(10.40 hodin)
(pokračuje Kott)

Za prvé. Za novelizační bod číslo 23 se vkládá nový novelizační bod, který zní:

X. V § 314e se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní: Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze po předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán s přihlédnutím k této zprávě.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. Následující novelizační body se přečíslují.

Za druhé. V dosavadním novelizačním bodě číslo 24 se číslovka 3 nahrazuje číslovkou 4.

Za třetí. Za dosavadní novelizační bod číslo 26 se vkládají nové novelizační body, které znějí:

I. § 336 Nařízení výkonu trestu

1. Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných prací, stane vykonatelným, předseda senátu zašle jeho opis probačnímu úředníkovi.

2. O druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní soud, který trest obecně prospěšných prací uložil na návrh probačního úředníka. Probační úředník v návrhu vychází z potřeby výkonu těchto prací v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a přihlíží k tomu, aby odsouzený trest vykonával co nejblíže místu, kde bydlí. Při stanovení druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací postupuje v součinnosti se střediskem Probační a mediační služby v obvodu soudu, ve kterém má být trest obecně prospěšných prací vykonán. Má-li být trest obecně prospěšných prací vykonáván mimo obvod okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, je součástí návrhu probačního úředníka také písemný souhlas odsouzeného s tímto výkonem.

3. V rozhodnutí podle odstavce 2 soud odsouzeného zároveň poučí o jeho povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, v němž má být trest obecně prospěšných prací vykonán, za účelem projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací, a o jeho povinnosti dostavit se v den stanovený probačním úředníkem pověřeným kontrolou nad výkonem tohoto trestu na obecní úřad nebo instituci, u níž má obecně prospěšné práce vykonávat za účelem nástupu výkonu trestu. Zároveň jej upozorní na následky nesplnění těchto povinností.

4. O rozhodnutí podle odstavce 2 vyrozumí soud po nabytí jeho právní moci středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být trest obecně prospěšných prací vykonán, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných prací.

5. O změně druhu a místa výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní soud, který trest obecně prospěšných prací uložil, na návrh odsouzeného nebo probačního úředníka provádějícího kontrolu nad výkonem trestu obecně prospěšných prací. O tomto rozhodnutí vyrozumí soud po nabytí jeho právní moci středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek vykonán, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných prací.

6. Při projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací, stanovení dne nástupu jeho výkonu a při výkonu kontroly tohoto trestu postupuje probační úředník pověřený kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných prací v součinnosti s příslušným obecním úřadem nebo institucí, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány.

II. § 337 zní: Nesplní-li odsouzený povinnosti stanovené v § 336 odst. 3 nebo bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest nebo jinak maří výkon tohoto trestu, probační úředník pověřený kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo jeho prostřednictvím obecní úřad nebo instituce, v nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, tuto skutečnost bezodkladně sdělí soudu, který výkon trestu nařídil. Rovněž soudu bez odkladu sdělí, kdy odsouzený uložený trest obecně prospěšných prací vykonal.

III. V § 338 odst. 2 větě první se slova "okresnímu soudu, v jehož obvodu" nahrazují slovy "středisku Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém".

IV. V § 338 odst. 2 větě druhé se slova "soud měl" nahrazují slovy "středisko mělo".

V. V § 338 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: "Probační úředník informuje soud na jeho žádost o potřebě obecně prospěšných prací u požadovaného obvodu."

A už se blížíme ke konci: VI. V § 338 odst. 3 se slova "§ 27b" nahrazují slovy "pověřený kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných prací".

A konečně na konec VII. V § 340b odst. 1 zní: Bod 1. O přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest odnětí svobody, jakož i o ponechání trestu obecně prospěšných prací v platnosti při stanovení dohledu nebo dalších dosud neuložených přiměřených omezení, přiměřených povinností nebo případně výchovných omezení, rozhodne bez zbytečného odkladu předseda senátu na návrh probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu, nebo na návrh obecního úřadu nebo instituce, u níž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podaný prostřednictvím tohoto probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. O těchto rozhodnutích předseda senátu vyrozumí středisko Probační a mediační služby v obvodu soudu, v němž je trest obecně prospěšných prací vykonáván.

Podrobnou důvodovou zprávu dostanete do lavic a já děkuji za vaši trpělivost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším vystupujícím bude pan kolega František Beneš, a to jako poslední písemně přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali včera na stůl. Potvrzuji jeho předložení, a to s jednou výjimkou, s výjimkou bodu B1, který je na základě upozornění parlamentní legislativy, za které děkuji, neaktuální.

Stručné vysvětlení a zdůvodnění je uvedeno u jednotlivých paragrafů. Já si jenom obecně troufnu poznamenat, že současně s projednávaným tiskem byl otevřen zákon o vlastnictví bytů. Já považuji za svou povinnost využít každé příležitosti, abychom zpřesnili ustanovení textu tohoto zákona, a to v takové míře, aby nebylo potřeba připravovat již zákon nový. Všichni víte, že máte pod sněmovním tiskem 1118 již nový zákon o vlastnictví bytů, a já si nedělám iluze, že v tuto dobu jsme schopni takový základní kodex projednat. Proto mnou předložený pozměňovací návrh berte, prosím, velmi vážně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto bylo vystoupení posledního písemně přihlášeného. Z místa se hlásí pan kolega Chytka. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já se tímto ještě jednou přihlašuji ke svému komplexnímu pozměňujícímu návrhu a shrnul bych, že trestního zákoníku se týká římská jednička, kdežto sněmovního tisku 746 se týká římská dvojka až římská devatenáctka včetně oné opravené římské dvanáctky, kterou jsem již jednou načetl.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Chci se zeptat pana zpravodaje, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Pokud se nepletu, toto byla již rozprava podrobná? Podrobná.

Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj nechce vystoupit, pan ministr Němec se nám někam zatoulal (po upozornění z pléna) a přitoulal se zpět - chci se zeptat, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem k tomuto návrhu. Pokud ani on ne, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Na základě schválených procedurálních návrhů dalším bodem našeho programu bude bod s pořadovým číslem 19, a to

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 960/ - druhé čtení

 

který z pověření vlády uvede ministr vnitra František Bublan.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP