(14.50 hodin)
(pokračuje Bratský)

Prověřil jste již roli aktivity zaměstnance Ministerstva financí pana inženýra Šafránka v celém případu v souvislosti s možným střetem zájmů? Jaké kroky jste podnikl k zastavení připravované likvidace Junior centra? Bude tento majetek znovu nabídnut Pardubickému kraji, případně někomu jinému, a to jako celek, nikoliv po kouskách? Je vám známo, že část pozemku Junior centra Seč byla v minulosti za zvláštních okolností oddělena a je vedena na zvláštním listu vlastnictví bývalého Fondu dětí a mládeže, ačkoliv jsou na nich umístěny stavby Junior centra? Je vám známo, že jsou tyto pozemky zainvestovány inženýrskými sítěmi? Uvažuje ministerstvo o jejich vytržení z celku a převodu na obce, či dokonce na nějaký soukromý subjekt? Je pravdou, že v letech 2003 a 2004 bylo z Junior centra odčerpáno několik milionů korun za předražené práce prostřednictvím Stavocentralu, další státní akciové společnosti spadající pod bývalý Fond dětí a mládeže, nyní tedy přímo pod vaše ministerstvo? Je již k dispozici výroční zpráva Junior centra za rok 2004? Rozhodl jste již o znovujmenování bývalé ředitelky Junior centra paní Aleny Maškové, která byla v roce 2002 odvolána z dobře fungujícího zařízení na popud dnes trestně stíhaných bývalých šéfů Fondu dětí a mládeže Kučery a Žáka? Pokud ano, k jakému datu? Jak proběhlo na začátku roku slíbené přeobsazení orgánů akciových společností bývalého Fondu dětí a mládeže? Nešlo jen o akci typu "Škatulata, hejbejte se!", kdy si pouze prohodili místa lidé spojení s bývalým fondem? Například pan inženýr Ladislav Bátora, bývalý pracovník fondu a do června člen dozorčí rady Junior centra, je od ledna jeho generálním ředitelem, ale zároveň předsedou představenstva Stavocentralu. Nevyrobila tím ČSSD další jasný případ střetu zájmů?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme slyšeli a prosím pana ministra Sobotku. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Já bych chtěl především říci, že Junior centrum je organizace, která přišla na Ministerstvo financí od 1. ledna letošního roku. Chtěl bych požádat pana poslance, aby interpeloval bývalého likvidátora Fondu dětí a mládeže za procesy, které se zde odehrávaly v době, kdy probíhala likvidace Fondu dětí a mládeže. V té době Ministerstvo financí nemělo vůbec žádný vliv na činnost Fondu dětí a mládeže. Tento vliv měl likvidátor jmenovaný touto Poslaneckou sněmovnou na základě zákona, který schválila tato Poslanecká sněmovna. Čili já nemohu odpovídat na otázky, které se týkaly hospodaření společnosti Junior centrum v předcházejícím období. Toto je potřeba směřovat na bývalého likvidátora Fondu dětí a mládeže.

Chtěl bych poznamenat, že Ministerstvo financí podalo trestní oznámení na činnost likvidátora Fondu dětí a mládeže. Podali jsme žaloby na všechny majetkové převody, které tento likvidátor provedl v rámce dražeb. Je to celá série žalob, které podalo Ministerstvo financí na tohoto likvidátora. Ministerstvo financí bylo první, kdo upozornil na problémy spojené s likvidací Fondu dětí a mládeže. Byli jsme první, kdo do tohoto fondu poslali kontrolu, jejíž závěry vedly k tomu, že Ministerstvo financí jako první podalo trestní oznámení na tohoto likvidátora. Přesto Poslanecká sněmovna žádným způsobem nereagovala a tento likvidátor zůstal ve funkci až téměř do konce loňského roku, to je potřeba si také uvědomit, ačkoliv byly známy Poslanecké sněmovně všechny informace, které se týkaly činnosti likvidátora, neboť si tato Sněmovna vyžádala po Ministerstvu financí tyto informace a tyto informace byly Ministerstvem financí Poslanecké sněmovně předány, a to jak plénu Poslanecké sněmovny, tak příslušnému podvýboru pro mládež.

My provádíme audit ve všech těchto společnostech. Na základě auditu samozřejmě hodnotíme ty minulé transakce. Pokud z nich bude vyvozena trestněprávní odpovědnost, Ministerstvo financí podá příslušná trestní oznámení. Již jsme tak učinili na některé bývalé pracovníky společnosti AGM, respektive Fondu dětí a mládeže. Předpokládám, že policie tyto věci šetří. Předáváme veškeré podklady, které jsou pro toto nutné.

A znovu opakuji - je to Ministerstvo financí, kdo napadl konkrétními žalobami ty majetkové převody, které realizoval bývalý likvidátor Fondu dětí a mládeže přes můj výslovný dopis, který jsem mu zaslal v uplynulém roce, kde jsem ho požádal, aby nerealizoval úplatné převody v tom období, které zbývalo do likvidace Fondu dětí a mládeže.

Čili nemohu se vyjadřovat k těm věcem, za které nenese Ministerstvo financí žádnou odpovědnost a za které nese jasnou odpovědnost likvidátor Fondu dětí a mládeže. Tolik k tomuto.

Pokud jde o aktiva této společnosti, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o majetku státu. Nechystají se žádné převody na žádné soukromé subjekty, nic takového. Jediné převody, ke kterým bude docházet, tak budou případně převody na obec Seč v části majetku, který souvisí s hospodařením obce Seč.

Je pravda, že tam jsou oddělená vlastnictví k pozemkům, to je věc, která je Ministerstvu financí známa. Tato věc bude muset být řešena v rámci celého ekonomického vypořádání. Ministerstvo financí posoudí, jaký způsob ukončení činnosti společnosti Junior centrum bude maximálně ekonomický, který bude nejpřínosnější pro státní rozpočet, a zvolíme pouze takovou cestu, která bude maximálně ekonomická. Nebudeme podléhat žádným lobbistickým tlakům. Naším zájmem je ochránit zájmy státu a zpeněžit toto aktivum státu takovým způsobem, který přinese největší množství finančních prostředků do státního rozpočtu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Petra Bratského.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážený pane ministře, nenavádějte mě, abych dělal věci, které dělat nemohu. Co já mohu, je interpelovat ministra. Vy jste nejvyšší státní úředník přes finance a tento typ majetku, a proto jsem se vás ptal. Není v tom nic osobního vůči vám.

Jsem rád, že orgány činné v trestním řízení konají tam, kde mají. Není pravda, že jsme my nic jako Sněmovna nedělali. Dokonce někteří poslanci podali trestní oznámení nezávisle na ministerstvu na některé osoby, kterých se to týká. Takže to je věc druhá.

Ale pokud vláda čistých rukou sociální demokracie a vy sám osobně myslíte boj s korupcí vážně, musíte ihned ve svých resortech odstraňovat neprůhledné propletence střetu zájmů, které jsou pro korupci a neprůhledná výběrová řízení živnou půdou. Do kdy mi tedy, pane ministře, zašlete zprávu, že vy sám osobně jste učinil konkrétní kroky ve věcech, které jsem interpeloval? Jako minule vám opět předám štůsek věcí, které byste si musel složitě vyhledávat. Já jsem tu práci rád pro vás udělal. Předám vám to konkrétně, abyste se mohl rychle orientovat a mohl rychle konat. A budu velice rád, když mi řeknete, do kdy mi potom podáte zprávu, že jste učinil taková opatření, která se dotčených osob, které jsem jmenoval, týkají.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana ministra Sobotku, aby reagoval ještě na tento dodatek.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Především bych chtěl konstatovat, že Ministerstvo financí pravidelně informuje podvýbor pro mládež o těch věcech, které souvisí s ukončením činnosti Fondu dětí a mládeže. Především realizujeme záměry Poslanecké sněmovny, to znamená dokončujeme bezúplatné převody na dětské a mládežnické organizace, které nebyly realizovány likvidátorem do doby ukončení činnosti Fondu dětí a mládeže. Myslím si, že pokud byste si ověřili ta čísla, tak zjistíte, že už jsme převedli celou řadu objektů bezúplatně a plníme vůli Poslanecké sněmovny v této věci. Nepřevádíme pouze takové objekty, které převést ze zákona nelze.

Nyní zde máme ještě tři akciové společnosti, se kterými se musíme vypořádat. Já už jsem na to odpovídal v minulé interpelaci. Jedna z těchto společností podléhá žalobě, která je u soudu. Není možné s ní majetkově nakládat. U dalších dvou společností zvažujeme maximálně ekonomické řešení, tak abychom zajistili pro stát maximální výnos z případné likvidace, popřípadě jiné formy ukončení činnosti těchto společností. Já nepokládám za účelné, aby Ministerstvo financí pokračovalo v provozu těchto společností.

Já přirozeně jsem připraven vám poskytnout informace o tom, jakým způsobem došlo k personálním změnám. Odmítám to, že by zde docházelo k nějakým neprůhledným veřejným zakázkám. Ministerstvo financí postupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek a nevím o žádném případě, kdy by Ministerstvo financí za poslední tři roky takovýmto způsobem nepostupovalo. Takže pokud máte nějaký konkrétní případ, tak ho řekněte, a myslím si, že můžeme jasně ukázat, že Ministerstvo financí postupuje vždy podle pravidel.

Majetkoprávní úsek Ministerstva financí nebyl v uplynulých třech nikdy kritizován ani v médiích, ani jinde za postupy, které v oblasti správy majetku zvolil. Vždy ty problémy byly spojeny pouze s činností likvidátora Fondu dětí a mládeže. Ministerstvo financí na to upozorňovalo. My jsme jako první podali trestní oznámení v této věci a já jsem odmítl opakovaně vyplatit likvidátorovi odměny za období let 2003, 2004 a 2005, i když mě o to likvidátor žádal. A musím říci, že je úsměvné, neboť jsem dokonce nedávno obdržel od likvidátora opakovanou žádost o to, abych mu tyto odměny vyplatil, tak že jsem odmítl tyto odměny vyplatit. Pokud jde o částku 900 tisíc, která byla deponována na - (Upozornění na časový limit: Pane ministře...) - účtu, tak tato částka již byla zpět zajištěna pro potřeby státu na účtu Ministerstva financí.

Já panu poslanci zašlu písemnou informaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP