(10.50 hodin)
(pokračuje Suk)

Myslíme si, že daleko jednodušší bude, když si každý bude moci v souběhu se svým vyměřeným částečným invalidním důchodem vydělat neomezené příjmy a řádně je danit a odvádět z nich všechny řádné poplatky, tedy sociální, zdravotní pojištění atd.

To je ve stručnosti jenom velmi krátký úvod k tomuto návrhu a předpokládám, tak jak to proběhlo ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tedy v podstatě pouze s přijetím komplexního pozměňovacího návrhu, který legislativně upřesňuje námi předložený návrh, bude ve finále ten zákon propuštěn do třetího čtení, kde bude schválen, neboť doufám, že vůle všech poslaneckých klubů ve Sněmovně k přijetí této novely trvá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi. Předložený návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 904/2. Já nyní požádám zpravodaje tohoto výboru pana poslance Miroslava Opálku, aby nás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, jak jste již zde uvedla, usnesení číslo 255 z 38. schůze, která se konala 2. června 2005 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jste obdrželi jako tisk 904/2. Krátce cituji: Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů pana poslance Suka a zpravodajské zprávě poslance Opálky a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas a přijala k tomuto návrhu usnesení, to znamená pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, zeptám se na případnou přihlášku z místa. Pan kolega Tomíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s určitou skutečností, kterou já potom později v podrobné rozpravě načtu jako pozměňovací návrh. Důvodem tohoto pozměňovacího návrhu je skutečnost, že počátkem 90. let, když probíhal útlum rudného hornictví, předpokládalo nařízení vlády číslo 557/1990 Sb. jako podmínku skončení výkonu vybraných zaměstnání v hornictví pro získání nároku na starobní důchod 50 let věku. Toto nařízení stanovilo dva soubory podmínek pro tento nárok, spočívající jednak v odpracování příslušné doby specifikovaného zaměstnání a dosažení nebo překročení nejvyšší přípustné expozice, včetně skončení výkonu vybraných zaměstnání ve stanovených lhůtách. Citované nařízení vlády se mělo původně vztahovat pouze na horníky, kteří dosáhnou tohoto věku do konce roku 2000. Nicméně později se ukázalo, že tím byli opomenuti horníci, kteří byli narozeni o něco později, i když splňovali všechny podmínky, které tento zákon určoval. Faktická účinnost tohoto nařízení byla prodloužena potom paragrafem 76 odst. 1 v důchodovém pojištění, a to do konce roku 2005. Ovšem po vyhodnocení se zjistilo, že přece jenom tato lhůta byla trošku kratší, než by bylo příslušno, protože nadále dělí tuto skupinu, i když sice už zůstává nepatrný zbytek, nicméně pořád ještě zůstávají lidé, kteří už mají expozici stejnou nebo vyšší než ti, kteří do důchodu odešli.

Já jsem tento pozměňovací návrh, ten, co navrhnu, přednesl již při projednávání tisku 450. Po projednání ve výboru pro sociální věci však bylo dohodnuto, že tento tisk bude z této schůze, která probíhá, bude stažen a možná řešen někdy v budoucnosti. Nicméně jestli jste dávali pozor, tak jsem uváděl datum, do kterého by bylo potřeba udělat změnu, což je 31. prosinec roku 2005. A protože návrh tohoto zákona, tisk 904, se zaobírá zákonem 155/1995 Sb., využiji této skutečnosti a v podrobné rozpravě svůj pozměňovací návrh načtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, a beru tedy vaši přihlášku do podrobné rozpravy. Zeptám se ale zda se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám do ní tři přihlášky - první je pan kolega Janeček, kterému dávám slovo, poté paní kolegyně Mocová a pan kolega Tomíček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, já se dopustím něčeho, co nebývá chváleno, ale po dohodě s navrhovateli chci navrhnout pozměňovací návrh, který by se týkal jiného zákona. Vyplývá to z některých mých vystoupení zde ve Sněmovně, kdy jsem upozorňoval na velmi závažnou situaci v našem zdravotnictví, kdy např. Všeobecná zdravotní pojišťovna má prázdný tzv. rezervní fond, který by měl být používán v situaci náhlých epidemií. Při diskusích o problému jsme zjistili, že vláda v podstatě nemá možnost, řeknu v případě ptačí chřipky, poskytnout zdravotnictví nějaké další finanční prostředky. Čili z té diskuse vyplynul tento pozměňovací návrh.

Zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: Do paragrafu 3c se vkládá nový odst. 3, který zní: "Vláda může vyměřovací základ stanovený podle odst. 1 dále zvýšit nařízením na dobu určitou, nejdéle však na dva roky, jestliže je to zapotřebí k finanční stabilizaci hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění z důvodu mimořádného výskytu hromadných onemocnění. Po uplynutí této doby zůstává v platnosti vyměřovací základ naposledy stanovený podle odst. 1."

Vzhledem k tomu, že je to návrh, který má umožnit řešit určité možné krizové situace v bilanční nerovnováze našeho zdravotnictví, prosím o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Prosím o slovo paní poslankyni Dagmar Mocovou. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dagmar Mocová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi ke sněmovnímu tisku 904 si osvojit tři pozměňovací návrhy, které stručně zdůvodním.

První komplexní návrh má řešit situace, kdy občan po úspěšném sporu o neplatné skončení pracovního poměru, popř. jiného vztahu zakládajícího účast na důchodovém pojištění, má dodatečně dřívější pracovní vztah legalizován a vznikne mu nárok na vyplacení náhrady mzdy, popř. jiného druhu pracovního příjmu. Podle dosavadní právní úpravy je totiž jako doba důchodového pojištění započten pouze měsíc, v němž je tato náhrada zúčtována, a příjem celý se započte rovněž v takovém měsíci. Tím se stane, že výše jeho důchodu je nižší a často je výše důchodu výrazně nižší, než kdyby byla započtena celá doba takového pracovního vztahu a náhrada příjmů úměrně rozpočtena. Prozatím jsou tyto momenty řešeny odstraněním tvrdosti zákona, ale i Ústavní soud konstatoval, že dosavadní právní úprava je přehnaně formalistická. Pozměňovací návrh odstraňuje a umožňuje započítat celou dobu takového vztahu a tyto příjmy úměrně rozpočítat. Návrh je poněkud legislativně náročnější, ale je hlasovatelný pouze jako celek.

Druhý návrh řeší situace, kdy řízení o prohlášení za mrtvého probíhá delší dobu, než za jakou lze zpětně přiznat pozůstalostní dávky. Důchod, a to obecně, lze doplatit pouze nejvýše za tři roky zpět od podání takové žádosti. Oba tyto návrhy se týkají článku jedna projednávaného návrhu novely, tedy zákona o důchodovém pojištění. V současné době nelze zároveň splnit dva požadavky, a to aby žádost o důchod byla vyřízena jaksi na první pokus, a to vyřešena komplexně, a aby se tak stalo ve stanovených lhůtách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP