních fondů může výrazně napomoci ke snížení stále kritizované selektivity v přístupu k terciárnímu vzdělávání ze sociálních důvodů.

Chtěl bych vás upozornit, že i v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu zůstanou ve vysokém školství další problémy, týkající se například finančního zabezpečení kvalitativního rozvoje vysokých škol, zavádění nových studijních programů, rozšiřování spolupráce s budoucími zaměstnavateli, zvyšování mezinárodní mobility studentů nebo problém stipendií v doktorských studijních programech. Dále bych vás chtěl upozornit, že i tak v případě přijetí tohoto návrhu zůstane podíl příspěvku a dotací státu vysokým školám na úrovni těsně nad 0,7 % hrubého domácího produktu, zatímco v zemích Evropské unie i OECD se pohybuje nad úrovní 1 %.

Druhý návrh se také týká navýšení výdajů kapitoly 333. Název - navýšení výdajů kapitoly o 450 mil. korun s účelovým určením zvýšení běžných výdajů regionálního školství. Tento návrh předkládám ve dvou variantách.

Varianta A. Kapitola 333, výdajový blok běžné výdaje regionálního školství, zvýšení o 450 mil. korun na úkor kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, výdajový blok ostatní výdaje, snížení o 300 mil. korun, a to na titulech mezinárodní spory, snížení o 100 mil. korun, prostředky na technicko-organizační opatření v daňové správě a modernizaci daňové správy, snížení o 100 mil. korun, titul pozemkové úpravy, snížení o 100 mil. korun, a dále kapitola 398, výdajový blok vládní rozpočtová rezerva, snížení o 150 mil. korun.

Ve variantě B předkládám návrh kapitola 333, běžné výdaje regionálního školství, zvýšení o 450 mil. korun, a to na vrub kapitoly 398 VPS, výdajový blok vládní rozpočtová rezerva, snížení o 450 mil. korun.

Zdůvodnění. Tento návrh vychází ze skutečnosti, že a) plánované navýšení přímých, tedy mzdových a souvisejících výdajů regionálního školství nepokrývá skutečnou spotřebu a předpokládané navýšení příslušných normativů má být ze značné části kryto úsporami vyplývajícími ze snížených výkonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP