(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Milanu Šimonovskému. O slovo se hlásí pan poslanec Petr Bratský, takže mu rád slovo uděluji.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Já jsem rád, že nakonec díky diskusi, kterou zde vedeme, nebo vy jste spíš vysvětloval, se i odborná a nakonec i laická veřejnost dozví některé informace, které v podstatě běžně k dispozici asi nemá. Možná proto vzniká i u řady obyvatel, kteří mě oslovili, a to je tím důvodem, proč jsem interpelace na vás a na pana ministra Ratha psal v této věci, určité znepokojení, protože nevědí, nemají přesné informace. Ne všechno může být na Internetu jednotlivých ministerstev napsáno. Pan ministr Rath, jak jsem vyrozuměl z jeho odpovědi, byl přesvědčen o tom, že nařízení vlády bude schváleno, platné, už k 15. únoru letošního roku.

Já chápu vládu, že musí zvážit všechna hlediska, všechny důvody, které pochopitelně vedou i k tomu, že ta ekonomika pak začíná být poněkud horší. To je mi jasné.

Velmi mě třeba překvapila vaše odpověď na téma, že jsme možná první země, která snižuje hluk, nebo chce snížit hluk na nižší ukazatele, protože jsem vyrozuměl z dopisu právě pana ministra Ratha, že Evropská unie si to schválila a že v podstatě jsme v souběhu se všemi zeměmi. Já tedy naopak vítám, že naše vláda je v tomto případě moderní a chce chránit své občany i za cenu velmi důležitého zvažování ekonomiky celého provozu. Nejsem tím, kdo by chtěl bránit ještě zvyšování provozu odbavených cestujících v naší zemi. Je to příliv nejen turistů, ale určitě i odborníků, budoucích investorů v naší zemi. To jsou určitě trendy dobré a bránit jim není třeba. To bychom asi nečinili správně. Na druhé straně ale ty obyvatele, kteří jsou pak zvýšenou zátěží této dopravy postiženi v těch hlukových hladinách, samozřejmě je třeba také chránit.

Takže, já vám děkuji. Nebudu žádat Sněmovnu, aby nesouhlasila s vaší odpovědí, protože poté, co jste mi odepsal a teď tato slova řekl, si myslím, že já a ti, kteří mě o to žádali, jsou spokojeni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a konstatuji, že nezazněl žádný návrh na usnesení. Myslím, že pan ministr Šimonovský už tam nemá žádnou další interpelaci, s tím, že se k interpelaci pana poslance Exnera, řádně omluveného, vrátíme někdy příště.

Nyní v tuto chvíli by se měla projednávat interpelace poslance Petra Nečase na pana ministra obrany Karla Kühnla. A jsme v situaci, kdy pan ministr Kühnl byl řádně omluven, protože jsme spolu byli… A nyní už tady je. A zřejmě pan poslanec Petr Nečas si omluvu pana ministra Kühnla vyložil jako celodenní. Takže - nemůžeme projednávat v tuto chvíli.

Panu poslanci Vymětalovi bych chtěl říci, že podle názoru pracovníka Kanceláře interpelace, které nejsou projednány z důvodu nepřítomnosti poslance, ať je jakákoli tato nepřítomnost, už nebudou projednávány. To je interpretace, kterou jsem povinen vám tlumočit. V případě nesouhlasu s tímto výkladem je možno samozřejmě o tom vést debatu. V tuto chvíli je to ale tak, jak to říkám.

 

Nyní přistoupíme k interpelacím na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou, která je řádně omluvena, protože je na výročním shromáždění České konference rektorů v Brně. Přesto ale pan poslanec Bartoš, který interpeloval paní ministryni ve věci vysvětlení důvodu zamítnutí žádosti soukromé základní školy Cesta k úspěchu v Praze, s.r.o., o zařazení do školského rejstříku, chce tuto interpelaci projednat. Připomínám, že tisk a vše potřebné najdete v čísle tisku 1218.

Hovoří pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážení dva páni ministři a -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A jeden místopředseda vlády také tady je.

 

Poslanec Walter Bartoš: Místopředseda vlády. Ano, přesně tak to je. Dovolte, abych uvedl své vystoupení tím, že jsem 27. října minulého roku poslal paní ministryni interpelaci, písemnou interpelaci, právě na toto téma, o kterém jste vy, pane předsedající, mluvil. Paní ministryni mi 30. listopadu na tuto moji interpelaci odpověděla, s tím, že odpověď obsahuje mnoho stran popsaného papíru, nicméně já jsem nebyl s těmi odpověďmi spokojený. Proto jsem nechal zařadit přes organizační výbor tuto odpověď na plénum Sněmovny.

Věcně se sporná problematika týká důvodu, proč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odmítlo zařadit do školského rejstříku soukromou základní školu Cesta k úspěchu, s.r.o., pro děti s takzvanou dvojí výjimečností, tj. pro děti na jedné straně mimořádně nadané a na straně druhé hendikepované například v oblasti jemné motoriky či děti s problémy v oblasti vztahů a komunikace s okolím.

Dámy a pánové, o co původně šlo.

Za prvé. Vlastním iniciačním důvodem pro uvažování o vzniku školy byla nedobrá zkušenost rodičů dětí s takzvanou dvojí výjimečností se zařazením svých dětí do běžných škol, kde z důvodů personálních a také počtu dětí ve třídách lze jen obtížně zajistit specifické vzdělávací potřeby. A i když finanční podpora vzdělávání dětí v soukromých školách ze strany státu je nižší než ve školách zřizovaných státem, obcemi nebo kraji, rozhodli se zřídit pro své děti rodiče školu soukromou. Za druhé. Důležitým aspektem záměru bylo, že cíle, obsah a zákonem stanovený organizační rámec vzdělávání měly být respektovány. Potřebám dětí měly být přizpůsobeny jen formy a metody vzdělávání prostřednictvím kvalifikovaných a s problematikou vzdělávání podobných dětí poučených učitelů. Za třetí. Škola pro doplnění žádosti o doklady, které ministerstvo požadovalo, splnila všechny formální podmínky pro zařazení do rejstříku škol. Za čtvrté. Ministerstvo však žádost zamítlo a zamítlo ji i v rozkladu. Ve své písemné interpelaci jsem se paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ptal, proč tomu tak bylo.

A jaké odpovědi jsem se, dámy a pánové, dočkal? Ve své odpovědi na moji interpelaci paní ministryně uvádí tyto podle názoru ministerstva důvody zamítnutí žádosti školy o zařazení do školského rejstříku.

Důvod první. Veřejná vzdělávací služba má být poskytována především ve školách zřízených obcemi a kraji.

Důvod druhý. Z ekonomických důvodů bylo zohledněno stanovisko městské části Praha 6, které údajně zřízení školy nepodpořilo se zdůvodněním, že základních škol je dostatek. Dlužno dodat, že stanovisko městské části Praha 6 zřízení školy výslovně neodmítá a Magistrát hlavního města Prahy její zřízení výslovně podporuje. Navíc s ohledem na financování škol podle počtu žáků nemůže mít vznik další školy žádný dopad na státní rozpočet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP