(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, dovolte mi, abych coby zpravodaj, který žil s tímto trestním zákoníkem po dobu jednoho roku, řekl také několik vět před závěrečným hlasováním.

Víte dobře, že já jsem na půdě Poslanecké sněmovny patřil ke kritikům původně navrženého vládního návrhu trestního zákoníku, neboť zastávám tezi, že se má měnit trestní, ale i jiné právo pouze ve chvíli, kdy se ukáže nezbytná potřeba, a že změna, která má nastoupit, má vést k lepšímu, nikoli k horšímu. Mám pocit, že rok, který věnoval ústavněprávní výbor tomuto návrhu, se na konečné verzi, o které budete hlasovat, projevil. A i přes určité nedostatky, které předložený tisk stále podle mého názoru má, přes určitou složitost některých pasáží se domnívám, že pozitiva mírně převažují nad negativy předloženého sněmovního tisku v konečné verzi, jak o něm budeme hlasovat. Proto jsem se rozhodl coby zpravodaj tento návrh v konečném hlasování podpořit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tolik závěrečná slova. Nyní přikročíme k hlasování. Na žádost z pléna vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 209. Kdo je pro? - Omlouvám se. Omlouvám se. Přednesu návrh usnesení, tak aby bylo jasné i ze stenozáznamu, o čem budeme hlasovat. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem trestního zákoníku podle sněmovního tisku 744, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 210. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 106, proti 69. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, předtím než budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, jedno technické sdělení. Připomínám, že ve čtvrtek zahájíme naše jednání ve 14.30 hodin, a to ústními interpelacemi. Platí tedy stejný režim, to znamená, že ve čtvrtek nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne v jednacím sále jejich losování. To tedy to technické sdělení.

 

A nyní budeme projednávat bod číslo

 

120.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti a místopředseda vlády pan Pavel Němec a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jiří Pospíšil. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 746/3.

Otevírám rozpravu, do které, vidím, se hlásí pan poslanec Chytka, kterému také zároveň udílím slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, dovolte mi načíst jeden legislativně technický pozměňující návrh ke sněmovnímu tisku 746. Týká se části šestnácté, která zní:

Část šestnáctá. Změna zákona o Vojenském zpravodajství. Článek XVI. Zákon číslo 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se mění takto: V § 17 odst. 2 zní:

(2) Údaje o chování nezletilých osob mladších čtrnácti let se nesmějí vkládat do evidencí. Údaje o chování nezletilých osob starších čtrnácti let se musí po dvou letech od vložení přezkoumat a nejpozději po pěti letech uložit tak, aby k nim neměl přístup nikdo jiný než orgány oprávněné podle zvláštního právního předpisu, ledaže by po dovršení zletilosti těchto osob k nim získalo Vojenské zpravodajství v oboru své působnosti další poznatky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP