(15.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Můžeme se začít zabývat dalším pevně schváleným bodem dnešního odpoledního jednání, kterým je

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

 

Opět požádám do třetice místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti Pavla Němce o úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu opakovat dlouhý název. Děkuji paní předsedající, že za mě kus odpracovala.

Předložený sněmovní tisk má za cíl především umožnit režimu tohoto zákona náhradu i nemajetkové újmy, od čehož si slibujeme pokles počtu stěžovatelů, kteří by se domáhali u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku náhrady škody především za neodůvodněné průtahy v řízení. Vedle toho návrh reaguje na skutečnost, že dosud platný zákon neumožňuje dostatečné odškodnění za protiprávní zbavení svobody, které je zaručováno v článku 5 odstavec 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V tomto směru tedy existuje zájem na co nejrychlejším přijetí takovéto právní úpravy, neboť stávající stav je de facto v rozporu s úmluvou, která je součástí i českého právního řádu.

Dámy a pánové, jsem toho názoru, že tento návrh je i v souladu s jakýmsi principem spravedlivého odškodnění, a jsem přesvědčen, že v rámci efektivity i principu subsidiarity je třeba, aby Česká republika měla právní nástroj i na odškodnění nemajetkové újmy, která je způsobena nesprávným úředním postupem. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna propustila tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Hamplovou.

 

Poslankyně Jana Hamplová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dámy a pánové, k tomuto zákonu bych doplnila k tomu, co řekl pan předkladatel, asi to, že je nutno ocenit možnost poškozených dosáhnout i náhrady nemajetkové újmy, jak bylo řečeno, která je poměrně dobře začleněna do stávajícího zákona a je časově limitována tak, aby opravdu směřovala k přímému odškodnění poškozeného, to znamená, že je tam nutnost uplatnit ji do šesti měsíců, což je odlišné u ostatních náhrad.

Dochází k velmi výraznému pojmovému upřesnění v zákoně. Ještě bych připomněla jednu poměrně zásadní věc vedle náhrady nemajetkové újmy a důstojného odškodnění za protiprávní zbavení svobody, a je to to, že zákon umožňuje náhradu i tam, kde nešlo přímo o nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřadní postup, ale zavádí tam i obecné pojmy jako veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, která mohou způsobit škodu, přitom nejsou přímo nezákonným nebo nesprávným postupem.

Lze říci, že zákon rozšiřuje pro poškozené možnost uplatnit škodu. Proto je to také jeden ze zákonů, kde lze těžko definovat a také není definován hospodářský dopad, protože to odvisí od toho, v jakém rozsahu bude zákon uplatňován a jak budou poškození svých práv využívat a jak budou naše územně samosprávné celky a stát dodržovat a ctít zákon.

Poslední věcí, kterou bych zmínila, je to, že umožňuje odškodnit lhůty, a to nejen lhůty zákonné, které jsou přímo v zákoně dané konkrétním číslem dnů, ale i tzv. přiměřené lhůty, a tam to bude potom věcí úvahy.

Já osobně považuji tuto novelu zákona za velmi potřebnou pro praxi a i pro naplnění základních principů, o kterých hovořil předkladatel.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Nemám nikoho dalšího přihlášeného, ale vidím z místa přihlášku pana poslance Zdeňka Jičínského. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, bylo už tady řečeno, jaký je důvod vzniku této novely. Možná že to, že Česká republika často prohrává u Evropského soudu pro lidská práva, protože průtahy v řízení byly příliš značné a neodpovídají tomu, co je nazýváno právem na spravedlivý proces, vedly k této novele. Já proti intenci nic nemám, přesto upozorňuji na to, že si nejsem jist, zda zpracování tohoto úmyslu po právní stránce zcela obstojí a zda se tím neotvírá prostor příliš subjektivistickému rozhodování v těchto věcech. Takže nemám námitky proti tomu, aby návrh byl postoupen do druhého čtení, ale bude třeba se této problematice vážně věnovat v ústavněprávním výboru, protože, jak říkám, není to z právního hlediska vůbec jednoduchý problém a nejsem si jist, zda zpracování plně vyhovuje složitosti problému.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není-li taková, obecnou rozpravu končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Nebudeme mít příležitost. Proto se můžeme věnovat návrhu na přikázání tohoto tisku, a to k projednání ústavněprávnímu výboru. Tak zní návrh organizačního výboru. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 508. Kdo souhlasí s přikázáním ústavněprávnímu výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 508 z přítomných 124 poslanců pro 86, proti nikdo. Tento návrh byl schválen a já konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Tím končí prvé čtení bodu číslo 46, sněmovního tisku 1117.

 

Dostáváme se ke čtvrtému pevně zařazenému bodu na dnešní odpoledne, kterým je

 

134.
Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona
o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon)
/sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1044/1. Já prosím nejprve za navrhovatele - chtěla jsem říci pana kolegu Jiřího Pospíšila, ale vidím zdviženou ruku pana poslance Radima Chytky, který má nyní slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové, nyní budou následovat tři body, nejen sněmovní tisk 1044, ale i vládní návrhy 1120 a 1121, a já proto navrhuji, aby ke všem těmto třem bodům byla společná rozprava.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP