(10.00 hodin)
(pokračuje Kott)

V § 64 odst. 2 - to je bod za druhé - se za slovo "život" vkládají slova "vyhýbá se nástupu výkonu trestu bez závažného důvodu, poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných pracích jinak".

Bod 3. V § 64 odst. 2 se slova "přemění soud" nahrazují slovy "může soud přeměnit".

Bod 4. V § 64 odst. 2 se slovo "popřípadě" zrušuje.

Bod 5. V § 64 odst. 2 se slovo "rozhodne" nahrazuje slovem "rozhodnou".

Bod 6. V § 64 se vkládá nový odst. 3, který zní: "Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat trest obecně prospěšných prací v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu podle odst. 2a),

a) stanovit nad odsouzeným na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dohled;
b) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 nebo
c) stanovit odsouzenému na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku obecně prospěšných prací některé z výchovných opatření podle § 62 odst. 3, je-li ve věku blízkém věku mladistvých. Na výkon dohledu se užijí ustanovení § 49 a 51."

Dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 4.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Kottovi. Hovořit bude pan poslanec Chytka, připraví se pan poslanec Karas.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, předkládám tímto komplexní pozměňovací návrh týkající se snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, tak jak již v obecné rozpravě pan profesor Jičínský správně předvídal. Tento komplexní pozměňovací návrh jsem předložil písemně, obdrželi jste jej do lavic, takže já se na něj pouze odvolám. Po poradě s legislativou bych však chtěl ještě opravit část XII tohoto komplexního pozměňovacího návrhu týkajícího se příloh zákona o správních poplatcích.

Tedy část XII nyní správně zní: "Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze v položce 2 části "Osvobození" bodě 2 se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

2. V příloze v položce 115 písm. a) a písm. e) se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

3. V příloze v položce 116 písm. b) se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

4. V příloze v položce 116 části "Předem (?) poplatku není" bodě 1 se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

5. V příloze v položce 117 části "Osvobození" písm. b) se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

6. V příloze v položce 117A části "Osvobození" písm. b) se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

7. V příloze v položce 144 části "Osvobození" bodě 2 písm. b) se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

8. V příloze v položce 144A části "Osvobození" bodě 2 se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

9. V příloze v položce 157 písm. a) a písm. c) se číslo "15" nahrazuje číslem "14".

Tolik tedy k části XII, kde nadpis zůstává Změna zákona o správních poplatcích.

K tomto dnešnímu pozměňovacímu návrhu mi dovolte dvě připomínky.

První je připomínka řekl bych z pohledu de iure, a to že tento dnešní pozměňovací návrh byl konzultován s autorem trestního zákoníku panem doc. Šámalem, a z pohledu de iure vás mohu, vážené kolegyně, vážení kolegové, ujistit, že je vše v pořádku. Nejde pouze o přemalování číslovky 15 na 14 v trestním zákoníku, ale jde o komplexní změnu, a pokud bychom tuto úpravu přijali, dostali bychom se do stavu, který zde byl už za prvé republiky.

Druhá poznámka je de facto. Já se domnívám, že o snížení trestní odpovědnosti bylo již hovořeno mnohé, a řekl bych, že téměř vše. Já snad řeknu ten hlavní cíl, který předkladatelé tohoto komplexního pozměňovacího návrhu očekávají při přijetí. Tím hlavním cílem je zabránit zneužívání institutu beztrestnosti pro mladistvé ve věku do 15 let. Pokud bychom zabránili tomuto zneužívání beztrestnosti, pak očekáváme za prvé samozřejmě snížení kriminality dětí, a kdybychom dosáhli snížení kriminality mladistvých, pak se domnívám, že bychom učinili velký krok na poli prevence, neboť pokud do této chvíle pod pláštíkem beztrestnosti mladiství páchají kriminální činy, pak zde platí ono staré české přísloví "co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš".

Vážené dámy a pánové, já vám děkuji za podporu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Nyní má příležitost ke svému vystoupení pan poslanec Jiří Karas, po něm pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout sedm pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu trestního zákona. Prakticky veškeré návrhy pouze zabezpečují zachování dnešního právního stavu. Já se totiž domnívám, že radikální zásahy do našeho právního řádu by měly být provedeny po podrobné diskusi, při níž můžeme zvážit veškerá pro a proti. Jedině v tom případě má práce nás všech, co zde sedíme, svůj smysl.

Takže za prvé, v § 140 týkajícím se klonování člověka, si dovoluji navrhnout vypustit v prvním odstavci klauzuli "v rozporu se zvláštním právním předpisem". - Dovoluji si podotknout, že minimálně naposled 8. března přijalo Valné shromáždění OSN deklaraci, podle níž mají členské státy přijmout veškerá potřebná opatření k zákazu všech forem lidského klonování.

Za druhé, v § 141 navrhuji v prvém odstavci opět vypustit klauzuli "v rozporu se zvláštním právním předpisem". - Bez jakékoliv veřejné diskuse bychom totiž jinak řekli, že eugenické šlechtění a de facto výroba nadčlověka je za jistých podmínek přípustná.

Za třetí, v § 142 týkajícím se pokusů na lidských embryích navrhuji v prvním odstavci opět vypustit klauzuli "v rozporu se zvláštním právním předpisem". - Respektuji, že jsou mezi námi takoví, kteří si myslí, že lidské embryo není o nic cennější než třeba prasečí, musí to však obhájit v diskusi a vysvětlit případné pochybnosti.

Za čtvrté navrhuji vypustit celý § 164 týkající se prostituce. - Ač se zmiňovaný paragraf tváří jako zpřísnění stávajícího stavu, jedná se vlastně o explicitní legalizaci tohoto patologického chování. Diskuse na toto téma proběhla před nedávnou dobou a Sněmovna se rozhodla nevypovědět mezinárodní smlouvu týkající se obchodování s lidmi. Další kolo nás čeká zanedlouho a nelze tento krok bez diskuse ukrýt pod rekodifikaci trestního zákona.

Za páté navrhuji v celém návrhu zákona vypustit slova "sexuální orientaci" ve všech gramatických tvarech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP